2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (E-MÜFREDAT-LİSE)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (E-MÜFREDAT-LİSE) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

 

 

KURUL RAPOR DETAYLARI

 

 

KURUL NOSU

: 214.885

KURUL TARİHİ

: 08 Şubat 2018 16:00

 

 

KURUL ADI

: Zümre Öğretmenler Kurulu (İngilizce)

KURUL BAŞKANI                          : SEMA ADAMHASAN

 

YEDEK BAŞKAN                           : HALİL SERDAR AFACAN

 

 

SIRA NO   GÜNDEM AÇIKLAMASI                                                                                                 KARAR METNİ

 

 

 • Açılış ve Yoklama

 

 

 

 

 

 

 • Bir önceki  toplantıya  ait  zümre  kararlarının  uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması

 

 

 

 

 

 • Eğitim ve öğretimle ilgili  mevzuat,  Türk  millî  eğitiminin   genel   amaçları,   okulun   kuruluş    amacı ve   ilgili   dersin    programında    belirtilen    amaç    ve a ç ı k l a m a l a r ı n o k u n a r a k p l a n l a m a n ı n b u doğrultuda yapılması

İngilizce zümresi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Yabancı Dil derslerinin değerlendirilmesi, amaçların  belirlenmesi  ve  koordinasyonun  sağlanması  amacıyla 08/02/2018 tarihinde müdür  yardımcısı  NEVZAT  SARIHAN  başkanlığında toplanmıştır.Tüm zümrenin  hazır  olması  üzerine  gündem  maddeleri  kurul  üyelerinden  SEMA  ADAMHASAN  tarafından  okunarak toplantıya  başlandı.  İngilizce  dersi  zümre  başkanlığına  SEMA  ADAMHASAN, yedek başkanlığa HALİL SERDAR AFACAN seçildi.

Bir önceki döneme ait sene zümre toplantısında alınan kararlar okundu. Uygulamasında  aksaklıklar   yaşanan   maddeler   ele  alındı.   Aynı  problemlerin tekrar yaşanmaması için alınması gereken tedbirler  üzerine  konuşuldu. Bu  tedbirlerin  büyük  çoğunluğu  öğrenci  başarısını  artırmaya yöneliktir.  11.  Sınıf  müfredatının  yoğunluğu  sebebiyle   konular   yetişmiş   olsa bile  dört  beceriyi  bir  arada  verecek  yeterli  zaman   bulunulamamıştır.   Bu dönem de bunun önüne geçmek adına sınıflarımızda konuşma ve dinleme becerilerine ağırlık verme kararı alınmıştır.

1739  sayılı  Milli  Eğitim  Temel  Kanunu  SEMA  ADAMHASAN  tarafından okunarak  genel  amaçlar  özellikle  dikkate  sunuldu.  Planların   ve   ders   işlenişinin bu amaçlar doğrultusunda yapılandırılması gerekliliği zümre öğretmenlerince kabul görmüştür. Planlamaların;  eğitim  ve  öğretimle  ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili  alanın  öğretim  programına  uygun yapılması

 

 

 

 

 

 

 • Milli Eğitim      Bakanlığı      Eğitim      Kurulları       ve Zümreleri Yönergesinin incelenmesi
 1. Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları
 2. Türk Milli Eğitiminin Özel Amaçları
 3. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumlarının Amaçları
 4. Yabancı dil öğretiminin amaçları

25/08/2017` de yayımlanan MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi Md12/10?a göre ortaöğretim kurumlarında aylık toplantıların Ekim-Kasım-Aralık-Mart ve Nisan aylarında yapılması belirtilmiştir. Başarı

?  başarısızlık  oranlarının  değerlendirilmesi,   kazanımların   görüşülmesi,   planların işleyişindeki paralelliğin kontrol  edilmesi  gibi  amaçlarla  ihtiyaç duyuldukça ara  toplantılar  da  yapılabileceği  zümre  başkanı  SEMA  ADAMHASAN tarafından belirtilmiştir.

