2017 – 2018 İngilizce Bölge Zümresi

2017 – 2018 İngilizce Bölge Zümresi günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

………….. İLÇESİ  2017-2018 EGİTİM-ÖĞRETİM YILI SENEBAŞI İNGİLİZCE DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

 

TOPLANTI TARİHİ : 06/09/2017

TOPLANTI YERİ     : ………………….

TOPLANTI SAATİ   : 10:00

 

www.ingilizcekampus.com

 

GÜNDEM         :

 

 1. Açılış ve yoklama
 2. Türk Milli Eğitimin genel amaçları,1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun incelenmesi
 3. 26 Temmuz 2014 Cumartesi Resmi Gazete Sayı :29072’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kuruluna ilişkin 35.maddesinin okunması.
 4. İngilizce dersi müfredat programının okunması, üzerinde görüşmelerin yapılması
 5. Geçen seneki Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanaklarının incelenmesi
 6. Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması
 7. Ders başarısının değerlendirilmesi öğrenci başarısını arttırmaya yönelik tedbirler, başarısız öğrencilerin başarılarını arttırmaya yönelik tedbirler
 8. Atatürkçülük konularının, belirli gün ve haftaların ders konularına alınması ve derslerde işlenmesi
 9. Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülüp karara bağlanması
 10. Ders araç gereçlerinden, Laboratuvar ve Bilgi Teknolojisi sınıfından nasıl faydanılacağının belirlenmesi
 11. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği
 12. Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi ve birliğin sağlanması
 13. Sınavların sayısı, zamanı ve sınavlarda sorulacak soru tiplerinin belirlenmesi, birlik ve beraberliğin sağlanması
 14. Ortaokullarda ders içi etkinliklerin değerlendirilmesinde kıstasların belirlenmesi
 15. Proje konularının tespiti veriliş şekli, toplanma zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili esaslar
 16. Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde eğitim yönlerinin bütüncül dikkate alınması
 17. Derslerde müfredat programlarının yanında değerler eğitimi konularına da yer verilmesi
 18. Aynı sınıflarda derse giren branş öğretmenleri arasında birlik ve beraberliğin sağlanması
 19. Sınav sisteminin (TEOG) incelenmesi ve sınav başarılarını arttırmaya yönelik tedbirlerin alınması
 20. Okuma alışkanlığının kazandırılması ile ilgili tedbirlerin alınması ve tedbirlerin takipçisi olunması
 21. Gezi, gözlem ve deneye dayalı konuların tespiti ve yıllık planlarda gösterilmesi
 22. Enerji tasarrufu ve çevre konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi
 23. Derslerin daha iyi anlaşılması bakımından görselliğe önem verilmesi
 24. Rehberlik servisi ve öğrenci velileri ile işbirliği esaslarının tespiti
 25. Dyned iş ve işlemleri,
 26. Görüşülen gündem maddeleri ışığında alınan zümre kararlarının yazılması
 27. Dilek temenniler
 28. Kapanış

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR :

 

Madde 1: Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokulların ve ilkokulların İngilizce öğretmenleri, 06/09/2017  Salı günü saat 10:00’da Hamdi Çalış Ortaokulu’nda, İngilizce Öğretmenleri İlçe Zümre Başkanı Dilek ÖZGÜR başkanlığında toplandılar. Yapılan yoklamada bütün öğretmenlerin toplantıya katıldıkları görüldü. Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk Büyüklerinin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşuna müteakiben İstiklal Marşı okundu. Daha sonra yazman olarak Gürsu TOKİ Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Zeki ŞAHİN görevlendirildi.

 

Madde 2 :Kemal ALTINTAŞ: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ile ilgili olarak aşağıdaki maddeleri okudu.

I – Genel amaçlar:

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,

 1. (Değişik: 16/6/1983 – 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

 

Buna göre; Funda ALVER “Öğrencilerimizi Türk Milli Eğitiminin amaçlarına göre yetiştireceğiz, onları bu amaçlar doğrultusunda geleceğe hazırlayacağız.” dedi.

 

Madde 3 : Erhan AKYÜZ, 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin zümre öğretmenler kuruluna ilişkin 35.maddesini okudu :

Zümre öğretmenler kurulu

MADDE 35 – (1)  Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.

(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

 

Madde 4 : İngilizce dersi müfredat programı incelendi .

Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı

(1) Örgün, yaygın ve uzaktan öğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak okul ve kurumların amaç ve seviyeleri de göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretimi yapılan yabancı dilde bireylerin;

 1. a) Dinleme-anlama,
 2. b) Okuma-anlama,
 3. c) Konuşma,

ç) Yazma

becerileri kazanmalarını, öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

 

Madde 5 : Geçen senenin ilçe zümre öğretmenler toplantısında alınan kararları gözden geçirilerek uygulanmasının ne gibi sonuçlar doğurduğu ve başarılı olup olmadığı görüşüldü. Görüşme sonucunda kararları uygulamak için uğraşıldığı ve geçen senelere nazaran çok önemli ilerlemeler olduğu belirtildi.

 

Madde 6 : Zümre öğretmenleri ünitelendirilmiş yıllık planların okul zümrelerince hazırlanması konusunda hemfikir olduklarını ancak gerektiğinde ilçe zümre kurulu öğretmenleri olarak fikir alışverişi yapılacağını belirttiler.

 

Madde 7 : Genel olarak ilçe bazında İngilizce dersi başarı seviyelerinin %70-95 arasında olduğu belirtildi.

İngilizce öğretiminde karşılaşılan güçlükler konusunda aşağıda belirtilen konularda güçlüklerle karşılaşıldığı belirtildi.

–          Öğrencilerdeki kelime eksikliği

–          Yabancı dil laboratuvarlarının olmaması

–          Sınıf mevcutlarının fazla olması,

–          Öğrencilerdeki motivasyon eksikliği,

–          Görsel materyal eksikliği,

–          Öğrencilerin ön öğrenme eksikliği,

–          Müfredatın yoğun olması,

 

Bazı sorunların giderilmesi için öneriler ise;

–         Öğrencilere hedef dilde ve seviyesine uygun hikâye kitapları okutulması,

–          Dersin daha ilgi duyulacak hale getirilmesi

–          Flash kartların ve posterlerin derse olumlu katkı sağlayacağı

–          Sözcük fihristi kullanılmasıyla kelime öğretimi

–          Sözlük kullanma alışkanlığının kazandırılması gerekliliği

–          İngilizce dersine yönelik bir kütüphane kurulması

–          Etkileşimli tahtalardan öğrencilerin dinleme (listening) becerilerini artırmak için, Student’s Book’taki parçaların dinletilmesi veya şarkılar dinletilmesi-öğretilmesi,

–         TEOG sınavı için test çözme teknikleri öğrencilere öğretilmesi,

–          Derslerde İngilizce konuşmanın gerekliliği  konuları önerildi.

 

Ayrıca şu maddeler de dersin başarısını artırmada yarar sağlayacaktır:

* Öğrencilerin yaş gruplarına ve ders kitaplarına uygun olan öğretim metotları uygulamak

(Communicative Approach, Eclectic Approach, Natural Approach, Direct Method, Audio-Lingual Method…vs)

* İlk derslerde temel konulardan başlamak ve temel bir alt yapı oluşturmak

* Dersleri öğrenci merkezli işlemek

* İngilizceyi sevdirmek ve kullanmayı özendirmek

* Öğrencinin evvela Türkçeyi iyi bilmesini sağlamak

* Daha ilk günden başlayarak “ Classroom Expressions”ları öğretmeye başlamak ve öğrencileri teşvik ederek sürekli kullanmak

* Role play, dialogues, games, songs, drama, Reading text, charts, story telling, CD, poems, video films, classroom objects, worksheets, pictures, posters, cutouts, prepared notes, drawings… gibi öğrencilerin başarısını arttıran araç ve gereçleri kullanmaya ağırlık vermek

* Pair work, Group work, Repetation drills, Question and Answer, Explanation, Read and Look Up Technique gibi öğretici ve sosyal etkinliklere ağırlık veren yöntem ve teknikler kullanmak

* Dil öğretimine yarar sağlayacak ehil kimseleri (turist…) öğrencilerle tanıştırmak

* Yabancı dille eğitim yapan kurumları öğrencilere gezdirmek

* Müfredat hususunda Türkçe öğretmeniyle işbirliği yapmak

* İki dönemde işlenen konulardan proje ödevi vermek

* Seviyelerine uygun alt  yazılı diziler ya da filmler izletmek, münazara etkinliği yapmak

* Eğitimde çok önemli yeri olan tekrara (revision) yer vermek,

 

Öğretmenlerimiz tarafından ders kitabının esas alınarak konuların pratikte kullanılmasının önemi vurgulandı.   Etkileşimli tahta ve teknoloji kullanımının yabancı dil öğretimindeki önemi zümre başkanı Dilek ÖZGÜR tarafından söylendi.  EBA sisteminde ya da Morpa Kampüste yeterli kaynak olduğu belirtildi. Öğrencilerin hem görsel hem de işitsel olarak dersi daha iyi anlayacakları konusunda ortak görüşler ifade edildi. Etkileşimli tahtaları kullanarak bunun sağlanabileceği söylendi.

