Ana Sayfa / Genel / 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Worksheet 3 (SET ŞEKLİNDEDİR)

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Worksheet 3 (SET ŞEKLİNDEDİR)

Computer Bilgisayar 1 Habit Alışkanlık
2 Monitor Ekran 2 Fun Eğlenceli
3 Computer tower Bilgisayar kasası 3 As good as … kadar iyi
4 Keyboard Klavye 4 I.T. lesson Bilişim teknolojileri dersi
5 Mouse Fare 5 Enjoy Sevmek
6 Printer Yazıcı 6 Learn Öğrenmek
7 Modem Modem 7 Brilliant Mükemmel
8 Speaker Hoparlör 8 Draw Çizmek
9 Scanner Tarayıcı 9 Design Tasarlamak
10 Computer parts Bilgisayar parçaları 10 Quick Hızlı
11 Important Önemli 11 Access Erişmek
12 Power Güç sağlamak 12 Life(lives) Yaşam
13 Type Klavye ile yazı yazmak 13 Kind of Çeşit
14 Print Çıktı almak 14 Amazing Şaşırtıcı
15 Document Belge 15 Link Bağlantı
16 Click Tıklamak 16 Future Gelecek
17 Icon Simge
18 Sound Ses 1 Addict Bağımlı
19 Useful Yararlı 2 Loads of Çok, yığınla
20 Scan Taramak 3 Several Birkaç , birtakım
4 Upload Yüklemek
1 Burn Yazmak 5 Update Güncellemek
2 Crash Çökmek 6 Recently Son zamanlarda
3 Download İndirmek 7 Forget(forgot) Unutmak
4 Start up Başlatmak 8 Meet(met) Buluşmak
5 Log on Oturum açmak, giriş yapmak 9 Real friend Gerçek arkadaş
6 Save Kaydetmek 10 Online friend İnternet arkadaşı
7 Search Aramak 11 Think(thought) Düşünmek
8 The Net İnternet 12 Decide Karar vermek
9 Information Bilgi 13 Give .. up Bırakmak
10 Sort of Çeşit 14 For a while Bir süre
11 For free Ücretsiz 15 Hard Zor
12 Full colour Renkli 16 Wonder Merak etmek
13 Get angry Sinirlenmek 17 Concentrate Odaklanmak
14 Lose(lost) Kaybetmek 18 Reactivate Yeniden etkinleştirmek
15 Hard disk Sabit disk 19 Post message Mesaj göndermek
16 Even Hatta, bile 20 React Tepki vermek
17 Buy(bought) Satın almak
18 CD writer CD yazıcı 1 Bug Böcek
19 File Dosya 2 Solution Çözüm
20 Online Çevrimiçi 3 Summary Özet
21 Offline Çevrimdışı 4 Different Farklı
22 Chat room Konuşma odası 5 Share Paylaşmak
23 Servise provider Servis sağlayıcısı 6 Careful Dikkatli
24 Publish Yayınlamak 7 Enter Giriş yapmak
25 Search engine Arama motoru 8 Stop Durdurmak
26 World wide web Dünya çapında ağ 9 Destroy Yok etmek
27 Page Sayfa 10 Delete Silmek
28 Software Yazılım 11 CD-ROM CD-ROM sürücüsü
29 Pay the bill Fatura ödemek 12 Protect Korumak
30 Chat Sohbet etmek 13 Surf the Net İnternette dolaşmak
31 Social networking site Sosyal paylaşım sitesi 14 Safely Güvenli bir şekilde
32 Make new friend Yeni arkadaş edinmek 15 Appear Ortaya çıkmak
33 Ticket Bilet 16 All the time Her zaman
Sayfa 56
8. SINIF THE INTERNET
Sayfa 52 Sayfa 54
Sayfa 55
Sayfa 53
Facebook: CygnusLanguage.com www.cygnuslanguage.com
1 Explain Açıklamak
2 Understand Anlamak
3 Mean Anlamına gelmek
1 Questionaire Anket
2 Result Sonuç
3 Usage Kullanım
4 Instant message Anlık mesaj
5 Web cam Web kamerası
6 Allow İzin vermek
1 Dangerous Tehlikeli
2 Contract Sözleşme
3 Safety Güvenlik
4 Give out Vermek, dağıtmak
5 Personal information Kişisel bilgi
6 Location Konum
7 Permisson İzin vermek
8 Disturb Rahatsız etmek
9 Install Kurmak
10 Promise Söz vermek
11 Obey rule Kurallara uymak
12 Sign İmza(lamak)
1 Opinion Fikir
2 Harmless Zararsız
3 Similar Benzer
4 Addiction Bağımlılık
5 Press Basın
6 Get lost Kaybolmak
7 Sense of time Zaman hissi
8 Collecting stamp Pul toplamak
9 Treat Davranmak
10 Online world Sanal dünya
11 Real world Gerçek dünya
12 In fact Aslında
13 Interaction Etkileşim
