Ana Sayfa / Genel / 2018-2019 Sene Başı İlçe İngilizce Zümre Başkanları Toplantısı

2018-2019 Sene Başı İlçe İngilizce Zümre Başkanları Toplantısı

2018-2019 Sene Başı İlçe İngilizce Zümre Başkanları Toplantısı günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………….. İLÇESİ İNGİLİZCE DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi         :          12.09.2018

ToplantıYeri             :          ……………….. ORTAOKULU

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

 • Açılış ve Yoklama
 • Yıllık ve günlük ders planlarının görüşülmesi
 • İngilizce dersinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda işlenmesi
 • Sınıf ortamlarında her seviyede öğrenci olduğunu dikkate alınarak İngilizce branşı bazında uygulanacak öğretim metotları ile araç ve gereçlerin değerlendirilmesi
 • Ölçme- değerlendirme ile ilgili kararlar alınması ve sınav tarihlerinin belirlenmesi,
 • Proje ödevlerinde uygulanacak usul ve esasların değerlendirilmesi
 • Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin görüşülmesi,
 • İngilizce dersinin diğer zümrelerle işbirliği,
 • 9 – 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı İlçe LGS Sınav Başarı durumlarının değerlendirilmesi ve başarıyı artırmak için yapılabilecekler,
 • Dilek ve temenniler, kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:

 

1-Toplantı ……………Ortaokulu İngilizce öğretmeni …………………tarafından iyi dilek ve temennilerle açıldı. Yoklama yapıldı.

 

2- ……………………ünitelendirilmiş yıllık planların öğretim programındaki amaçlar doğrultusunda hazırlanması gerektiğini ve günlük plan olarak da, öğretmen kılavuz kitaplarındaki materyallerin kullanılabileceğini belirtti. Diğer öğretmenler bu konuda aynı fikirde olduklarını söylediler.

 

3- Atatürk İlke ve İnkılaplarının çağdaş bir anlayış içinde kavratılmasına, derslerde bu konulara yer verilmesine ve gerektiğinde Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesine karar verildi.

 

4- Bu konuda  söz alan …………………….  ders araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanımı  konusunda  her öğrencinin ders materyallerine sahip olması( ders kitabı-alıştırma kitabı-sözlük-defter vs.),bunun yanında konuların muhtevasına göre yardımcı kaynakların bulundurulması ve gerektiğinde bunların sağlanması için  işbirliğine gidilmesini  söyledi. ……………..  okul araç ve gereçlerinin daha dikkatli kullanımı konusunda öğrencilere gereken açıklamaların ve uyarıların yapılmasına özen gösterilmesi gerektiğini   dile getirdi.

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

 1. a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.
 2. b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.
 3. c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

(3) (Değişik Fıkra: RG 16/06/2016-29744) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

(5) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, (Değişik ibare:RG-25/6/2015-29397) Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

(6) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen derslerden Bakanlıkça yapılacak merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavsiye edilen sınav tarihleri

 1. Yazılı: Kasım ayının son haftası
 2. Yazılı: Ocak ayının 1. haftası

 

 

Ölçme ve değerlendirme 100 puan üzerinden puanlamanın yapılması ve ölçme ve değerlendirme işleminin önemi üzerinde durularak objektif olunması gerektiği, öğrencilerin başarıya ulaşmasında ve istenilen davranışların ve bilgilerin kazanılıp kazanılmadığı hususunda, başarı düzeylerinin belirlenmesinde ölçme ve değerlendirmenin önemli bir yere sahip olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.

 

6- Proje Görevi konularının seçilmesi konusunda …………………. Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Görev vermede dikkate alınması gereken maddeleri okudu. Konularda öğrencilerin bilgi düzeyleri ve özellikleri göz önüne alınarak değişiklikler yapılabileceği kararlaştırıldı.

6- Proje Görevi konularının seçilmesi konusunda ………………………. Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Görev vermede dikkate alınması gereken maddeleri okudu. Proje konularında öğrencilerin bilgi düzeyleri ve özellikleri göz önüne alınarak bağımsız yapılabileceği kararlaştırıldı. Kullanılabilecek proje değerlendirme ölçeğinin ise şu şekilde olması kararlaştırıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……….ORTAOKULUİNGİLİZCE DERSİ PROJE GÖREVİ DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı :                                                                   

Proje Görevi:                                      

Sınıfı / Numarası         :                                                                                                    

 

1:GELİŞTİRİLEBİLİR      2:YETERLİ        3:BELİRGİN      4:ÇOK BELİRGİN    

¼  PUAN YARIM PUAN ¾ PUAN TAM PUAN

 

               

