2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (ORTAOKUL- E MÜFREDAT)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (ORTAOKUL- E MÜFREDAT) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

2017-2018 ÖĞRETİM YILI

……………  ORTAOKULU

 1. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

TOPLANTI NO         : 2

TARİHİ                      : 08/ 02 / 2018

SAATİ                         : 12:00

YERİ                           :  Öğretmenler Odası

 

http://www.ingilizcekampus.com

GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması
 3. Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması
 4. Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması
 5. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi
 6. Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi
 7. Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi
 8.    Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
 9.   Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi
 10. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması
 11. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması
 12.  Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi.
 13.  Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması
 14. Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
 15. Dilek, temenniler
 16. 16. Kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Zümre başkanı Ş. Temoçin Kargı zümre toplantısını açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır olduğu görüldü.

 

 1. Bir önceki zümrede alınan kararlar İngilizce Öğretmeni Özge Çınar tarafından okundu. Kararlara uyulduğu tespit edildi.
 2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Zümre başkanı Ş. Temoçin Kargı tarafından okundu ve 1739 sayılı Milli eğitimin temel kanununda belirtildiği gibi öğrencilerimizin hepsinin iyi birer vatandaş olarak Milli birlik ve bütünlüğe yönelik sosyal ve kültürel yönleri zengin olan çağdaş uygarlığın yapıcı seçkin bir ortağı olarak yetiştirilmesi yolunda gayret gösterilmesi gerektiği konusunda bazı açıklamalarda bulundu. İngilizce öğretmeni Özge Çınar  Milli Eğitimin temel ilkeleri olan genellik ve eşitlik ferdin ve toplumun ihtiyaçları yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği süreklilik, Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, Bilimsellik, planlılık, okul aile işbirliği ve her yerde eğitim konusunda derslerde sık sık  yer verilmesini ve özenle uygulanmasının önemine değindi. Bu konulara derslerde özenle yer verilmesine karar verildi..
 3. İngilizce Öğretmeni Özge Çınar yıllık planlara alınan Atatürkçülük konularının zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı. Atatürkçülük konusunda söz alan zümre başkanı Ş. Temoçin Kargı I. Dönemde  2488 ve 2504 Sayılı tebliğler dergisinde yer alan hususlara dikkat edildiğini ve  gerekli zamanlarda Atatürk ilke ve inkılaplarının derslerde anlatıldığını belirtti. İngilizce Öğretmeni  Özge Çınar I.dönemde olduğu gibi  II. Dönemde de  Atatürkçülük konuları hususunda dikkatli bir şekilde hareket edilmesinin  faydalarını anlattı. I. Dönemde olduğu gibi II. Dönemde bu konuların derslerde etkin bir şekilde işlenilmesi kararı alındı..

 

 1. Konuların işlenişinde müfredata bağlı kalınarak, İngilizce dersinde kullanılan yöntem ve teknikler ışığında; Anlatım, soru-cevap, problem çözme, buluş, gösterip yaptırma … vb. yöntemlerden yararlanılmasına,  Ev çalışmaları verilmesine, verilen çalışmalar olanaklar nispetin de kontrol edilmesine, konuların seviyeye uygun işlenmesine, üst seviyedeki  öğrenci  kaybedilmeden, alt seviyedeki öğrenci seviyesine inilip gerektiğinde ek çalışmlar ile öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasına, bireysel ve grup çalışmaları sayesinde öğrencilerin dili kullanımının sağlanmasına karar verilmiştir.
 2. İngilizce öğretmeni Özge Çınar : ?Dersi plana göre yetiştireceğiz diye üstünkörü  anlatmamamız gerektiğini , önemli olanın özellikle az başarılı öğrencileri kazanırken üst seviyedeki öğrencileri kaybetmeden, bütünlük içerisinde ders işlenmesine yönelik çalışmalar yapmamız  ve planda yazılan amaçları en üst seviyede gerçekleştirmemizin önemini ifade etti. Bu ifadenin ışığında ünitelendirilmiş yıllık plana bağlı kalarak okul ve çevresinin el verdiği ölçüde öğrencinin, öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması kararı verildi.

 

7      İngilizce öğretmeni  Özge Çınar tarafından  İlköğretim Yönetmeliğinin zümre öğretmenleri ile ilgili  maddesi  okundu. Diğer branş öğretmenleriyle işbirliği yapılmasının faydalarını anlattı.

