2017 – 2018 İngilizce Bölge Zümresi 2

2017 – 2018 İngilizce Bölge Zümresi 2 günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 1. YIL CUMHURİYET ORTAOKULU

İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı No : 1
Toplantının Öğretim Yılı : 2017-2018
Toplantının Dönemi : 1. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

Saat: 10.00 –  Müdür Odası

Toplantının Başkanı

Efendi UZUN (Müdür Yardımcısı)

Toplantıya Katılanlar :   Efendi UZUN, Sema ÖZTÜRK, Kemal ALTINTAŞ,  Ufuk ŞAHİN, Aslıhan BEZİRGAN, Özlem KURUMEHMETOĞLU, Filiz TUTAL, Fatma MADANOĞLU,  Çiğdem AYATA

TOPLANTI GÜNDEMİ

 

01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. maddesinin okunması ve başkanın seçilmesi,

02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması,

03) Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin belirlenmesi,

* Geçen öğretim yılı yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının uygulanmasındaki aksaklıkların sıralanarak, giderilmeleri için baş vurulacak çözüm yollarının kararlaştırılması,

* Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenerek –varsa- bitirilemeyen konuların yeni yılda ne zaman ve nasıl telafi edileceğine karar verilmesi,

04) İş günlerine göre, sınav ve diğer faaliyetler dışında, dersin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi,

05) Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak, zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana aktarılma sırasının belirlenmesi,

* Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,

06) Programdaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi, diğer ders-disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması gerektiğinin tespit edilmesi,

07) Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,

08) İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların belirlenmesi,

09) Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkanlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacaklarının kararlaştırılması,

10) Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % lerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde tespit edilmesi,

* Haftalık ders saatine göre yapılacak en az ve en çok (yazılı) sınav sayıları, yapılma zamanları ile türleri ve uygulamalı derslerin sınavlarının yazılı-uygulamalı olma şeklinin tespit edilmesi, (İKY. 35, 36)

* Şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere; her dönem yapılacak ortak yazılı sınavların sayı, zaman ve esaslarının belirlenmesi,

11) Dersin programında yer verilen Atatürkçülük konularının incelenmesi ve (1–8. sınıfların Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik derslerindeki Atatürkçülük konularının Bakanlığın yazısına, Görsel Sanatlar dersinde 2504 sayılı TD’sindeki Resim-İş dersi ile ilgili konulara, Beden Eğitimi dersinde aynı dergideki derse ait konulara göre) ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacakları yerlerin kararlaştırılması,

12) Teknoloji ve tasarım dersi dışındaki derslerden öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek (ödev) proje konularının sınıflar düzeyinde tespiti, projelerin verilme ve alınma zamanlarının, not vermede kullanılacak değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarı ölçütlerinin karara bağlanması, (TD. 2300)

13) Planlar uygulanırken idareden ve velilerden istenecek desteklerin kararlaştırılması, velilerin dersi izlemeye davet edileceği zamanların tespit edilmesi,

14) Öğretmenlerin hangi konularda mahalli hizmet içi eğitim almak istediklerinin belirlenmesi,

* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne alınması istenen sorunların kararlaştırılması (MEB. 14.02.2002/ 18 nolu Genelge),

15) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınan kararların tutanağa yazılması,

* Dilek, temenniler ve kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 • 09.2016 tarihinde İngilizce dersi öğretmenleri okulumuz Müdür Yardımcısı Efendi UZUN ve Sema ÖZTÜRK, Kemal ALTINTAŞ, Ufuk ŞAHİN, Aslıhan BEZİRGAN, Özlem KURUMEHMETOĞLU, Filiz TUTAL, Fatma MADANOĞLU ve Çiğdem AYATA’nın katılımıyla saat 10:00’de toplantı başladı. Zümre ile ilgili 35. Madde okundu ve Kemal ALTINTAŞ, zümre başkanı seçildi.

 

 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 19 Eylül 2016’da başlayıp, 9 Haziran 2017 de sona erecek.