Dersin işlenişinde öncelikle dersin sevdirilmesinin gerektiği ve bunun  için çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Öğrencilere İngilizcenin öneminin neler olduğu hakkında bilgi verilmesi gerekliliği söylendi. Oyunlarla İngilizce öğretiminin daha etkin hale getirilerek derse daha çok katılımın sağlanmasının önemi belirtildi. Yöntem ve tekniklerimizin İngilizceyi korkulan bir ders olmaktan kurtararak dersi zevkli hale getirmesi gerekliliği dile getirildi. Geçen yıl bazı okullarda düzenlendiği gibi,bu yılda da okul içerisinde sınıflar arası bilgi yarışmaları düzenlenerek öğrencileri öğrenmeye teşvik edilebileceği söylendi. Uygulanacak metotların öğrenci merkezli olması gerektiği ve öğrencilerin aktif katılımının sağlanmasının önemi vurgulandı. Soru-cevap tekniği( Question-answer ), Grup çalışması( Group-work ), Eşli çalışma etkinlikleri( Pair-work ) kullanılması ile ilgili görüşler dile getirildi.

 

Madde 8 : Yıllık planlara alınan Atatürkçülük konularının , belirli gün ve haftaların  derslerde işlenmesi konusunun bütün öğretmenlerce dikkate alınması gerektiği belirtildi. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Atatürkçülük konuları hususunda dikkatli bir şekilde hareket edilmesi konusunda karar birliğine varıldı.

 

Madde 9 : Saliha BULUT :“İlçe zümre toplantısında Yabancı dil öğretiminin genel ilkeleri görüşüldü. Dil öğretiminde 4 dil becerisinin (Reading, Listening, Speaking,Writing) geliştirilmesi esası tartışıldı.Bu 4 temel dil becerisinin yanı sıra translation, grammar gibi dil bölümlerine de önem verileceği belirtildi. Metot olarak Communicative (iletişimsel) başta olmak üzere Eclectic method kullanılmasına karar verildi.

– Yabancı dil öğretiminde hedef 4 temel dil becerisinin (okuma,dinleme,konuşma, yazma) yerleşmesi için öğrencilerin mümkün olduğu kadar anadillerini konuşmamaya ve sürekli İngilizce konuşmalarına karar verilmiştir.

-İngilizce eğitim ve öğretiminde daha başarılı olmak, yabancı dili çekici yapmak, öğretilenlerin kullanılmasını sağlamak için dikkate alınması gereken hususlar şöyle sıralanmıştır:

a)Öğrencilerimizin yaş gruplarına ve asıl ders kitaplarına uygun olan öğretim metotlarını uygulamak (Communicative Approach, Eclectic Approach, Natural Approach)

b)Role-Play, dialogue, games, İngilizce şarkı, drama, reading text, listening, charts, story telling, poems, writing, internet, video films vb etkinliklere ağırlık vermek; ısrarla bu araç ve gereçleri kullanmak.

Değer KAMACI: İngilizce dersinin öğrenciye sevdirilmesini, ders anlatımının ilgi çekici hale getirilmesini, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmesini, günlük hayatımızda İngilizce’nin yerinin öğrencilere iyi anlatılması gerekliliğinden bahsetti. “Bir hafta içinde her öğrenci muhakkak tahtaya kaldırılmalıdır. Öğrencilere İngilizce dersinin çalışma yöntemleri anlatılmalıdır. Öğrencilere günlük ve planlı çalışma alışkanlıkları öğretilmelidir. Sınıf içinde derslerin çok iyi şekilde dinlenmesi sağlanmalıdır. Öğrencilerin grup halinde çalışmasına imkan verilmelidir. Ders işlenirken çekingen öğrenciler derse katılıma teşvik edilmelidir. Bu öğrencilere sorular basitten zora doğru olmalıdır, başarılı öğrenciler ödüllendirilmelidir.” dedi.

