Ana Sayfa / Genel / 2017-2018 1. Dönem İngilizce Zümresi

2017-2018 1. Dönem İngilizce Zümresi

2017-2018 1. Dönem İngilizce Zümresi günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU

 1. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı Tarihi            :          06/09/2017

Toplantı Yeri ve Saati :           Öğretmenler Odası

Toplantı Karar Sayısı :           1

Toplantıya Katılanlar  : Okul Müdür Yardımcısı Ümit VAKTİYOK, İngilizce Öğretmeni Uğur DEMİRCİ

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

 • Açılış ve Yoklama
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.10. ve 43. Maddelerinin okunup incelenmesi.
 • 2504 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan yönerge gereği Atatürkçülük konularının işlenmesi.
 • İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili Maddelerin,sınıf geçme ile ilgili maddelerin ve zümre çalışmaları ile ilgili 95.maddenin değerlendirilmesi.İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul)haftalık ders çizelgesinde yapılan değişiklik.
 • 2017-2018 Öğretim yılındaki yeni müfradat, ünitelendirilmiş yıllık ders planların ,konuların işlenişinde kullanılacak yöntem,teknik ve metotların değerlendirilmesi.
 • Ders araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanımı.
 • Sınav ve Sınıf Geçme ile ilgili mevzuatların değerlendirilip ortak uygulamanın sağlanması.
 • Proje ödevlerinin görüşülmesi ve değerlendirilme esaslarının tespiti.
 • Ölçme ve değerlendirmenin müfredat   doğrultusunda  görüşülmesi.
 • İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.
 • İngilizce dersinin diğer dersler ile ilişkisi (Zümre öğretmenleri ile ilişkisi)
 • 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayan yeni müfredatla ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi ve yapılacak sınavlar için ne gibi hazırlıklar yapılabileceğinin görüşülmesi.
 • Öğrenci devamsızlıkları konusunda alınacak tedbirlerin görüşülmesi.
 • İnternetten devamlı takip edilmesi gereken linkler
 • İngilizce Dersi Zümre Başkanının belirlenmesi.
 • Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINACAK KARARLAR:

 

1- 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı  Atatürk  Ortaokulu I. Dönem İngilizce  Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı 06/09/2017  tarihinde Öğretmenler Odasında  Okul Müdür Yardımcısı Ümit VAKTİYOK başkanlığında ve İngilizce Öğretmeninin katılımı ile  yukarıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Toplantı, iyi dilek ve temenniler ile açıldı.

 

2– 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel  Kanunu’ndan  Türk  Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçları okundu. Bu amaçlar doğrultusunda konuların işlenişi,öğrencilerin  gerekli seviyeye ulaştırılması hedef alındı.

 

3– Atatürk İlke ve İnkılaplarının 2488-2504 Sayılı Tebliğler Dergisi doğrultusunda çağdaş bir anlayış içinde kavratılmasına ,derslerde bu konulara yer verilmesine ve gerektiğinde Sosyal Bilgiler öğretmeniyle işbirliğine gidilmesine karar verildi.

 

4-İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili Maddeler,sınıf geçme ile ilgili maddeler ve zümre çalışmaları ile ilgili 35.madde Ümit VAKTİYOK tarafından okundu.Bu maddeler doğrultusunda ölçme ve değerlendirmenin yapılmasına karar verildi.95.Madde göz önünde bulundurularak zümre çalışmalarının sürdürülmesine karar verildi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.05.2013 tarihli ve 9596 sayılı yazısı eki “İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi”nin ekli örneğine göre kabulü ve 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 5. ve 6. sınıflardan başlanmak üzere 5.ve 6.sınıflarda İngilizce ders saati 4’ten 3’e indirilmişti.

 

5-Ünitelendirilmiş  Yıllık planları 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki konulara göre ve  müfredat programındaki amaçlar doğrultusunda hazırlanması gerektiği ve günlük plan olarak da, öğretmen kılavuz kitaplarındaki materyallerin kullanılabileceği dile getirildi.

 

6- Bu konuda  söz alan İngilizce öğretmeni  Uğur DEMİRCİ ;ders araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanımı  konusunda  öğrencilerin  bilgilendirilmesi ve ders-araç gerecin öğrenci tarafından eksik bir şekilde derse getirilmesinin sağlanması konusunda hassas davranmanın önemi vurgulandı.Bu alışkanlığın öğrenciye kazandırılmasının önemli olduğu söylendi.Ders kitabı,çalışma kitabı, defter,sözlük …vb. ders araç gerecinin ders için öneminin öğrenciye kavratılması oldukça önem ar z etmekte olduğu vurgulandı.

