2019-2020 Sene Başı İngilizce Okul Zümresi

2019-2020 Sene Başı İngilizce Okul Zümresi günceldir. Word dosyasını indirmek için          Tıkla İndir.

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ATATÜRK ORTAOKULU I. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

TOPLANTI NO: 1

TOPLANTI TARİHİ:  04.09.2019

TOPLANTI SAATİ: 15:30

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

KATILAN ÖĞRETMENLER:

 

İngilizce Öğretmeni: Uğur DEMİRCİ, Müdür Yardımcısı: Ali DOĞAN

 

     GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama

 1. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nden Yabancı Dil dersinin amaçlarının okunması ve değerlendirilmesi,
 2. İngilizce dersinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda işlenmesi (2504 sayılı Tebliğler Dergisi)
 3. 2018-2019 Zümre toplantı tutanaklarının okunup incelenmesi,

  5. Yıllık ders planlarının görüşülmesi

 

6.Geçen öğretim yılının başarı ve başarısızlık yönünden değerlendirilmesi,

 

7.Ders araç-gereçlerinin etkin kullanımı, derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin görüşülmesi,

 

 1. Değişen müfredatın ve ders kitaplarının değerlendirilmesi

 

 1. İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler

 

 1. Proje konularının tespiti ve değerlendirme ölçütleri,

 

11.Ölçme- değerlendirme ile ilgili kararlar alınması ve sınav tarihlerinin belirlenmesi

 

12.Diğer zümrelerle işbirliği yapılması

 

13.Maarif Harekati Projesinin etkin bir şekilde ders içi etkinliklerinde kullanılması

 

 1. Okul Politikalarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi(Ek 3) Raporu

 

 1. Dilek ve temenniler, kapanış

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.Açılış ve yoklama

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. Dönem İngilizce Dersi Zümre Toplantısı 04.09.2019 tarihinde zümre başkanı Ali DOĞAN, İngilizce Dersi Öğretmeni Uğur DEMİRCİ’ nin katılımıyla saat 15:30’da gerçekleştirilmiştir.

 

 1. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nden Yabancı Dil dersinin amaçlarının okunması ve değerlendirilmesi

 

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nden Yabancı Dil Dersinin Amaçları İngilizce öğretmeni Uğur DEMİRCİ tarafından okunarak, değerlendirilmesi yapıldı.

 

Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı

 

MADDE 5 – (1) Örgün, yaygın ve uzaktan öğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak okul ve kurumların amaç ve seviyeleri de göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretimi yapılan yabancı dilde bireylerin;

 1. a) Dinleme-anlama,
 2. b) Okuma-anlama,
 3. c) Konuşma,

ç) Yazma

 

becerileri kazanmalarını, öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

 

 

 1. İngilizce dersinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda işlenmesi (2504 sayılı Tebliğler Dergisi)

 

Atatürk İlke ve İnkılaplarının 2504 Sayılı Tebliğler Dergisi doğrultusunda çağdaş bir

anlayış içinde kavratılmasına, derslerde bu konulara yer verilmesine ve gerektiğinde Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmeniyle işbirliğine gidilmesine karar verildi.

 

İngilizce ders kitaplarının da  bu doğrultuda hazırlandığı İngilizce Öğretmeni Uğur DEMİRCİ tarafından dile getirilerek, belirli gün ve haftalarda bu konuların kitapla uyumlu olduğu ifade edildi.

 

 

 1. 2018-2019 Zümre toplantı tutanaklarının okunup incelenmesi

2018-2019 Zümre toplantı tutanakları incelenmiştir. Toplantıda karara bağlanan

hususların yerine getirilmiş olduğu görülmüştür.

 

 

 

 1. Yıllık ve günlük ders planlarının görüşülmesi


Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak

plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre

plânda gösterilmelidir.

 1. b) Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınır.
 2. c) Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için

plânlama, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır,

 1. d) Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.
 2. e) İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır.
 3. f) Ünitelendirilmiş Yıllık Plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır.
 4. g) Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir.

Yıllık ve günlük planların müfredat programlarına uygun olarak 2551 sayılı Tebliğler Dergisi, sayfa 439’da yayımlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.07.2003 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen ‘MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’ doğrultusunda, öğrenci ve çevre şartlarına uygun olarak hazırlanmasına karar verildi.

2575 sayılı Tebliğler Dergisin’de belirtilen ‘Öğretmen Kılavuz Kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap ders planı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması halinde okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir.’ ibaresi doğrultusunda Öğretmen kitaplarının ders planı olarak takip edilebileceği, gerekli görüldüğünde okul ve öğrenci şartlarına göre günlük plan hazırlanabileceği belirtildi.

6.Geçen öğretim yılının başarı ve başarısızlık yönünden değerlendirilmesi,

Zümre Başkanı Ali DOĞAN, geçen yıl her sınıf kademesinde İngilizce Öğretmeninin müfredata uygun bir şekilde bütün üniteleri bitirdiğini gözlemlediği dile getirdi.