  Sömestri-Yarıyıl Tatili : 23 Ocak 2017 – 03 Şubat 2017

  Ders Yılı Süresi:180,5 Gün
  BİRİNCİ DÖNEM
  EYLÜL 2016 10 GÜN
  EKİM 2016 21,5 GÜN
  KASIM 2016 22 GÜN
  ARALIK 2016 22 GÜN
  OCAK 2017 15 GÜN
  TOPLAM 90,5 GÜN

 

İKİNCİ DÖNEM
ŞUBAT 2017 17 GÜN
MART 2017 23 GÜN
NİSAN 2017 21 GÜN
MAYIS 2017 22 GÜN
HAZİRAN 2017 07 GÜN
TOPLAM 90 GÜN

 

 • Gerekli incelemeler yapıldı ve bir eksiklik olmadığı belirlendi.

 

 • Ve 6. Sınıflarda 108 saat ders olduğu 7 ve 8. Sınıflarda 144 saat ders olduğu belirlenmiştir.

 

 • Çevre şartları ve tekrarlanacak konular, ünite-tema konuları incelendi, yıllık planlar yapılırken kazanımların yeniden belirlenen ünite ve temaya göre sıralanması ve göz önünde bulundurulması kararlaştırıldı.

 

 • Kitaptaki konular ve diğer zümrelerle görüşmeler yapılması, birlikte hareket edilmesi kararlaştırıldı. Atatürkçülük konuları işlenirken Sosyal bilgiler zümresiyle, Environment konuları işlenirken Fen Bilgisi Zümresi ile iş birliği yapılacaktır.

Daima öğrencinin Yabancı Dil bilgi seviyesi göz önünde tutularak, ve ünite (tema) konularına göre şu şekilde dağılımı gerçekleştirilecektir.

 1. Alt sınıflardan itibaren öğretilecek olan cümle kalıplarında Atatürk’ün hayatıyla ilgili bilgiler de kullanılmalıdır.
 2. Basit cümlelerle Atatürk’ün hayatı ile ilgili kısa, sözlü ve yazılı anlatımlara yer verilmelidir.
 3. Ortaöğretim Kurumlarının üst sınıfları için, Atatürk’ün hayatı ve İnkılabına ait, imkanlara göre bulunabilen yabancı dille yazılmış metinlerden seçilecek kısa birkaç örnek, yıllık ders planlarına alınarak işlenmelidir.

ç. Gene üst sınıflarda yapılacak grup çalışmalarında, öğrencilere Atatürk ile ilgili küçük paragraflar halinde metinler de hazırlatılmalı ve çeşitli gurupların hazırladıkları metinler birlikte incelenmelidir.

 1. Atatürk’ün gençliğe hitabesinin (özellikle Ortaöğretim Kurumlarının son sınıflarında) yabancı dile çevrilmiş şekli üzerinde okuma-anlama çalışmaları yapılmalı, veciz cümleler seçilip ezberletilmelidir.
 2. Atatürk hakkında diğer bazı devlet büyüklerinin düşünce ve sözlerinin orijinalleri (Fransızca, İngilizce ve Almanca yazılmış olanlar) üzerinde çalışılmalıdır.
 3. Yabancı dilde yazılmış kaynaklardan Atatürk’ün çeşitli görüşleri üzerinde durulmalıdır.
 4. Atatürk ve İnkılaplarıyla ilgili görsel belgeler üzerinde sınıf seviyesine göre çalışmalar yapılmalıdır.

ğ. Bakanlığımızın okullarımıza girmesi yasaklanmamış olan çeşitli dergi, kitap ve gazetelerde bulunabildiği takdirde, Atatürk’le ilgili yabancı dille yazılmış, amaçlara uygun, tercümesi kolay şiir ve yazılar sınıflarda hazırlanacak haber levhalarına konulmalı ve öğrencilerin bu metinlerde geçebilecek, Atatürk’e ait kısa özdeyişlerle onun hakkındaki güzel sözleri ezberlemeleri tavsiye edilmelidir.

 • Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususu oy birliğiyle karara bağlanmıştır.