 

7- Her iki kanaat döneminde İngilizce dersi  için 5.ve 6.sınıflarda en az 2 sınav bir sınav  yapılacaktır.7.ve 8.sınıflarda 3 yazılı yapılacaktır .Ayrıca yapılacak olan yazılı sınavların tarihinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulması ve bir hafta içinde sonuçların öğrencilere açıklanması kararına varıldı.

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

 

 

8- Performans Ödevi Kaldırıldı, Proje Ödevi Kaldı.

 

Performans görevleri yerine ders ve etkinliklere katılma puanı getirildi.

Ders etkinliklerine katılım: Öğrencilerin, sınıf veya okul içinde yaptıkları; eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal, psikometri alanındaki becerilerini kullanmasını ve geliştirmesini sağlayan, performansını değerlendirmeye yönelik çalışmaları, ifade eder.

Proje  ödevlerinin görüşülmesi ve değerlendirilme esaslarının tespiti.

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır.

Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

 

Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları ifade eder.

 

9- Ölçme ve değerlendirme  100 puan üzerinden puanlamanın yapılması ve ölçme ve değerlendirme  işleminin önemi üzerinde durularak  objektif olunması gerektiği,öğrencilerin  başarıya ulaşmasında ve istenilen davranışların ve bilgilerin kazanılıp kazanılmadığı hususunda,başarı düzeylerinin belirlenmesinde ölçme ve değerlendirmenin önemli bir yere sahip olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.İlköğretimde öğrenci,kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir.

Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci yarıyılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri,okul rehber öğretmeni,okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin,okulun ve çevrenin durumuna göre tedbirler alınmasına karar verildi.

Ölçme ve değerlendirmede 8.sınıflar için yapılacak olan 2.sınavın merkezi olacağı ve bunun aritmetik ortalamaya dahil edileceği yani 2.sınav yerine kullanılacağı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesine karar verildi.

 

10-Uğur DEMİRCİ: Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin öncelikle sınıfın seviyesine ve öğrencinin algılama yeteneğine ve konuya göre  seçilmesine önemle dikkat edilmesi gerektiğine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesi gerektiği karar verildi.

 • Dil öğrenmenin amacının iletişim olduğunu unutmadan, etkinlikleri ve ders işlenişini konuşmaya odaklı hale getirmesine
 • Inductive ( Tümdengelim) tekniğinin kullanılmasına
 • Dersin çoğunluklu olarak İngilizce konuşarak anlatılmasına
 • Dilin temelinin kelime olduğu fikrinden hareketle Kelime bilgisine ağırlık verilmesine
 • Jest ve mimikler mutlaka kullanılmasına
 • Derslerin Öğrenci – Merkezli olması ve Öğrencilerin bireysel öğrenimi için gereken ortamın sağlanmasına
 • Ders işlenişinde Görsel ve işitsel Materyallerden yararlanılmasına
 • Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi için gerekli aktivitelerin sağlanmasına
 • Grup çalışmalarına da ağırlık verilmesine
 • Daha ilk günden başlayarak Classroom Expressions kullanımını öğretmeye başlamaya ve bizzat kullanmaya,
 • Eğitimde çok önemli yeri olan tekrara (revision) ağırlık vermeye, her vesileyle tekrara zaman ayırmaya, derse başlarken bir önceki dersi tekrar etmeye, ilk saatlerde ve haftanın ilk günlerinde tekrara yer vermeye karar verildi.
 • Yeni sınav sisteminde tekrarların önem kazandığı ve sık sık tekrara yer verilmesine karar verildi.

İlkokulda bulunan  üçüncü ve dördüncü sınıfların dersleri işlenirken dinleme ve telaffuz çalışmalarına önem verilmesi,çok fazla yazı yazdırılmaması gerektiği ve öğrencilere dersi ve İngilizceyi sevdirmenin çok önemli olduğu Uğur DEMİRCİ tarafından belirtildi.