14 Advantage Avantaj
15 Over Üzerinde
16 Billion Milyar
17 Ignore Göz ardı etmek
18 Obligation Zorunluluk
19 Common Yaygın
20 Avoid Kaçınmak
21 Stick Bağlı kalmak
22 Advise Tavsiye
23 During Esnasın
24 Deactivate Devre dışı bırakmak
25 Block Engellemek
26 Blog Kişisel internet sitesi
27 Keep Tutmak
28 Password Şifre
29 Anymore Artık
30 Disk driver Disk sürücüsü
WORKBOOK
Sayfa 57
Sayfa 58
Sayfa 59
8 UNIT 5 “THE INTERNET” 8
COMPUTER TOWER MONITOR SPEAKER
MODEM KEYBOARD MOUSE
PRINTER SCANNER
CD WRITER
PARTS OF DESKTOP PC(Personal Computer)
(Masaüstü Kişisel Bilgisayarın Parçaları)
WEBCAM
1
8 UNIT 5 “THE INTERNET” 8
TABLET
LAPTOP
SMARTPHONE
WE USE
MONITOR
KEYBOARD
COMPUTER TOWER
MODEM
MOUSE
PRINTER
SCANNER
SPEAKER
CD WRITER
WEBCAM
to see what we are doing.
to type.
to power our computer.
to connect to the Internet.
to click on icons.
to print documents.
to scan documents and photos.
to make sound.
to burn files on CDs.
to capture photos and videos.
TYPES OF COMPUTERS
(Bilgisayar Türleri)
DESKTOP
2
8 UNIT 5 “THE INTERNET” 8
A) Aşağıdaki cümleleri uygun bilgisayar parça isimleri ile tamamlayın.
B) Aşağıdaki fiilleri uygun bilgisayar parça isimleri ile tamamlayın.
1) To start up a computer, you should press the power button on the ___________________.
2) The songs are ready to burn. Put a CD into the ________________ .
3) I think something is wrong with my ______________. I can’t type anything on my computer.
4) Mum, can you switch on the __________________, please. I ‘ll print my history project.
5) We need a wireless _____________ because I want to access the Internet on my tablet.
6) If you click right button of the _____________ on an icon, you open a folder or start a program.
7) First open the cover of the ______________, then put the document on it and press the scan button.
8) Dad, I think I need a larger ______________ because I have difficulty to see small icons on the screen.
9) Can you turn down the sound of ______________, please? It’s too loud.
10) I use a ________________ to make a video chat.
search burn crash save
log on print start up download
1) Kerim ________________ all sort of things from the Internet to his computer for free.
2) Please follow the steps to ________________ mp3 files to a CD .
3) My grandmother ______________ to Facebook to keep in touch with her friends every day.
4) Aysun doesn’t go to a library anymore because she ______________ the Net for information.
5) My father _____________ his important files on his hard disc, so he doesn’t lose them.
6) My computer often _______________ because I don’t have an anti-virus program.
7) This printer _____________ the documents in black and white or in full colour .
8) Press this button to ______________ your laptop.
3
D) Yukarıdaki ifadeleri kullanarak örnekteki gibi cümleler oluşturun.
C) Aşağıdaki fiilleri uygun bilgisayar parça isimleri ile tamamlayın.
8 UNIT 5 “THE INTERNET” 8
1) People can talk to other people online in _______________.
2) If you are connected to the Internet, it means you are ________________ .
3) ______________ give people their internet connection.
4) If you are not connected to the Internet, it means you are ______________ .
5) I _____________ all these documents on my web site.
6) Yandex, Google and Mozilla are some of the most popular ______________.
online chat rooms publish
offline service providers search engines
WHY DO WE USE THE INTERNET?