 

 • Akıllı tahta, eba kaynaklı, morpa kampüs, British Counsil gibi elektronik veriler, Dyned, sözlük, okul ders kitabı, sözlük, çizgi film, poster, resim, harita, şarkı, şiir, hikaye kitapları, kukla kullanımı uygun görülmüştür.

 

 • İlimizde turistlerin kolaylıkla bulunduğu Ulucami, Yeşil Türbe gibi mekanlara gezi düzenlenmesi öğrencilerin pratik yapma imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır. Bunun için en uygun zamanın Nisan-Mayıs ayları tercih edilecektir.

 

 • Hedefimiz % 50’nin altına inmemek ve mevcut başarı ortalamasının en az 2-3 puan daha üstüne çıkmakve bunun yanında da ilçe ve il bazında genel başarı ortalamalarının yakalanması kararlaştırılmıştır.
YABANCI DİL
SINIF ÖĞ SAY BAŞARISIZ BAŞ YÜZ ORT HEDEF SINIF ÖĞ SAY BAŞARISIZ BAŞ YÜZ ORT HEDEF SINIF ÖĞ SAY BAŞARISIZ BAŞ YÜZ ORT HEDEF
5A 28 3 89 72 75 6A 44 19 57 46 49 7A 34 5 85 66 69
5B 27 0 100 74 77 6B 44 7 84 62 65 7B 37 10 73 56 59
5C 29 1 97 68 71 6C 36 0 100 84 87 7C 33 2 94 72 75
5D 28 1 96 76 79 6D 38 2 95 80 83 7D 33 3 91 72 75
5E 27 0 100 88 91 6E 37 7 81 28 31 7E 33 5 85 58 61
5F 28 12 57 50 53 6F 38 3 92 64 67 7F 32 2 94 66 69
5G 29 13 55 46 49 6G 37 0 100 92 95 7G 33 1 97 82 85
5H 26 0 100 80 83 6H 36 2 94 68 71 7H 35 4 89 66 69
5K 27 0 100 74 77 6K 36 2 94 68 71 7K 33 0 100 72 75
5L 28 2 93 62 65 6L 39 1 97 66 69 7L 31 7 77 58 61
5M 26 2 92 66 69 ORT 39 4 89 66 69 7M 32 1 97 68 71
5N 28 0 100 64 67 ORT 33 4 89 67 70
ORT 28 3 90 68 71                            

 

Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla sınavların tüm İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanması ve konuların paralel olarak işlenmesi uygun görülmüştür.

Bunların yanı sıra ölçme ve değerlendirme konuları aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Yazılı sorularının; kısa cevaplı, boşluk doldurma, cümle tamamlama, çoktan seçmeli ve doğru-yanlış türlerinde hazırlanması
 2. Her dönem 5. ve 6 altıncı sınıflara en az 2 yazılı, ve 8. sınıflar için 3 yazılı yapılması, bunlardan en az birinin ortak sınav olması, öğrencinin sınıf içerisindeki ders ve etkinliklere katılım notu da en az 2 not olarak değerlendirilmesi
 3. Tüm sınıflarda her dönem en az bir ortak sınav yapılması görüşüldü.
 4. Yazılı tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 

1.DÖNEM

 

SINIFLAR            1.YAZILI                    2.YAZILI

5 – 6                     Kasım 2. hafta                    Aralık 4. hafta

 

SINIFLAR            1.YAZILI                   2.YAZILI       3.YAZILI

7 –  8                    Ekim  4. haftası                     23 Kasım (teog)        Aralık 4. hafta

 

 

II.DÖNEM

 

SINIFLAR            1.YAZILI                    2.YAZILI

5 – 6                      Nisan 1. hafta                     Mayıs 4. hafta

 

SINIFLAR            1.YAZILI                   2.YAZILI       3.YAZILI

7 –  8                    Nisan 1. hafta                       26 Nisan (teog)        Mayıs 4. hafta

 • Atatürk ilke ve İnkılaplarının derse aktarımı konusunda 2104 – 2212 ve 2457 – 2504 sayılı T.D. okundu. Buna göre Atatürk’ün hayatı, barışa ve eğitime verdiği önem 10 Kasım, 29 Ekim, 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs tarihlerinde ders esnasında yeri geldikçe büyük önder Atatürk’ü öğrencilere büyük bir önder, bir kahraman olmasının yanında herkes gibi bir insan olarak da tanıtmaya özen gösterilecektir. Atatürk ile ilgili özel günlerde hazırlanan slayt gösterisi sunulacak, ve filmler seyrettirilecek, Atatürk’ün çeşitli sözlerinin hem ingilizcesi hem türkçesi öğretilip kavratılması sağlanacaktır.