I. PROJE GÖREVİ HAZIRLAMA SÜRECİ PUAN 1 2 3 4
1.    Proje görevinin amacını belirleme 6        
2.    Göreve uygun plan yapma, öğretmenle iletişim 6        
3.    Farklı kaynaklardan bilgi toplama 6        
4.    Proje görevini plana göre gerçekleştirme 6        
5.    Sorumluluklarını yerine getirme 6        
6. Proje görevini zamanında teslim etme 6        
TOPLAM 36        
II. PROJE İÇERİĞİ 8 1 2 3 4
1.    Dili doğru ve düzgün kullanma 8        
2.    Bilgilerin doğruluğu, kaynaklardan istifade 8        
3.    Toplanan bilgileri analiz etme 8        
4.    Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma 8        
5.    Eleştirel düşünme becerisi gösterme 8        
6.    Yaratıcılık yeteneğini kullanma, ürün çıkarma 8        
TOPLAM 48        
III. SUNUM

 

 

 

1 2 3 4
1.     Dili doğru ve düzgün kullanma 2        
2.    Sorulara cevap verebilme 2        
3.    Konuyu ilgi çekecek şekilde sunma 2        
4.    Beden dili ve göz teması kurma 2        
5.    Sunuyu materyalle destekleme 2        
6.    Sunuda akıcı bir dil kullanma 2        
7.    Sunuyu verilen sürede tamamlama 2        
8.    Sunum sırasındaki özgüveni 2        
TOPLAM 16        
PROJE DEGERLENDİRME BÖLÜMLERİ

 

100

 

PUAN
I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ    
II. PROJE İÇERİĞİ    
III. PROJEYİ SUNMA    
 

ÖĞRENCİNİN   TOPLAM    PUANI

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.………………………

İngilizce Öğretmeni

7-Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler öncelikle sınıfın seviyesine ve öğrencinin algılama yeteneğine ve konuya göre seçilmesine önemle dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine genel olarak karar verildi.

…………………….bu konuda şunları söyledi: İngilizce dersi öğrenciye sevdirilmeli, ders anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda İngilizcenin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır. Bir hafta içinde her öğrenci muhakkak tahtaya kaldırılmalıdır. Öğrencilere İngilizce dersinin çalışma yöntemleri anlatılmalıdır. Öğrencilere günlük ve planlı çalışma alışkanlıkları öğretilmelidir. Sınıf içinde dersler çok iyi şekilde dinlenmelidir. Öğrencilerin grup halinde çalışmasına imkân verilmelidir. Ders işlenirken tahtaya kalkma alışkanlığı olmayan öğrenciler seçilmelidir. Bu öğrencilere sorular basitten zora doğru olmalıdır dedi.

…………………………….da şunları ekledi: Ders konularına öğrenciler önceden hazırlanmalıdır. Hiç olmazsa birer defa okumalıdır. Bu öğrencilerin kendilerine anlatılacak konu hakkında bir fikir edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilerin her dersten sonra tekrar yapması sağlanmalı bunun için sık sık ödev verilmelidir. Verilen ödevler öğretmen tarafından kontrol edilmelidir.

…………………… Çok sık, ezbere dayanmayan, pekiştirme alıştırmalarına yer verilmeli. Dili kullanmaya yönelik alıştırmalar(iletişimci yaklaşım-örn: pair-work)uygulanmalı. Geniş zamanın çok iyi oturtulması diğer bilgilerin çabuk kavranmasını ve dilin pratikliğini sağlayacaktır.

 

8- …………………… diğer branş öğretmenleriyle işbirliği yapılmasının faydalarını anlattı.

 1. a) Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, okuma güçlüğü gibi vb. konular için Türkçe dersi zümre öğretmeniyle,
 2. b) Şekil, şema, düzlem, doğru, grafik, çizim, koordinat, yer belirtme, istatistik, açılar, çokgenler, çember, daire, silindir, prizmalar, kümeler, vb. gibi yeteneklerin geliştirilmesi için; matematik zümre  öğretmeniyle,
 3. c) Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar sosyal bilgiler dersi zümre öğretmeniyle işbirliği yapılabileceği belirtildi.

Zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı.

 

 

 

 

9- “2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı İlçe LGS Sınav Başarı durumlarının değerlendirilmesi ve başarıyı artırmak için yapılabilecekler” maddesinde bütün öğretmenlerin görüşleri tek tek dinlendi, fikir alışverişinde bulunuldu. Yıl içerisinde yapılacak Ortak Sınavların hem okul içerisinde kazanım bazlı, hem de ilçe genelinde, değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. 2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı istatistikleri değerlendirildi.

 

 

10- Alınan karaların uygulanması, bu konuda koordineli bir şekilde çalışılması ve gerektiğinde tekrar toplanmak üzere 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının bir önceki yıldan daha verimli bir yıl olması dilek ve temennileriyle bir sonraki toplantıda ilçe zümre başkanının seçileceği de duyurularak toplantı sona erdi.