 

a)Güzel konuşma ve yazma ,söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme,dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma,okuma güçlüğü gibi  vb konular için TÜRKÇE DERSİ zümre öğretmenleri?nden ,

 

b)Şekil,şema,düzlem,doğru,grafik,çizim,koordinat,yerbelirtme,istatistik,açılar,çokgenler,çember,daire,silindir,prizmalar,kümeler,…vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için;RESİM İŞ VE MATEMATİK  DERSİ zümre  öğretmenleri?nden,

 

d)ATATÜRKÇÜLÜK konuları ve milli bayramlar SOSYAL BİLGİLER DERSİ zümre öğretmenleri?nden destek alınması,

 

Zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapılması kararı alındı.

 1. İngilizce öğretmeni Özge Çınar bugünün öğrencilerini dünün yöntemleriyle eğitirsek onların yarınlarından çalmış oluruz sözünü ifade ederek gelişen teknolojilerin derslere uygulanmasının önemine dikkat çekti. Bu nedenle akıllı tahtanın ve teknolojini ders işlenişine daha çok dahil edilmesi ve bu konuda öğretmenlerin daha dikkatli olması kararı alındı.
 2. Zümre başkanı Ş. Temoçin Kargı derse hazırlıklı gelmek kadar araç ve gereçlerle birlikte gelmenin önemli olduğunu belirtti.

İngilizce öğretmeni Özge Çınar bazı öğrencilerin; kitap ,defter ve konu ile ilgili araç  getirmediğini ve dolayısıyla davranış kazanmada güçlük çektiğini söyledi ve bu konunun sıkı takip edilmesi gerektiğini belirtti. Araç ve gereç kullanımı (somuttan soyuta doğru örnek verme) hem görme (göze) ve hem de duyma (kulağa) yeteneğini geliştirmektedir bu yüzden  ders içinde konulara uygun araç , gereç ve kaynaklardan yararlanılmasına ,öğrencilerinde yararlanmasının sağlanması, kullandırılması kararlaştırıldı.

 1. Öğrencilerin okul imkanları el verdiği ölçüde akıllı tahtayı ve interneti güvenli kullanmasına ingilizcenin günlük hayatta sık sık kullanılarak geliştirileceğinin önemi belirtilerek dilin günlük konuşmaya daha fazla dahil edilmesine bu konuda çeşitli etkinlikler ve projeler yapılmasına karar verilmiştir..
 2. Geçen dönem olduğu gibi yazılı ve ders içi katılım ilgili aldığımız kararlara   aynen uyularak bu dönemde de İngilizce dersi için 5. 6. 7 ve 8 inci sınıflarda 2 yazılı 3 ders içi katılım  notu verilmesi kararlaştırıldı. İngilizce öğretmeni Özge Çınar ders içi katılım notlarının öğrenciyi teşvik edici biçimde olmasının faydalarını anlattı bu doğrultuda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

 

 1. İngilizce dersinde ders içi katılım notu verirken öğrencilerin ingilizceyi doğru kullanımının önemi vurgulandı. Bu konunun göz önünde bulundurulmasına karar verildi.
 2. İngilizce öğretmeni Özge Çınar : Proje ödevlerinin verilmesi sırasında öğrencilere el ile hazırlanacak, hazırlanması kolay, öğrencinin yaparken zevk alacağı, yaparken öğrendiği  ödevler verildiğini belirtti. Bu uygulamanın çok isabetli olduğu belirtildi. Bu konu göz önünde bulundurularak proje ödevleri verilmesi kararlaştırıldı.
 3. Zümre başkanı Ş. Temoçin Kargı başarı oranlarını okudu. Söz alan İngilizce öğretmeni Özge Çınar bu başarı oranlarının ortalama olmasının  gerekli kaynaklar sağlanarak daha da yükseklere çıkarılabileceğini belirtti. Bu konuda veli öğretmen öğrenci işbirliği ve iletişiminin güçlenrilmesi gerektiği kararı alındı.
 4. Zümre başkanı Ş. Temoçin Kargı  zümre toplantısında alınan kararlara titizlikle uyulmasını isteyerek , 2017-2018 öğretim yılının  II. döneminin sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesi  dilekleriyle toplantıya son verildi.
 5. Toplantı sona ermiştir.

 

 

 

 

 

İngilizce Öğrt.                                                                                        Okul Müdür V.