2018 – 2019 1. Dönem Sene Başı İngilizce İlkokul Zümre Toplantı Tutanağı

2018 – 2019 1. Dönem Sene Başı İngilizce İlkokul Zümre Toplantı Tutanağı günceldir.  Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

…………………………………………. İLKOKULU

I.DÖNEM  İNGİLİZCE DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı Tarihi            :           /09/2019

Toplantı Yeri ve Saati   :         Öğretmenler Odası

Toplantı Karar No      :           1

Toplantıya Katılanlar  : İngilizce Öğretmenleri

 

GÜNDEM MADDELERİ

 • Açılış ve Yoklama
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.10. ve 43. Maddelerinin okunup incelenmesi.
 • 2504 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan yönerge gereği Atatürkçülük konularının işlenmesi.
 • Yeni İngilizce öğretim programının incelenmesi ve değerlendirmesi
 • Ölçme ve değerlendirmenin yeni müfredat doğrultusunda görüşülmesi.
 • Ders planlarının düzenlenmesi
 • Öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçlarının incelenmesi
 • Okulun fiziki imkanlarının, sınıfların kullanımı ve ders araç gereçlerinin kullanımının görüşülmesi
 • DYNED programının uygulanması
 • Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:

 

 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Dönemi İngilizce  Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı …/09/2018 tarihinde öğretmenler odasında  İngilizce zümre başkanı …………ve İngilizce Öğretmeni ……………. katılımı ile yukarıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı. Toplantı, iyi dilek ve temenniler ile açıldı.

 

 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçları okundu. Bu amaçlar doğrultusunda konuların işlenişi, öğrencilerin gerekli seviyeye ulaştırılması hedef alındı.

 

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarının 2488-2504 Sayılı Tebliğler Dergisi doğrultusunda çağdaş bir anlayış içinde kavratılmasına, derslerde bu konulara yer verilmesine ve gerektiğinde sınıf öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesine karar verildi.

 

 • Yeni İngilizce Öğretim Programı incelendi ve aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı.
 1. Birinci kademede kullanılmakta olan İngilizce öğretim programının ayrıntılandırılması gerekmektedir.
 2. MEB tarafından küçük çocuklara İngilizce öğretimi için değişik oyun ve şarkıları içeren materyal ve envanterler hazırlatılmalı ya da var olan materyallerden bazıları bu amaç için önerilmelidir.
 3. Programdaki konulara göre değişik soru tipleri ve alıştırmalar ile oyun, canlandırma, yarışma gibi fikirlerin İngilizce öğretmenleri arasında fikir alışverişiyle paylaşılması kararlaştırıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 • İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ölçme değerlendirmenin 2. ve 3. sınıflarda gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir. Buna göre 2. ve 3. sınıflarda öğrenci gözlem formları oluşturulmasına karar verildi. 4.sınıflarda ise 2 yazılı ve en az 1 olmak üzere ders etkinliklerine katılım notu verilmesine karar verildi.

Yazılı değerlendirmelerin ilk dönem için 1.yazılı 12 – 16/11/2018 haftası, 2. Yazılı ise 24 – 28/12/2018 haftası yapılmasına karar verildi. İkinci dönem için 1. yazılı 25 – 29/03/2019 haftası ve 2. Yazılı 20 – 24/05/2019 haftasında yapılması kararlaştırıldı.

 • Yıllık ve günlük planların 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki konulara göre ve müfredat programındaki amaçlar doğrultusunda hazırlanması gerektiği ……………. tarafından dile getirildi.