İngilizce öğretmeni Hakan DEDE, Ders konularına öğrencilerin önceden hazırlanması, hiç olmazsa birer defa okumalarının gerekliliğini belirtti. “Bu, öğrencilerin kendilerine anlatılacak konu hakkında bir fikir edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilere her dersten uygun görüldüğünde ödev verilmelidir. Bu ödevler bıktırıcı, usandırıcı olmamalıdır. Aksine teşvik edici olmalıdır. Verilen ödevler öğretmen tarafından kontrol edilmelidir” diye de ekledi. Çalışamayan, çalışmayı bilmeyen öğrencilerin velileri ile sık sık görüşülmelidir. İngilizce’ye nasıl çalışılması gerektiği hususu iyi anlatılmalıdır. Aile, çocuğunun bir gününü nasıl geçireceğini programlamasında ona yardımcı olmalıdır. Bu programı yaparken ders, rehber ve sınıf öğretmeninden yardım almalıdır.” dedi. Sonuç olarak öğrenci başarısının arttırılmasında okul, aile, öğrenci diyaloğunun iyi kurulmasının gerekli olduğunu belirtti.

Zeki ŞAHİN, “Ezbere dayanmayan, pekiştirme alıştırmalarına yer verilmeli. Dili kullanmaya yönelik alıştırmalar (iletişimci yaklaşım -örn:pair-work) uygulanmalı. Gerekli konularda Türkçe zümresiyle işbirliği yapılması, gerekli olduğunda Türkçe çeviri yönteminin kullanılması iyi olacaktır.” dedi. Ayrıca öğrencilerin ödevleri yardım almadan kendilerinin yapmalarının sağlanması gerekliliğini vurguladı.

 

Madde 10: Ders araç gereçleri ile kullanılabilecek diğer yardımcı kaynaklar konusunda derslerde İngilizce ders kitabı, çalışma kitabı,  flash kartlar,  posterler, çalışma kağıtları, gerçek objeler kullanılacaktır. Gerektiğinde Etkileşimli tahtalardan EBA sisteminden konu anlatımları ya da alıştırmalar yapılcağına karar verildi.

 

Madde 11: Diğer zümre öğretmenleri ve ders öğretmenleriyle işbirliği konusunda; Türkçe öğretmenleri ile Türkçenin daha iyi kullanılmasını sağlayarak İngilizcenin de öğreniminde faydalı olacağı konusunda yardımlaşmanın gerekliliği vurgulandı. Türkçe  öğretmeniyle işbirliği  yapılarak  dilbilgisi  kurallarının  işlenişinde  paralellik  sağlanmaya devam edileceği söylendi. Türkçe´nin doğru ve güzel  kullanılması için Türkçe öğretmeni ile işbirliği içinde olunmasının eğitim ve öğretim açısından faydalı olacağı söylendi. Sınıf öğretmenleriyle   başarısız   öğrenciler  için  özel görüşmelerin  yapılacağı  eklendi. Disiplinler arası yaklaşım esasına dayanarak konuların işlenmesi için yeri ve zamanı geldikçe diğer zümre öğretmenleriyle de işbirliği yapılmasının yarar sağlayacağı belirtildi.

 

Madde 12 : Feride İzzet: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi ve Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları başlıklı maddeleri okudu.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

 

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

MADDE 20 – (1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;

 1. a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
 2. b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.
 3. c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

(3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

(4) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

 

Puanla değerlendirme

MADDE 21 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

(2) 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.

 

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

 1. a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde 2, üçten fazla olan derselerde 3 sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.
 2. b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.
 3. c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

(3) Mevzuatta yapılan değişikliğe göre öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dahil ders saati  2 ve daha az olanlara 2, 2 saatten fazla olanlara 3 ders etkinliklere katılım notu verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

(5) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

(6) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen derslerden Bakanlıkça yapılacak merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

 

Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar

MADDE 23 – (1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezî sistem ortak sınavına girmeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir.

(2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

(3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır.

(4) Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından yapılan sınavlar ile merkezî sistemle yapılan ortak sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

 

Sağlık durumu engeline göre dersler

MADDE 24 – (1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir.

(2) Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılır.

 

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 25 – (1) Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

(2) Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

 

Madde 13 : İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde öngörülen esaslar dikkate alınarak yapılacak yazılı sınavların 5.,6. sınıflarda en az 2(iki) ,7. ve 8. sınıflarda yine 3 (üç) sınav yapılması ortak görüş olarak benimsendi. Sınavların zamanı ve sınavlarda sorulacak soru tiplerinin okul zümrelerinde belirlenip birlik ve beraberliğin sağlanması açısından sınav tarihlerinin ünitelendirilmiş yıllık planlara yansıtılacağı belirtildi.