 

Atatürk’ün dile verdiği önem derslerde sık sık dile getirilecek, ana dilimiz Türkçe’nin doğru kullanımının yabancı dile etkisi vurgulanacaktır.

 

 

 • Proje ödevlerinin, öğrencilerin hangi derslerden ödev konusu alacakları belirlendikten sonra dönem içinde hazırlanacak bir zümre ile belirlenmesine karar verildi. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin değişen 35. maddesinde yer alan Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar..Projeler önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.. Varsa yapılan ortak hataları sınıfta açıklar. Ölçme değerlendirme araçları, incelemeleri için öğrencilere dağıtılır ve inceleme sonrasında geri alınarak bir öğretim yılı saklanır. Projeler, öğrencileri bu çalışmalara özendirmek amacıyla sınıfın veya okulun uygun bir yerinde sergilenir.” ibaresi doğrultusunda öğrencilere proje görevleri verilmesi kararlaştırıldı. 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine verilecek proje ve performans görevlerinin konuları aşağıda belirtilmiştir.

 

Proje görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilecektir.

 

PROJE ÖDEV KONULARI

Proje konularının öğrencilerin de görüşün alınarak belirlenmesine karar verildi.

Projelerin değerlendirilmesi aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı doğrultusunda yapılacaktır.

 

 

 1. SINIFLAR PROJE KONULARI

 

 1. İçinde bulmaca, şarkı sözleri, diyaloglar, fıkra, şiir, güzel sözler, spor ve yabancı gazetelerden alınmış haberlerin yer aldığı bir dergi hazırlayabilirsiniz.
 2. Kendi yazdığınız bir günlük hazırlayın(En az 30 gün olmalı).Günlüğünüzü yazarken geçmiş zaman kalıbını kullanabilirsiniz. Günlüğünüzü çeşitli fotoğraf, resim ve karikatürlerle süsleyebilirsiniz.
 3. Atatürk’ün hayatını ve ilkelerini anlatan bir dergi hazırlama.
 4. İngilizce dersinde öğrenilen herhangi bir konu ile ilgili açıklayıcı bir power point sunusu hazırlama.
 5. Isparta’nın tarihi ve turistik yerlerini tanıtan bir dergi hazırlama.
 6. Sınıf yıllığı hazırlama. Sınıftaki arkadaşlarınızı tasvir edere onlar hakkında bilgiler veriniz. Ayrıca birer resimlerini de ekleyebilirsiniz.
 7. Restaurantta, kitapçıda, havaalanında, alışverişte yerlerde geçen diyaloglar hazırlama ve bunları sınıfta drama şeklinde sunma. Sunarken diyaloglar ezberlenmiş olmalıdır.
 8. Herhangi bir ürün belirleyerek ve ya kendiniz icat ederek geniş bir şekilde reklamını yapınız ve özelliklerini tanıtınız. Afiş çalışması yapınız.
 9. İngilizce bir hikâye okuyarak özetini çıkarma ve anladıklarını resimleme.
 10. Bir resim bularak, bu resim ile ilgili bir hikâye yazma. Hikâyeyi yazarken görsel

      öğelerden yararlanınız. Hikâyenin özgün (size ait) olması gerektiğini unutmayınız.

 1. İngilizce bir skeç (kısa oyun) hazırlayarak sınıfta sergileyebilirsiniz.
 2. İngilizce birkaç şarkı seçip koro hazırlayabilir ve bu aktiviteyi sınıfta sergileyebiliriz.

Koronuza dans vb. animasyonlar da ekleyebiliriz.