 

7- ………………..:İngilizce öğrenmeye yeni başlayan çocukların yabancı dil öğrenmeyi sevmeleri ve bir yabancı dili öğrenirken kendilerine güvenerek, dil öğreniminin zevkli bir süreç olduğunu benimsemeleri önemlidir. İkinci sınıf İngilizce öğretim programı işte bu gereksinim üzerine kurulmuş olup esas hedefi dili öğrenen/kullananlarda yabancı dil öğrenme sevgisini oluşturmaktır. İkinci sınıfın kazanımları renkler, sayılar, sınıfta kullandığımız eşyalar, hayvanlar, meyveler, bedenimizdeki organlar gibi konularla ilgili temel sözcükleri İngilizcenin ses bilgisiyle ilişki kurularak öğrenmiş olmak ve selamlaşma, kendini tanıtma, eşyaları betimleme gibi temel günlük dil işlevleriyle öğrenilen sözcükleri kullanarak yabancı dili severek öğrenmektir. Bunu yaparken de, dili öğrenen/kullananların eğlenceli görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlarla zenginleştirilmiş oyun temelli etkinlikler aracılığıyla öğrenmeleri planlanmıştır. Bağlam olarak öğrencilerin/dil kullanıcılarının yakın çevrelerini oluşturan sınıf, oyunlar, lunapark, kır, piknik ve geziler, evimiz ve okul bahçesi gibi ortam ve mekânlar seçilmiştir. Dili öğrenen/kullananların dinleme ve konuşma becerilerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı iletişimsel bir öğrenme ve öğretme yöntemi resimli sözlükler, şarkılar, masal ve çizgi film kahramanları, boyama ve kesme-yapıştırma gibi sanat ve oyun temelli etkinlikleri temel alınacaktır.

……………….: Üçüncü sınıf İngilizce öğretim programı da ikinci sınıfta hedeflenen kazanımların üzerine kurulmuş olup esas hedefi ikinci sınıf programında yer alan konuların genişletilerek dili öğrenenlere/kullananlara sınıf ortamından daha da uzakta bulunan toplumsal ve coğrafi konu ve durumlarda dili kullandırarak yabancı dil öğrenme sevgisini oluşturmaya devam etmektir. Üçüncü sınıfın kazanımları aile ve akrabalık ilişkileri, insanları betimlerken kullanılabilecek temel sıfatlar, şehrimizde bulunan bina ve yaşam alanları, hava durumu, karşılıklı konuşmalarımız içinde geçen temel eylemler (fiiller), hayvanlar, taşıtlar, duygularımız, oyuncaklarımız ve evimizde  yer alan odalar ve kullandığımız eşyalar gibi günlük yaşamımızda önemli olan nesne, yer ve canlılarla ilgili temel sözcükleri İngilizcenin ses bilgisiyle ilişki kurarak öğrenmiş olmak ve soru sorma, tanışma, kişileri tanıtma, yer ve hava durumunu sorma, hayvanlar, yerler ve şekiller gibi konuları kullanarak basit ancak gerekli bilgileri öğrenme gibi günlük dil işlevlerini kullanarak eğlenceli bir şekilde yabancı dili severek öğrenmektir. Bunu yaparken de,dili öğrenen/kullananların eğlenceli görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlarla zenginleştirilmiş oyun temelli etkinlikler aracılığıyla öğrenmeleri planlanmıştır. Bağlam olarak dili öğrenen/kullananların yakın çevrelerini oluşturan sınıf, oyunlar, lunapark, kır, piknik ve hayvanat bahçesi gezileri, evimiz ve okul bahçesi gibi ortam ve mekânlar seçilmiştir. Dili öğrenen/kullananların dinleme ve konuşma becerilerinin ağırlıklı olarak kullandığı iletişimsel bir öğrenme ve öğretme yöntemi Tüm Bedensel Tepki etkinlikleri, resimli sözlükleri kullanma, şarkı söyleme, masal ve çizgi film kahramanları hakkında konuşma, boyama ve kesme-yapıştırma gibi sanat ve oyun temelli etkinlikleri temel alınacaktır.