 

Madde 14 : Ortaokullarda ders içi etkinliklerin değerlendirilmesinde –derslere hazırlıklı gelme, verilen kelimeleri tekrar etme ve ezberleme, sınıf etkinliklerine katılım, verilen ödevleri zamanında yapma, soru ve önerilere cevap verme- gibi kıstasların dikkate alınabileceği ifade edildi.

 

Madde 15 : Proje konularının okul zümre toplantılarında öğrencilerin yaş ve seviyeleri göz önünde bulundurularak tespit edilmesine ve toplanma zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili esasların okul zümrelerinde karara bağlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

 

Madde 16 : Emel KALFA : “Gürsu ilçesi göç alan bir bölge olduğu için, öğrenciler ve aileleri çevreye uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Bu soruna bir de ekonomik nedenler eklendiğinde öğrencilerin okula ve derslere olan motivasyonu azalmaktadır. Bu durumun düzeltilmesinde bütün sorumluluk öğretmenlere düşmektedir çünkü pek çok aile geçim sıkıntısı yüzünden öğrencilerin okul hayatı için gereken önemi ve motivasyonu sağlayamamaktadır. Öğretmenler olarak öğrencilerimize okulu ve dersleri sevdirmek için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.”

Buna göre öğrencileri değerlendirirken yalnızca ders başarısına değil aynı zamanda davranış değerlendirilmesine de odaklanılması gerektiği ifade edildi. Öğrencilerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması için olumlu davranış ve tutumların kazandırılmasının önemi vurgulandı.

 

Madde 17 : Derslerde müfredat programlarının yanında –sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, doğruluk dürüstlük, güven, özgüven, hoşgörü, alçakgönüllülük, empati, kanaatkarlık, çalışkanlık, sabır- gibi değerler eğitimine de yer verilmesine karar verildi. Bu değerlerin öğrenciye kazandırılmasında en önemli yolun model olma olduğu ifade edildi.

 

Madde 18 : Okullarda aynı sınıflarda derse giren branş öğretmenleri arasında birlik ve beraberliğin sağlanması için branş bazında her dönemde en az 1 (bir) ortak sınav yapılabileceği belirtildi. Aynı zamanda hem İngilizce zümre hem de diğer zümre öğretmenleriyle gerektiğinde işbirliği yapılması gerektiği tekrar dile getirildi.

 

Madde 19 : Dilek ÖZGÜR, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinden yeni sınav sistemi (TEOG) ile ilgili maddeyi okudu :

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen derslerden Bakanlıkça yapılacak merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

Merkezî sistem ortak sınavına girmeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir.

Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır.

Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından yapılan sınavlar ile merkezî sistemle yapılan ortak sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

Buna göre, 8.sınıflarda 1. ve 2. Dönem 2.yazılı sınavlarının merkezi sistemle ortak sınav olarak yapılacağı belirtildi.

Öğrencilerin sınav başarılarını arttırmak için alınacak tedbirler şunlardır :

 

 • Veli toplantısı yapılarak, velilerin öğrencilere nasıl destek olabileceği, başarının yükselmesi için velilerin neler yapabileceğinin tartışılması.
 • Test çözme tekniklerinin öğretilmesi.
 • Veli ziyaretlerinin yapılması.
 • Geçen yıl olduğu gibi,hafta sonu kurslarının düzenlenmesi,
 • Planlı ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırma.
 • Meslek tanıtımı ve hedef belirlemenin öneminin anlatılması.
 • Bilgilerin somutlaştırılarak öğrenciye kazandırılması.
 • Motivasyon sağlamak amacıyla fen lisesi, Anadolu lisesi vb. liselere gezi düzenlemek.

 

Madde 20 : Emel YILDIZ: “Okullarda uygulanan kitap okuma saatinin öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler kitaplarını yanlarında getirerek hem sorumluluk kazanmış hem arkadaşlarını ve öğretmenlerini kitap okurken gördükleri için okumaya istekli hale gelmiş oluyorlar. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için , seviyelerine uygun sınıf kitaplığı oluşturularak okumalarına destek sağlamalıyız. Aynı zamanda fırsat buldukça öğrencilerimizin bizi görebilecekleri yerlerde kitap okuyarak onlara model olmalıyız.” dedi.