 

 1. SINIFLAR PROJE KONULARI

 

 1. İçinde bulmaca, şarkı sözleri, diyaloglar, fıkra, şiir, güzel sözler, spor ve yabancı gazetelerden alınmış haberlerin yer aldığı bir dergi hazırlamak
 2. Comparative” konusunu anlatan detaylı bir power point sunusu hazırlama.
 3. Geçmişte yaşamış ve tanınmış herhangi bir kişiyi seçerek geniş bir şekilde tanıtma. Kişiliği, fiziksel özellikleri, hobileri, ailesi vb….
 4. Ünitelerde gördüğümüz kelimeleri kapsayan ayrıntılı ve resimli bir sözlük hazırlama. Her kelime cümle içerisinde kullanılarak örneklendirilecektir.
 5. Irregular verbs( düzensiz filler) anlatan kapsamlı bir afiş hazırlama. Sunu olarak da hazırlanabilir.
 6. Kendi yazdığınız bir günlük hazırlayın(En az 30 gün olmalı).Günlüğünüzü yazarken geçmiş zaman kalıbını kullanabilirsiniz. Günlüğünüzü çeşitli fotoğraf, resim ve karikatürlerle süsleyebilirsiniz.
 7. Restaurantta, kitapçıda, havaalanında, alışverişte vb. yerlerde geçen diyaloglar hazırlama ve bunları sınıfta drama şeklinde sunma. Sunarken diyaloglar ezberlenmiş olmalıdır.
 8. Gelecek zaman (Future tense) yapısını kullanarak gelecek ile ilgili planlarınızı anlatan bir kompozisyon hazırlama. Hazırlamış olduğunuz kompozisyonu resimlerle de destekleyiniz.
 9. Türkiye’de herhangi bir tarihi ve ya turistik yer seçerek ayrıntılı bir şekilde resimler de kullanarak tanıtma.
 10. Bir bilgisayar maketi hazırlayarak parçaların İngilizce anlamlarını üzerinde gösteriniz.
 11. Kendi kurduğunuz bir televizyon kanalının TV rehberini (TV guide) hazırlayınız. Program akışında belirttiğiniz belgesel, dizi, film, talk show , news, cartoons vb… programlarının resimlerini de ekleyerek kısaca açıklamasını yapınız. Hazırladığınız TV rehberi dergi şeklinde olabilir.
 12. Hayvanları tanıtan bir afiş hazırlama. Ya da bir çiftlik maketi hazırlayarak içerisine de hazırladığınız hayvan maketlerini yerleştirebilirsiniz. Yabancı dildeki karşılıklarını da eklemeyi unutmayınız.
 13. Bir resim bularak bu resim ile ilgili bir hikâye yazmak. Hikâyeyi yazarken “Simple past tense” ( geçmiş zaman) yapısı kullanılacaktır.
 14. İngilizce bir skeç (kısa oyun) hazırlayarak sınıfta sergileyebilirsiniz.
 15. İngilizce birkaç şarkı seçip koro hazırlayabilir ve bu aktiviteyi sınıfta sergileyebilirsiniz.

Koronuza dans vb. animasyonlar da ekleyebilirsiniz.

 

 1. SINIFLAR PROJE KONULARI

 

 1. Bir saat maketi hazırlayarak üzerinde saatler konusunu anlatma.
 2. Bir ev maketi hazırlayarak evin bölümlerini tanıtma.
 3. 2018 yılına ait İngilizce bir takvim hazırlama.
 4. Öğrenilen sözcükleri kullanarak resimli ve örnek cümleleri içeren bir sözlük hazırlama.
 5. Meslekleri anlatan bir power point sunusu ve ya afiş hazırlama hazırlama.
 6. Hava durumlarını gösteren bir afiş hazırlama. Hazırladığınız afiş sınıfta günlük olarak kullanılacak şekilde olmalıdır.
 7. Mevsimleri ve ayları gösteren bir afiş hazırlama.
 8. Giysileri tanıtan bir poster hazırlama. Hazırladınız poster resimlerle desteklenmiş olmalıdır.
 9. “PREPOSITIONS” (in, on, at, under, between vb…) edatları anlatan afiş hazırlama.
 10. 1’den 100 ‘e kadar olan sayma (1,2,3,4,5…) ve sıra (1., 2., 3., 4. vb….) sayılarının yazılışlarını gösteren bir afiş hazırlama.
 11. Emir cümlelerini içeren bir afiş ve ya sunum hazırlama. Hazırlanan çalışmalar görsel öğelerle desteklenmelidir.
 12. Vücudun bölümlerini anlatan bir afiş hazırlama.
 13. Sınıftaki nesneleri anlatan bir afiş hazırlama.
 14. İngilizce bir skeç (kısa oyun) hazırlayarak sınıfta sergileyebilirsiniz.
 15. İngilizce birkaç şarkı seçip koro hazırlayabilir ve bu aktiviteyi sınıfta sergileyebilirsiniz.