 

 

 

 • Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 17/07/2017 tarih     ve     83karar     nolu     Ortaöğretim

İngilizce Dersi Öğretim Programının incelenmesi

 

 

 

 • MEB Orta  Öğretim  Kurumları   Sınıf   Geçme   ve   Sınav Yönetmeliği?nin okunması

?Atatürk  İlke  ve  İnkılaplarıÖğretim  EsaslarıYönergesi?  ile  ?Atatürkçülük   ile   ilgili  konuların  sınıf  seviyelerine  göre   belirlenmesi?   hususlarının  görüşülmesi  başlıklı  günden   maddesi   görüşülmeden   önce   2104   /   2488 sayılı Tebliğler Dergisi ve Atatürkçülük konularının sınıf  seviyesine  göre belirlenmesi  ile  ilgili  esaslar  kurul  üyesi  öğretmen  BARAN   KAPAĞAN tarafından maddeler halinde  okundu.  Konular  tespit  edildikten  sonra,  Atatürkçülük  ile  ilgili  konuların  belirli  gün  ve   haftalar   başta   olmak   üzere   yıllık plana almak ve yıl içinde değişik zamanda işlenmesine karar verildi.

2104 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİ İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA   ATATÜRK   İNKILÂP   VE   İLKELERİNİN   ÖĞRETİM ESASLARI YÖNERGESİ TD 2104, 18/01/1982

YABANCI  DİL  DERSLERİNDE:  Daima  öğrencinin  Yabancı  Dil   bilgi   seviyesi göz önünde tutularak;

 1. Alt sınıflardan itibaren öğretilecek olan  cümle  kalıplarında  Atatürk`ün  hayatıyla ilgili bilgiler de kullanılmalıdır.
 2. Basit cümlelerle  Atatürk`ün  hayatı  ile  ilgili  kısa,  sözlü  ve   yazılı   anlatımlara yer
 3. Ortaöğretim Kurumlarının  üst   sınıfları   için,   Atatürk`ün   hayatı   ve İnkılabına  ait,   imkanlara   göre   bulunabilen   yabancı   dille   yazılmış   metinlerden seçilecek kısa birkaç  örnek,  yıllık  ders  planlarına  alınarak işlenmelidir.

ç.  Gene  üst   sınıflarda   yapılacak   grup   çalışmalarında,   öğrencilere   Atatürk   ile  ilgili  küçük  paragraflar  halinde  metinler  de  hazırlatılmalı   ve   çeşitli gurupların hazırladıkları metinler birlikte incelenmelidir.

 1. Atatürk`ün gençliğe hitabesinin (özellikle Ortaöğretim Kurumlarının son sınıflarında) yabancı   dile   çevrilmiş   şekli    üzerinde    okuma-anlama çalışmaları yapılmalı, veciz cümleler seçilip
 2. Atatürk hakkında diğer bazı devlet büyüklerinin düşünce ve sözlerinin orijinalleri (Fransızca, İngilizce ve Almanca yazılmış olanlar)  üzerinde  çalışılmalıdır.
 3. Yabancı dilde yazılmış kaynaklardan Atatürk`ün çeşitli görüşleri üzerinde durulmalıdır.
 4. Atatürk ve  İnkılaplarıyla  ilgili  görsel  belgeler  üzerinde   sınıf   seviyesine   göre çalışmalar yapılmalıdır. ğ. Bakanlığımızın  okullarımıza  girmesi  yasaklanmamış   olan   çeşitli   dergi,   kitap   ve   gazetelerde   bulunabildiği takdirde,  Atatürk`le  ilgili  yabancı  dille  yazılmış,  amaçlara  uygun,   tercümesi kolay şiir ve yazılar sınıflarda hazırlanacak haber levhalarına konulmalı ve öğrencilerin   bu   metinlerde   geçebilecek,   Atatürk`e   aît   kısa    özdeyişlerle 0`nun hakkındaki güzel sözleri ezberlemeleri tavsiye

HALİL SERDAR AFACAN, kademeli olarak uygulanacak olan değişen

?Ortaöğretim  İngilizce  Dersi  Öğretim  Programının  yıllık   planlara yansıtılmasını  hatırlatmıştır.  Yeni öğretim  programının  gramer öğreniminden uzak dili kullanmaya ağırlık veren bir yapılanmada olduğu görüşülmüştür.

MADDE  44-  (1)  Sınav,  performans  çalışması,   proje   ve   uygulamalar   100   tam  puan  üzerinden   değerlendirilir.   Değerlendirme   sonuçları   e-Okul   sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir. Puan              Derece

85,00-100                Pekiyi

70,00-84,99             İyi

60,00-69,99            Orta

50,00-59,99            Geçer

0-49,99           Geçmez Yazılı ve uygulamalı sınavlar

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak  yazılı  ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

 1. a) (Değ: 1/7/2015-29403   RG)   Haftalık   ders   saati   sayısına   bakılmaksızın her  dersten  en  az  iki  yazılı  sınav  yapılır.  Sınav  sayısı  ve   tarihleri   her   dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul  müdürünün  onayından  sonra  e-Okul   sistemi   üzerinden   ilan      Sınavlarla   ilgili   gerekli tedbirler okul  müdürlüğünce  alınır.  Öğrenciler  her  dersten  en  az  iki  yazılı sınava katılmak zorundadırlar.