 

Madde 21 : Ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanırken gezi, gözlem ve deneye dayalı konuların tespit edilerek yıllık planlarda gösterilmesine karar verildi.

 

Madde 22 : Beyza ŞEN : “Öğrencilerimizi enerji tasarrufu ve çevre konularında bilinçlendirmeliyiz. Çevreye karşı duyarlı olabilmeleri için hem ders içinde konuların işlenişi esnasında hem de ders dışında bu konuda onları bilgilendirmeliyiz. Kitaplarımızda yer alan geri dönüşüm, küresel ısınma gibi kavramların yeri geldikçe üstünde durmalı, çevre ve enerji tasarrufu konularında zaman zaman örnek olay ya da haberlerle öğrencilerimizin dikkatini çekmeli ve onların duyarlılık kazanmalarını sağlamalıyız. Öğretmenlerin öğrencilerin gözünde her şeyi bilen, her şeyi doğru yapan bir imajı olduğu için bazen yerden bir çöp alarak, bazen boşa akan bir musluğu kapatarak ya da gereksiz yanan bir ışığı söndürerek onlara örnek olabilir ve bu bilinci onlara aşılayabiliriz.” dedi.

 

Madde 23 : Öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesinde görselliğin çok önemli olduğu belirtildi. Bu doğrultuda derslerde mümkün oldukça görsel materyal kullanılması gerektiği, örneğin flash kartlar ve posterlerin kelime öğretirken çok faydalı olduğu belirtildi. Özellikle küçük yaş gruplarında, 5. ve 6. sınıflarda görsel materyal kullanmanın, oyunlar ve şarkılarla ders işlemenin öğrencilerin hem ilgisini çektiği hem daha kalıcı öğrenmelerin sağlandığı ifade edildi.

 

Madde 24 : Veli toplantılarına ve veli görüşmelerine önem verilmesi ve kısa aralıklarla tekrarlanması gerektiği belirtildi. Okul rehber öğretmen öncülüğünde tüm okul kadrosu ve öğrenci velileri ile öğrencilerin meslek seçiminde ve bir üst öğrenime hazırlamakta gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

 

Madde 25 : İlçe zümre öğretmenleri Dyned uygulamalarının 2015-2016 eğitim-öğretim yılında okullarında etkin bir şekilde yürütülemediğini belirttiler. Dyned öğrenci işlemlerinin genel olarak tamamlandığı ve öğrencilere kullanıcı adı ve şifrelerinin verildiği belirtildi. DYNED uygulamasının donanım eksikliği nedeniyle okullarda uygulanamadığı bunun yerine öğrencilerin evlerinde kendi imkanlarıyla giriş yapmaya teşvik edildi. Gürsu ilçesinin sosyo-ekonomik özelliği göz önünde bulundurulduğunda her öğrencinin evinde bilgisayar olmamasından dolayDYNED girişlerini zorlaştırdığı ve hatta çoğu öğrenci için imkansız kıldığı belirtildi.

 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında, zümre öğretmenleri tüm zorluklara rağmen DYNED için ellerinden geleni yapacaklarını ve yapmaya devam edeceklerini söylediler.

 

Madde 26 : Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında alınan kararların okul zümrelerine de yansıtılacağı söylendi.

 

Madde 27 : Zümre Başkanı Dilek ÖZGÜR, öğretmenlere dilek ve temennilerinin olup olmadığını sordu ve tüm öğretmenlerimiz iyi ve başarılı bir dönem geçirilmesini dilediler.

 

Madde 28 : Zümre başkanı Dilek ÖZGÜR,  kapanış konuşmasında bütün öğretmenlerin ellerinden geleni yapmaları gerektiğini ve herkese başarılı bir yıl dilediğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

 

Dilek ÖZGÜR                                                                                          Zeki ŞAHİN

Hacı Huriye Tinç Ortaokulu                                                                  Gürsu TOKİ Ortaokulu

 

 

 

 

 

           Funda ALVER                                                                                      Kemal ALTINTAŞ

   Hamdi Çalış Ortaokulu                                                              80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu

 

 

 

 

 

     Saliha BULUT                                                                                               Emel YILDIZ

Hacı Huriye Tinç İmam Hatip Ortaokulu                                         Yüksel Bodur İmam Hatip Ortaokulu

 

 

 

 

 

          Değer KAMACI                                                                                H. Hülya İNEL

Adaköy Ateş Sarıbal Ortaokulu                                                       Zafer Ortaokulu