(İnterneti neden kullanırız?)
do the shopping online : İnternet üzerinden alışveriş yapmak
search for information : Bilgi araştırmak
play online games : İnternet üzerinden oyun oynamak
pay the bills : Faturaları ödemek
watch movies or videos : Filmler ya da videolar izlemek
chat : Sohbet etmek
make new friends : Yeni arkadaşlar edinmek
use social networking sites : Sosyal paylaşım sitelerini kullanmak
buy tickets : Bilet satın almak
read newspapers : Gazete okumak
“I use the Internet to search for information.”
“I watch movies and videos on the Internet.”
1) _________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
4) _______________________________________________________________________
5) _______________________________________________________________________
6) _______________________________________________________________________
7) _______________________________________________________________________
4
8 UNIT 5 “THE INTERNET” 8
E) Aşağıdaki cümleleri “must” ya da “mustn’t” kullanarak tamamlayın.
Kuralları ifade etmek için “MUST” ve “MUSTN’T” kullanırız.
Yapılması gerekenleri söylerken “MUST” ile cümle kurarız.
– You must visit safe websites.
(Güvenli internet sitelerini ziyaret etmelisin.)
Yapılmaması gerekenleri söylerken ise “MUSTN’T” ile cümle kurarız.
– You mustn’t give out your personal information on the Net.
(Kişisel bilgilerini internette paylaşmamalısın.)
HOW TO EXPRESS THE RULES
(Kurallar nasıl ifade edilir?)
1) You _______________ open strange emails.
2) You _______________ give out personal information.
3) You _______________ visit safe websites.
4) You _______________ be careful with the person who you talk to.
5) You _______________ use your real name.
6) You _______________ tell anyone everything about you.
7) I _______________upload my photo without asking my parents.
8) I _______________ ask my parents before downloading or installing software.
9) I _______________ be a good online person and won’t hurt other people.
10) I _______________ tell my parents if I find disturbing information or messages.
SO, BECAUSE
(Bu yüzden, Çünkü)
SO
-My parents don’t allow me to spend too much time on the Internet so I use it only an hour a day.
(Anne-babam internette çok fazla zaman harcamama izin vermiyorlar bu yüzden interneti günde
sadece bir saat kullnıyorum.
BECAUSE
-I use the internet only an hour a day because my parents don’t allow me to spend too much time on it.
(Ben günde sadece bir saat interet kullanıyorum çünkü anne-babam internette çok fazla zaman
harcamama izin vermiyorlar.)
5
8 UNIT 5 “THE INTERNET” 8
F) Aşağıdaki cümleleri “so” ya da “because” kullanarak tamamlayın.
G) Aşağıdaki kelimeleri uygun başlıkların altına yazın.
harcamama izin vermiyorlar.)
1) I buy concert tickets online _______________ it is easier than buying them at the box office .
2) I like colourful documents _______________ I print all documenta out in full colour.
3) There is a problem with the Internet connection _______________ we can’t log on the Internet.
4) I bought a speaker _______________ I like listening to music.
5) I have an anti-virus program on my tablet _______________ viruses can’t enter it.
1) Monitor
2) Crash
3) Log on
4) Upload
5) Mouse
6) Start up
7) Save
8) Keyboard
9) Search
10) Scanner
PARTS OF COMPUTER
________
________
________
________
THE INTERNET
________
________
________
________
USING A COMPUTER
________
________
________
________
TALKING ABOUT PAST
(Geçmiş Hakkında Konuşma)
-Geçmişteki durum ve özellikler hakkında konuşurken “WAS” ve “WERE” ifadelerini kullanırız. Tekil
öznelerde(I, he, she, it) “WAS”, çoğul öznelerde(you, we, they) “WERE” kullanırız.
-Olumsuz halleri “WASN’T” ve “WEREN’T” şeklindedir.
-When I was a little boy, there weren’t computers.
(Ben küçük bir çocukken, bilgisayarlar yoktu.)
– It was too difficult to search for information in libraries twenty years ago.
(Yirmi yıl önce kütüphanelerde bilgi aramak çok zordu.)
1) My grandpa __________ very handsome when he ________ young.
2) My mohter and my father __________ classmates at highschool.
3) We didn’t have computers twenty years ago but we _________ happy.
4) There __________ not smartphones and tablets
6
H)

8. Sınıf İngilizce 5. Ünite (The Internet) Worksheet 3 (SET ŞEKLİNDEDİR) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.