 

 

 

 • Öğretim programında belirtilen kazanım ve  davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak  öğretim  yöntem   ve   teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yeni müfredatın    değerlendirilmesi,    okutulacak ders  kitapları  ve   deftere   kazanım   işleme   ve değerler eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının     hazırlanm a s ı ,     u y g u l a n m a s ı     v e d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n e  i l i ş k i n h u s u s l a r ı n görüşülmesi

Yabancı Dil öğretiminde etkin olan tekniklerin 1.Gösteri (Demonstration)

 1. Soru-Cevap (Question and Answer)
 2. Drama ve Rol Yapma (Drama and Role Play) 4.Benzetim (Simulation)

5.İkili ve Grup Çalışmaları (Pair-Work and Group-Work) 6.Eğitsel Oyunlar (Communication Games)

7.Gramer Oyunları (Grammar Games) olduğu belirtilmiştir.

Bu bilgilerden sonra söz alan zümre öğretmenleri şunları söylemiştir; Öğretmen-öğrenci arasındaki  iletişim  de  teknik  belirleyicidir.  Öğrencilerin  tonlama, vurgu ve telaffuzlarına dikkat edilmeli. Bunun için de  uygun  olan  konularda özellikle konuşma tekniği kullanılmalıdır. Soyut dilbilgisi  eğitimini  yansıtan         tekniklerden      ziyade        uygulamaya                    dayalı,    öğrenciyi               aktif                        kılan teknikler   kullanılmalı.   Gelişen   teknoloji   ile               birlikte           eğitimde                      de                                           yeni yaklaşımlar  ortaya  çıkmıştır.  Role  play,   dialogues,   writing,   watching,   films   vb.    tekniklerin      ısrarla                     kullanılması           gerekir.            Revision?a özellikle             önem verilmelidir. Fatih Projesi kapsamındaki olanaklardan maksimum düzeyde yararlanılmasının  da  başarıyı  tetiklediği  ve  öğretimi  kalıcı  kıldığı  kurul üyelerince dile getirilmiştir.

Birinci dönem yeni müfredat hususunda alınan  kararlar  bu  dönem  de  aynı  şekilde uygulanacaktır.Yenilenen müfredat ile kitaplarımızdaki kazanımlar sadeleştirilmiştir. Bu yıl  ilk  olarak  9.sınıflardan  başlanmıştır  ve  bir  sonraki öğretim yılında diğer tüm  kademelerde  uygulanacaktır.  Yeni  müfredatın tanıtımında formatörler sınıf defterlerine function-skills yazılması hususuna değinmiştir. Bu yıl  farklı  olarak  ünitelendirilmiş  yıllık  planda  yer  alan kazanımların  uzun  yazılması  yerine  aynı  kazanımı  ifade  eden  kod   yazılımından  bahsedildi.   Zümrece   9.sınıflarda   bu   kod   kullanımına   yer   verme kararı alındı.Birinci dönem bu kararlar doğrultusunda defterler  doldurulmuştur.  İkinci  dönem  de   defter   doldurma   9.sınıflarda   kodlama yazarak  devam  edecektir.  Ayrıca  değerler  eğitimine   yıllık   planlarımızda özellikle yer  verilmesi  ve  sınıf  defterine  bu  değerlerin  yazılması  kararlaştırılmıştı.   Değerler   eğitimin   derslerde   dolaylı   yoldan   verilmesi   ve sınıf defterine kazanım şeklinde işlenmesine karar verilmiştir.