 

11- Konuların daha iyi anlaşılması için diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.. Buna göre;

 • Güzel konuşma ve yazma ,söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme,dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma,okuma güçlüğü gibi  vb konular için TÜRKÇE DERSİ zümre öğretmenlerinden
 • ATATÜRKÇÜLÜK konuları ve milli bayramlar ile ilgili olarak SOSYAL BİLGİLER DERSİ zümre öğretmenlerinden yardım alma, zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı.
 • 8’inci sınıflara   uygulanan  merkezi  yazılılar 6 dersten yapıldı. İki yazılısı olan derslerden ilki, 3 yazılısı olanlardan da ikincisi merkezi olarak düzenlendi.
 • Sınavlar iki okul gününde yapıldı. O günlerde  okullar  tatil  Sorular  çoktan  seçmeli  olarak uygulandı.Yanlışlar doğru cevapları götürmedi. İleride sınavlar, açık uçlu soruları da içerecek hale getirilecek.  Sınava giremeyen öğrencileri, telaf i sınavlarına  belirlenen  merkezlerde  girdi.
 • Liselere yerleştirmelerde 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanlarının ortalamasının yüzde 30’u ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış merkezi  sınav  puanının  yüzde 70’inin  toplamı  kullanıldı.
 • Yıl sonubaşarı puanı ,not ile değerlendirilen  tüm  derslerin  ağırlıklı  yıl sonu  puanlarının o dersin  haftalıkders   saati  sayısı ile çarpımının o sınıfa  ait  haftalık  ders  saatleri  toplamına  bölümünden  elde   edilen  puanı  ifade

13.Yeni sınav sisteminin  veli ve öğrencilere doğru şekilde anlatılması doğabilecek mağduriyetleri önleme konusunda oldukça önem arz etmektedir.

Ümit VAKTİYOK: Sınav hazırlığı için test ve soru bankalarından faydalanılmasının uygun olacağını belirtti.Bu hazırlıkların  veli –öğrenci –öğretmen  işbirliği ile yapılmasının  faydalı olacağı söyledi.Öğrencilere sınava hazırlık esnasında gerekli olan yardımın İngilizce öğretmenleri  tarafından sağlanmasına karar verildi.

 

14- Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında;  Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.

 

Okul Müdür Yardımcısı Ümit VAKTİYOK devamsızlıkların sıkı takibinin yapılmasını ve bu konuda ders öğretmenlerinin 2.derslerde devamsız öğrencilerin numaralarının kendisine bildirilmesinin sorunun takibi ve çözümü konusunda oldukça önemli olduğunu belirtti.Ayrıca devamsızlıkların takibinin velilere bildirilmesi için veli telefonların sınıf öğretmenleri tarafından sağlanıp kendisine bildirilmesine karar verildi.

.

 

15- İngilizce Dersi Zümre Başkanlığına Uğur DEMİRCİ  seçildi.

 

16- Alınan kararların uygulanması ,bu konuda koordineli bir şekilde çalışılması ve gerektiğinde tekrar toplanmak üzere 2017-2018 eğitim-öğretim yılının daha verimli bir yıl olması dilek ve temennileriyle toplantı sonlandırıldı.

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR:

1-Öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ,çağdaş bir anlayış çerçevesinde yetiştirilmesi kararı alındı.

 

2-İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme Maddeleri doğrultusunda değerlendirme yapılmasına karar verildi.

 

3-5.ve 6.sınıflar için en az 2, 7. Sınıflar için 3 yazılı yapılmasına  karar verildi.

 

 1. 8.sınıflar için 2 yazılı ders öğretmeni tarafından yapılmak üzere merkezi sınavla birlikte yapılacak olan sınavla 3 sınav şeklinde değerlendirilmesine karar verildi.

 

5- Yapılacak olan yazılı sınavların tarihinin en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulması ve bir hafta içinde sonuçların öğrencilere açıklanması kararı alındı.

 

 1. Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilmesine karar verildi.
 2. Öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje ödevi verilmesine karar verildi.
 3. Projelerin verildikleri dönemde değerlendirilmesine karar verildi. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilme kararı alındı.

9- Proje ödevlerinin değerlendirme ölçeğinin sınıf panolarına asılmasına ve kriterlerle ilgili öğrencilerin  bilgilendirilmesine karar verildi.

 

10.Yeni sınav sisteminin yanlış  anlaşılmalara ve mağduriyetlere sebep vermeyecek şekilde öğrencilere ve velilere anlatılmasına karar verildi.

 

11- Devamsızlıkların sıkı takibinin yapılması ve bu konuda ders öğretmenlerinin 2.derslerde devamsız öğrencilerin numaralarını idareye bildirilmesi kararı alındı.

 

12- Ayrıca devamsızlıkların takibinin velilere bildirilmesi için veli telefonların sınıf öğretmenleri tarafından sağlanıp idareye bildirilmesine karar verildi.

 

13-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

 

14-Sınav tarihlerinin  e-okula zamanında girilmesine karar verildi.

 

 

Uğur DEMİRCİ                                                                                                       Ümit VAKTİYOK

İngilizce Öğretmeni                                                                                              Müdür Yardımcısı

 

06/09/2017

Yusuf ÖNTÜRKLER

Okul Müdürü