……………:Dördüncü sınıfın temel kazanımları yiyecekler ve içecekler, sayılar, boş zaman etkinlikleri, günlük faaliyetler, meslekler, iş yerleri, giysiler, hava durumu, fiziksel ve kişisel özellikler, ülkeler ve milliyetler gibi konularla ilgili temel sözcükleri doğru telaffuzlarıyla öğrenmiş olmak; izin istemek, rica etmek ve bunlara uygun şekilde cevap vermek, temel ihtiyaçlarını belirtmek, basit komutlar verebilmek, yapabildiklerini ve yapamadıklarını söylemek, günün değişik bölümlerindeki rutin faaliyetlere ilişkin konuşmak, yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetlerden bahsetmek gibi temel günlük iletişim işlevlerini yerine getirebilmektir. Bu işlevleri gerçekleştirirken daha önceden kazanılmış sözcük ve işlev bilgilerini, hedef sözcükler ve işlevlerle harmanlayarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Dördüncü sınıf öğretim programı ağırlıklı olarak konuşma ve dinleme becerilerine odaklı ve etkin dil kullanımına dayalı bir biçimde tasarlanmış, aynı zamanda hedef yaş grubunun ilgi ve becerilerine uygun faaliyetler ile desenlenmiştir. Hedeflenen kazanımları edindirmek için tasarlanan etkinlikler özellikle dinleme ve konuşma becerisi odaklı olup, temelde, oyunlar, şarkılar, canlandırmalar, boyama, kesme-yapıştırma ve resim etkinliklerinin kullanıldığı iletişim ve dil üretimi odaklı çalışmalardır. Dolayısıyla, etkinlik tasarımında görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyaller kullanarak zenginleştirilmiş sınıf ortamları sağlanması planlanmıştır.

 

 

8-……………..:İlkokul İngilizce öğretiminde sesli ve görsel materyaller önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle derslerimizde dinleme ve görsel çalışmalar için gerekli araç-gereçlerin kullanımı sağlanacak ve etkili bir şekilde kullanılmasına gayret edilecektir. Yabancı dil materyal yapımında öğrencilerin daha etkin olmasına özen gösterilmesi ve yapılan etkinliklerin okulda sergilenmesi yerinde olacaktır.

 

9-………………..: 4.sınıflarda uygulanan Dyned programı için öğrencilere şifreleri verilerek Dyned programını aktif olarak kullanmaları ve yararlanmaları için teşvik edilmeleri ve kullanımın takip edilmesi gerekmektedir.

 

10.Alınan kararların uygulanması, bu konuda koordineli bir şekilde çalışılması ve gerektiğinde tekrar toplanmak üzere 2018-2019 eğitim-öğretim yılının daha verimli bir yıl olması dilek ve temennileriyle toplantı sonlandırıldı.

 

ALINAN KARARLAR:

1- Öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş bir anlayış çerçevesinde yetiştirilmesi kararı alındı.

2- İlkokul 2. ve 3. sınıflarda öğrenci gözlem formları oluşturulmasına karar verildi.4.sınıflarda ise 2 yazılı ve en az 1 olmak üzere ders etkinliklerine katılım notu verilmesine karar verildi.

3-Dil öğretirken sınıf içinde kullanılacak iletişim becerilerinin önemli olduğu ve bu iletişim becerileri dikkate alınarak davranılmasına karar verildi.

4-Yeni düzenlenen müfredat doğrultusunda öğrencilerin İngilizceye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gerekli davranışların kazandırılmasına karar verildi.

5-Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler öncelikle sınıfın seviyesine ve öğrencinin algılama yeteneğine ve konuya göre seçilmesine önemle dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine karar verildi.

6-İngilizce öğretim programda belirtilen hususlara dikkatle uygulanmasına karar verildi.

7-Yabancı Dil öğretiminde dili sevdirmeye ve kullanımının sağlanmasına karar verildi.

8- 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki konulara göre ve müfredat programındaki amaçlar doğrultusunda hazırlanmasına karar verildi.

9.Dyned programının aktif olarak kullanılmasına karar verildi.

 

 

 

 

………………….                                                                                            …………….

İngilizce Öğretmeni                                                                                      İngilizce Öğretmeni

(Zümre Başkanı)

 

 

 

…/09/2018

 

 

……………………………

Okul Müdürü