 1. sınıf ders kitabı TEENWISE
 • sınıf ders kitabı ENGLISH COURSE 11.sınıf ders kitabı SUNSHINE ENGLISH 12.sınıf ders kitabı A2.3 YES YOU CAN

Konu   ağırlıklarına   göre   zamanlama   yapılması   ve    Ünitelendirilmiş    Yıllık Plan  ile  Ders  Planının  derslerde  yararlanılacak  nitelikte  ve  amaca  uygun, sürekli  olarak,  2551  S.T.D.  sayfa  439  da  yayımlanan   Talim   ve   Terbiye   Kurulu Başkanlığının 30/07/2003 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen

?Milli  Eğitim   Bakanlığı   Eğitim   ve   Öğretim   Çlaışmalarının   Planlı Yürütülmesine   İlişkin   Yönerge?   doğrultusunda   hazırlanmasına   devam edileceği  görüşüldü   ve   2575   sayılı   Tebliğler   Dergisinin   603.   sayfasında,  ilgili  yönetmeliğin  12.  maddesinin  değişikliğinde  belirtilen  öğretmen  klavuz   kitabı plan yerine kullanılır hususu dile getirilerek  bu  dönem  de  bu  konuda  hassas davranılması ve  eksiksiz  olarak  planlama  yapılması  zümre  başkanı SEMA ADAMHASAN tarafından istendi.

Ünitelendirilmiş  Yıllık   Planların   Bölümleri   Program   Kirapta   aşağıdaki   bölümler halinde verilmiştir.

 1. Konular (Themes) 2.İşlevler (Functions)
 1. Dil Alanları ve Dil Bilgisi Yapıları (Language Areas and Structure

 

sets)

 1. Dili Kullanma Becerileri ( Language Tasks ans Study Skills) 5.Metotlar ( Methods)

6.Değerlendirme (Evaluations)

 

 • Diğer zümre       veya       bölüm       öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi

Yabancı  Dil  Derslerinde,  Türk   Dili   ve   Edebiyatı   dersi   öğretmenlerinin, yabancı dil öğretmenleri ile dilbilgisi  konularında  işbirliği  yapması,  Türkçe  dersinde  yabancı  dil  gramer  konularına  paralel  konuların  yıllık  planlara  bir hafta  önce  alınması,  böylece  dilbilgisi  yönünden   öğrencilerin  desteklenmesi gerektiği ve İngilizce derslerinin  daha  verimli  olacağı  ifade  edilerek,  konuların  özelliğine  göre  zümreler  arası  çalışmanın   ihmal edilmemesini  istedi.  Ayrıca  konunun   içeriğine   göre   gerektiğinde   Tarih,   Resim, Coğrafya grubu öğretmenleri ile de bilgi alışverişinde bulunulacak.

 

 

 

 

 • Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması

 

 

 

 

 

 

 

 • Derslerin daha verimli işlenebilmesi için  ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi

 

 

 

 

 

 • Ö ğ r e n c i b a ş a r ı s ı n ı n ö l ç ü l m e s i v e değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması

Sürekli  gelişen  ve  kendini  yenileyen,  çağa  uyumlu  bireyler  yetiştirilmesi  amacını   vurgulayan   SEVGİ   KUŞUÇAR    bazı    konularda    internet araştırmaları ve bilgisayarlı düzenleme istenebileceğini,  fotoğraf  ve  slayt  gösterileri  düzenlettirebileceğini  ve  hatta  proje/performans   konularının   bilgisayar  kullanımına  dayalı   bir   şekilde   hazırlanmasını   isteyebileceğini   belirtti.  Zümrece  bu  çalışmanın  mümkün  olduğunca   yapılmasının   uygun olacağı fikrine varıldı. Duyulara hitap etmeyen bir  dil  eğitiminin  mümkün  olmadığını  belirten  KADER  KOROĞLU  İngilizce  filmlerin  izletilmesinin  de   yararlı olacağını söyledi.

Birinci  dönem  okulun  taşınma   durumunda   gidilecek   olan   yeni   okul   binasında  uzun  bir   süre   akıllı   tahtalardan   yararlanamayacağımız   hususu   göz önüne alınarak; öğrencilerin  dinleme  becerisini  geliştirmeye  yarayan taşınabilir  her  türlü  teknolojik   aletin   kullanımını   sınıf   içerisinde   sağlamak   için gerekli tedbirlerin alınması kararı alınmıştı.

Ancak taşınma durumu ertelenmiş olup sınıflarda  akıllı  tahtalardan faydalanılmılıştır. Bu dönemde kitapların yanı sıra teknolojik araçlarla  eğitim-öğretimi farklı yöntem ve tekniklerle sürdürme kararı alınmıştır.