Koronuza dans vb. animasyonlar da ekleyebilirsiniz.

 

 1. SINIFLAR PROJE KONULARI

 

    Geniş zamanı anlatan bir poster hazırlama

 • 15 ülkenin bayrağını çizme, boyama ve isimlerini yazma
 • Spor çeşitlerini anlatma(Can ve can’t yapısını kullanarak)
 • Sevdiğin ve sevmediğin şeylerin bir listesinin olduğu bir liste hazırlama ve sınıfa sunma (like ve dislike yapılarını kullanarak)
 • Şimdiki Zamanı anlatan bir poster hazırlama
 • Meslekleri tanıtan bir poster hazırlama
 • Türkiye haritasını kullanarak çeşitli illerin hava durumunu anlatan bir rapor hazırlama (‘Ankara is cold in winter.’ gibi cümleler kullanarak)
 • En az 20 sıfatı zıt anlamlılarıyla beraber gösteren bir sözlük oluşturma
 • Hastalıklarla ilgili bir poster hazırlama

 

İNGİLİZCE DERSİ PROJE DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 • KONUNUN BÜTÜNLÜĞÜ, ANLAŞILIRLIĞI, DOĞRULUĞU – 20 PUAN
 • KENDİ BAŞINA HAZIRLAMA – 10 PUAN
 • İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ – 20 PUAN
 • ÖDEVİN ESTETİK GÖRÜNTÜSÜ, TEMİZLİK VE SAYFA DÜZENİ, ÖDEVİN ÖZENLE YAPILMASI – 15 PUAN
 • ÖDEV İÇİN GEREKLİ MATERYALLERİ KULLANMA (RESİM, FOTOĞRAF, vb… ) – 10 PUAN
 • ZAMANINDA TESLİM – 10 PUAN
 • ÖĞRETMENLE İLETİŞİM – 15 PUAN
 1.     görüşme (5 puan)
 2.        görüşme (5 puan)
 3.       görüşme (5 puan)
Sıra No Adı Soyadı A B C D E F G Toplam
1                    
2                    

 

 

 

 

 

 • İdareden ve velilerden gezi planımızda, yabancı dil projelerimizde gerektiğinde destek istenecektir. Veliler derse davet konusu öğretmenin ders programına göre bireysel olarak yapılması kararlaştırıldı.
 • Avrupa Projeleri, İngilizce Eğitim Teknikleri, Diksiyon, Drama üzerine hizmet içi eğitim programları alınması kararlaştırıldı.
 • Öğrencilere yabancı dil öğreniminde yardımcı olacak, özendirecek, mektup arkadaşı çalışmalarının yapılması, orijinal yabancı film ve animasyonların izletilebilmesi, şarkı çalışması yapılması, okul yetiştirme kurslarında velilerle ve idareyle de görüşülerek uygun görülen gerekli kaynakların temini, İngilizce hikâye kitapları temin edilip kütüphanede okuma saatleri düzenlenmesi konusunda oy birliğiyle karar verildi.

www.sorubak.com

Kemal ALTINTAŞ        Aslıhan BEZİRGAN         Özlem KURUMEHMETOĞLU           Filiz TUTAL          Ufuk ŞAHİN

 

Çiğdem AYATA                     Fatma MADANOĞLU                    Efendi UZUN                          Sema ÖZTÜRK

 

 

 

Uygundur

 

Okul Müdürü