Ana Sayfa / Genel / 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ortaokul İngilizce Zümre (E-MÜFREDAT ÇIKTISI)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ortaokul İngilizce Zümre (E-MÜFREDAT ÇIKTISI)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ortaokul İngilizce Zümre (E-MÜFREDAT ÇIKTISI) günceldir. Word dosyasını indirmek için           Tıkla İndir.

 

E-MÜFREDAT İNGİLİZCE DERSİ II.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI ALINAN KARARLAR

Sıra No Gündem Maddesi Açıklaması Alınan Kararlar
1 Açılış ve Yoklama 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İngilizce Dersi II.Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısı belirtilen tarih ve saatte, öğretmenler odasında Okul Müdür Yardımcısı ..……. ‘ın katılımıyla onaylanan gündem maddelerini görüşmek üzere başladı. Yapılan yoklamada tüm İngilizce öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü.
2 Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması Derslerle ilgili işlemlerin sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantısında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu içerisindeki Türk milli eğitiminin amaçlarına, Türk milli eğitiminin genel ilkelerine, ilköğretimin amaç ve ilkelerine uygun bir şekilde belirlendiği kararına varıldı. Yıllık planların eğitim-öğretim yılı başında yürürlükteki mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlendiğine zümre öğretmenler kurulu tarafından karar verildi.
3 Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanmasına karar verildi.
4 Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi İngilizce dersinde hedef dilde iletişimsel“Communicative “bir yaklaşım benimsendiği ,öğrenciyi merkezli yöntemler kullanılmalısına ve İngilizce dersini daha verimli hale getirmek için aşağıdaki tekniklerin kullanılmasına karar verildi.

-Drama-Role play-Dialog miming-Art and craft-Quiz Shows- Repeating

-Everyday English Using-Question and Answer-Speaking-Listening and watching videos-Games-Matching-Real life Tasks-Drawing and oloring

– Songs and movies

5 Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması I. döneme ait tutanak okundu. Uygulamada eksiklikler olmadığı, ölçme değerlendirmede bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi. Sene başı zümre öğretmeler kurulu toplantı tutanağında belirlenen ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususların aynen uygulanmasına karar verildi.

 

6 Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi Derslerin eğitim öğretim yılı başında hazırlanmış olan İngilizce dersi ünitelendirilmiş yıllık planlar doğrultusunda işlenmesine karar verildi. İlk dönem yapıldığı gibi,5.sınıflarda kılavuz kitap olmadığı için ders(günlük) planlarının yapılmasına karar verildi.
7 Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın benimsenmesine karar verildi. Ölçme ve Değerlendirme esaslarının aşağıda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak yapılmasına karar verildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba günü 30318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yönetmelik hükümlerinde bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikle;

a) Tüm sınıf seviyelerinde dönem başına iki sınav yapılması kararlaştırıldı.

b) Bir günde yapılacak sınav sayısı 2?yi geçemez ibaresi getirildi. ( önceki yönetmelikte 5-6-7 lerde 2’yi 8.sınıflarda ise 3’ü geçemez denilmekteydi.)

c) Okul Müdürlüğünce ortak sınavlar yapılabilir ibaresi eklendi.

d) İl veya ilçe bazında ortak sınavlar yapılabilir maddesi eklendi.

e) Gerektiğince Bakanlıkça ülke veya bölgesel ortak sınavlar yapılabilir ibaresi eklendi.

f)Ölçme değerlendirmenin sonuçlarının duyurulması ? Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(1) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.?

g)  Yıl sonu başarı puanının belirlenmesi – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilir.

8 Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması EBA’nın ders esnasında etkin bir şekilde kullanılmasına ve etkileşimli tahtalardan faydalanılmasına,bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesine karar verildi.

 

9 Destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili gerekli çalışmaların düzenlenmesi Destekleme ve Yetiştirme kurslarında gecen dönem olduğu gibi, okul idaresi tarafından yapılacak planlama doğrultusunda 5.7. ve 8 sınıflarda ,hafta sonu Cumartesi yapılmasına karar verildi.
10 Liseye Geçiş Sistemi (LGS) merkezi ortak sınavı ile ilgili hususların görüşülmesi, alınacak tedbirlerin düzenlenmesi Liselere giriş sınavı tanıtımının ve bilgilendirilmesinin tüm 8.sınıf öğrenci ve velilerine yapılması kararına varıldı.Hazırlık kapsamında 8.sınıflarda yetiştirme ve destekleme kurslarında örnek sorular baz alınarak bol bol test çözdürülmesine , dönem içinde deneme sınavlarının yapılmasına ve eksik konukların belirlenerek tekrar edilmesine karar verildi.
11 DynED İngilizce Dil Eğitim Sistemi ile ilgili yapılacak işlemlerin görüşülmesi Dyned kullanıcı işlemlerinin I.dönem yapılıp, gerekli güncellemelerinin yapıldığı,öğrencilerin etkin şekilde kullandığı ve dönem sonunda ödüllendirildiği, bu dönem de öğrencilerin haftada 1 kez bilgisayar laboratuarına götürüleceği, evde internet bağlantısı olan öğrencilerin evde girmeleri için teşvik edileceği ve düzenli aralıklarla öğrencilerin gelişimlerinin Record Manager dan kontrol edileceği kararı alındı.
12 Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması İngilizce dersinden proje ödevi almış öğrencilere II. Dönem  bir proje konusu verileceğine,verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının ve şu hususların göz önünde bulundurulmasına karar verildi. 1)Proje görevlerinin değerlendirilmesinde derecelendirilmiş ölçek (EK-2) kullanılacak ve bu ölçek öğrencilerle paylaşılacaktır. 2)Proje alan öğrencilere proje yönergeleri hazırlanarak ne yapmaları konusunda bilgilendirileceklerdir.3) Proje teslim tarihinden sonra getirilen projeler geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 4)Proje ödevleri verilirken öğrencilerin hazırlayabileceği, ekonomik ve öğrencileri motive edici ödevler seçilmelidir. 5)Proje Ödevlerinin değerlendirilmesinde Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 23. Maddesine temel alınacaktır.
13 Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi Üniteler bazında ,disiplinler arası ilişki önemli olduğu için diğer zümre ve bölüm öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesine karar verildi.
14 Dilek ve Temenniler Başarılı bir eğitim öğretim geçirilmesi dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

http://www.ingilizcekampus.com