Sınavların Şekil Sayı ve Tarihlerinin Belirlenmesi:Birinci dönem İlçe zümre toplantısında   alınan   kararlar   doğrultusunda   tüm   kademelerde    1    yazılı sınav 1 uygulama 2 performans notu verilmesi  kurul  üyelerince  de  uygun görülmüş ve bu  şekilde  yapılması  kararlaştırılmıştı.  Bu  dönem  de  aynı  uygulama  devam  edecektir.  Tüm  kademelerde  yazılı   ve   uygulama  sınavlarında ortaklık esas alınacaktır.

 1. Sınıflarda 1 Yazılı 1 Uygulama 2 Performans Notu 10.Sınıflarda 1 Yazılı 1 Uygulama 2 Performans Notu
 2. Sınıflarda 1 Yazılı 1 Uygulama 2 Performans Notu
 3. Sınıflarda 1 Yazılı 1 Uygulama 2 Performans Notu

 

 

Sınıf I.Yazılı Sınav Uygulama
9.sınıflar Nisan 1.hafta Mayıs 3.hafta
10.sınıflar Nisan 1.hafta Mayıs 3.hafta
11.sınıflar Nsan 1.hafta Mayıs 3.hafta
12.sınıflar Nisan 1.hafta Mayıs 3.hafta

 

 

 

 • Öğrencilerin başarısının      arttırılması,       Rehberlik Birimi ve veli işbirliği hakkında esaslar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sınav analizlerinin yapılması

 

 

 

 

 • Dyned programının kullanımı

 

 

 

 

 

 • eTwinning proje ortaklığı ve proje üretme

 

 

 

 

 

 

 

 • İ ş s a ğ l ı ğ ı     v e       g ü v e n l i ğ i     t e d b i r l e r i n i n değerlendirilmesi

Öğrencilerin başarısının arttırılması için alınacak tedbirler ?Öğrencilerin hazırlanmadan  kesinlikle  gelmemeleri, verilen  ödevleri  yapmaları, öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla WorkBook?lar üzerindeki alıştırmaları  yapmaları, varsa kitaplarla ilgili ders CD lerini  ev  ortamında  dinleyerek  telaffuzlarını düzeltmeleri sağlanmalıdır. Kısaca  dil  öğrenmenin  bir  süreç  olduğunu ve öğrenen bireyin  bu  süreçte  aktif  olmadıkça,  yaşantılar  edinmedikçe,   dili   öğrenmesinin   mümkün   olmayacağı   gerçeğinin öğrencilere  her  fırsatta   anlatılması   ve   çalışmaları   esnasında   bu   gerçeği   göz  ardı   etmemeleri,   sıkça   pratik   yaparak   öğrendiklerini   pekiştirmelerinin   ne  kadar  önemli   olduğu   vurgulanmalıdır?.   Dilin   bir   yapılar   silsilesi   olduğunu ancak kurallar öğrenildiğinde dilin öğrenilmiş olduğu  anlamına gelmediğini,  oyunun   kurallarını   bilmek   ile   oyunu   oynayabilmenin   farklı   şeyler  olduğunu  belirtti.  İngilizce  öğretiminde  4  temel  becerinin  dinleme,  okuma,  konuşma  ve  yazma  olduğu  gerçeğinin  unutulmaması  ve   bu   becerilerin kazandırılması için gerekli ortamın  ve  altyapının  hazırlanması  gerekliliği   zümre   öğretmenlerince   kabul   edildi.   Öğretilecek   konular   belirli   bir sıraya konup, bu konular basitten karmaşığa, soyuttan somuta doğru öğretileceğinden,  önce  basit  cümle   kalıplarından   başlayıp   daha   sonra   birleşik  ve  karmaşık  cümle  kalıplarının  öğretilmesine   çalışılacaktır.   Bu   nedenle  hiç  olmazsa  9.   sınıflarda   Türkçe   dersini   okutan   öğretmen   arkadaşın  cümlenin   öğelerini   bulma,   soru   kelimelerinin   özelliklerini   belirtmesi,  biz  İngilizce  öğretmenlerine  Türkçe  cümle  yapısı   ile   İngilizce   cümle  yapısı  arasındaki  farklılığı  kavratma  açısından   kolaylık  sağlayacaktır. Yazılı sınavlardan sonra yapılacak  olan  analizlerin  öğrenme  güçlüğü  çekilen  konuları   belirlemede   faydalı   olacağını   ve   bu   konuların tekrar   irdelenebileceğini   hatırlatıldı.   Eşzamanlı   yapılacak   olan   sınavların   aynı  seviyedeki  sınıflarda  farklı  başarı  oranlarına  neden  olabileceği görüşüldü.Bu  nedenle  de   öğretmenlerin   kesinlikle   işbirliği   içinde   planlı   olarak   hareket   etmelerinin   önemi   vurgulandı.   BEP    öğrencilerine    de bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak soru hazırlanacaktır.

Eğitim  ve  öğretimin  bir  bütün  olduğu,  bilgi   verilirken   her   yönden   sağlıklı  birer  birey  yetiştirmenin  öğretmenliğin  asil  görevi  olduğu  zümrece  onaylanmıştır.  Bu  amaçla  özellikle  ilk  kez  karşılaşılan  öğrenciler  titiz  bir   şekilde takip edilerek gerektiğinde  Rehberlik  Servisinden  destek  alınacak.  Velilerin de olabildiğince eğitimin içine  çekilerek  gerektiğinde  sınıfa  özel  toplantılar ve birebir görüşmeler yapılmalı.  Sınıf  rehber  öğretmenliği  olsun  olmasın   bütün   öğretmenlerin   birer   rehber   konumunda   olduğu   ve   öğrencileri  ile  iyi  ilişkiler  kurmaları  gerektiği  ancak  uzmanlık  boyutunda   desteğe  ihtiyacı  olan  öğrenciler  için  Rehberlik   Servisine   yönlendirme   yapılması ve veli işbirliği içinde  davranılması  gerektiğine  zümrece  karar  verilmiştir.

İlgili  yazı  (25/8/2011  tarihli  ve  652  sayı)  ??sınavların   şube   ve   sınıflar  bazında  sınav  analizleri  yapılır.  Konu  ve  kazanım  eksikliği   görülen   öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden  değerlendirilir.  ?  İlgili  yazı   doğrultusunda   sınavları   takiben   analizler   yapılması ve yeniden değerlendirilmesi kararı alınmıştır.

Dyned programının kurulumu için gerekli adımlar yerine getirilmiştir.  Her kademedeki öğrencinin dyned  kaydı  sağlanmış  olup  kullanıcı  adları  ve  şifreleriyle imza karşılığı öğrencilere teslimi  yapılmıştır.  Dyned  programı tarafımızca hazırlanan bir slayt ile öğrencilere tanıtılmak üzere hazır bulundurulmaktadır.  Gerekli  tanıtımların  ardından   öğrencilerin   girişi sağlanacak ve düzenli olarak takibi yapılacaktır.

İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa?daki en  heyecan  verici  öğrenme  topluluğunu  hissetmek  ve  bu topluluğun bir parçası  olmak  için,  Avrupa  ülkelerindeki  katılımcı  okullardan birinde   çalışan   personele   (öğretmenler,   müdürler,   kütüphaneciler   v.b.) yönelik  bir  platform  sunan  eTwinning  projesi  için  ilk  adım  atılmış  olup  öncelikle  kardeş  okul  arayışı  içine  girilmiştir.  Bu   dönem   proje   ortaklığının  yanı   sıra   kendi   projemiz   için   gerekli   çalışmaların   yapılması   kararı alınmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda zümre  öğretmenlerinin  titiz  bir  tavır  sergilemeleri   ve   bu   güvenliği   zedeleyici   bir   durumla   karşılaşıldığında   gerekli  tutanakların  tutulması  ve  ilgili  yetkiliye  derhal  haber  verilmesi   görüşüldü.

 

 

 

 

 • Dilek ve Temenniler

 

 • Kapanış

 

 

TOPLAM : 21 adet kayıt listelenmiştir.

2017-2018  Eğitim-Öğretim   yılının   ikinci   döneminin   öğrenci,   öğretmen   ve   veli açısından sağlıklı, başarılı ve verimli geçmesi dileğinde bulunuldu.

Müdür yardımcısı NEVZAT SARIHAN başkanlığında, alınan  kararlar  zümre  başkanı  SEMA  ADAMHASAN  tarafından   son   kez   okunarak   toplantı bitirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATILIMCI LİSTESİ

 

SIRA NO ADI VE SOYADI ALANI İMZASI
 

1

HALİL SERDAR AFACAN İngilizce  
 

2

SEMA ADAMHASAN İngilizce  
 

3

KADER KOROĞLU İngilizce  
 

4

SEVGİ KUŞUÇAR İngilizce  
 

5

NEVZAT SARIHAN Türk Dili ve Edebiyatı