 1. ve 6. Sınıf öğrencilerinin İngilizce’ye olan ilgileri sayesinde geçen yıl iyi bir başarı elde ettikleri İngilizce Öğretmeni Uğur DEMİRCİ tarafından belirtildi. 7. Sınıfların ders kitaplarının yoğun bir şekilde geçtiği ve öğrencilerin kazanımları edinmelerinde zorluklar çekildiği belirtildi.
 2. Sınıflar başarı durumunun LGS başarı raporunda verileceği belirtildi.

7.Ders araç-gereçlerinin etkin kullanımı, derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin görüşülmesi,

 

İngilizce öğretmeni Uğur DEMİRCİ, başarıyı arttırmak için ders işlenişinde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğini vurgulayarak “Bireysel farklılıklar göz önüne alınarak farklı yöntem ve tekniklerin uygulanabileceğini” belirtti. Bu doğrultuda;

 

-Dilin temelinin kelime olduğu fikrinden hareketle kelime bilgisine ağırlık verilmesine,

-Jest ve mimiklerin mutlaka kullanılmasına,

-Ders işlenişinde görsel ve işitsel materyallerden yararlanılmasına,

-Daha ilk günden başlayarak Classroom Expressions kullanımını öğretmeye başlamaya ve bizzat kullanmaya,

-Öğrencilere yıl içinde uygun zamanlarda, İngilizce dersini destekleyen uygun konulu filmler izletip, şarkılar dinletilmesine,

-İngilizce şiir veya hikâye kitabı okutulmasına,

-Eğitimde çok önemli bir yeri olan tekrara (revision) ağırlık verilmesine karar verildi.

 

Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler öncelikle sınıfın seviyesine, öğrencinin algılama yeteneğine, konuya göre seçilip seçilmediğine önemle dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine karar verildi. Bunun yanı sıra İngilizce öğretiminde iletişimsel yaklaşımın (Communicative Approach) benimsenmesi ve dilin iletişimi sağlamak için bir bütün olarak ele alınması gerektiği (Whole Language Approach) vurgulandı. Bu amaçla derslerde dört temel dil becerisinin dinleme, okuma, konuşma, yazma (listening, reading, speaking, writing) geliştirilmesinin hedeflenmesi gerektiği vurgulanarak, öğrenciyi merkeze alan ve işbirlikçi öğrenmeye dayalı aşağıdaki tekniklerin kullanılmasına karar verilmiştir;

-Karşılıklı Diyaloglar, Canlandırmalar (Conversation dialogues, role-plays)

-Soru- Cevap Tekniği (Question-Answer)

-Grup Çalışması (Group-Work)

-Eşli Çalışma Etkinlikleri (Pair-Work)

-Drama

 

 

8.Değişen Müfredatın ve ders kitaplarının değerlendirilmesi

 

2019-2020 Eğitim öğretim-döneminde uygulanacak müfredat incelendi. 6 ve 7. Sınıf ders kitaplarının değiştiği görüldü. Değişen kitapların ünitelerinde yeni kelimelerin eklendiğini ve bazı kelimelerin çıkarıldığı görülmüştür.

Genel olarak 6 ve 7.Sınıf müfradatlarında köklü değişikliklerin olmadığı görülmüştür. Yapılan değişiklikler göz önüne alınarak ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması gerektiği Zümre Başkanı Ali DOĞAN tarafından belirtildi.

 

9-İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler

İngilizce Öğretmeni Uğur DEMİRCİ “İngilizce dersi öğrenciye sevdirilmeli, ders  anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda İngilizcenin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır. Bir hafta içinde her öğrenci muhakkak tahtaya kaldırılmalıdır. Öğrencilere İngilizce dersinin çalışma yöntemleri anlatılmalıdır. Öğrencilere günlük ve planlı çalışma alışkanlıkları öğretilmelidir.

 

Öğrenciler dersleri çok iyi dinlenmelidir. Öğrencilerin grup halinde çalışmasına imkân verilmelidir. Ders işlenirken tahtaya kalkma alışkanlığı olmayan öğrenciler seçilmelidir. Sorular ise bu öğrencilere basitten zora doğru sorulmalıdır.” dedi. “Ders konularına öğrenciler önceden hazırlanmalıdır. Hiç olmazsa birer defa okumalıdır. Bu öğrencilerin kendilerine anlatılacak konu hakkında bir fikir edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilerin her dersten sonra tekrar yapması sağlanmalı bunun için sık sık ödev verilmelidir. Verilen ödevler öğretmen tarafından kontrol edilmelidir. Daha çok ezbere dayanmayan, pekiştirme alıştırmaları uygulanmalıdır. Çalışmayan, çalışmayı bilmeyen öğrencilerin velileri ile sık sık görüşülmelidir. İngilizceye nasıl çalışılması gerektiği hususu iyi anlatılmalıdır. Aile çocuğunun bir gününü nasıl geçireceğini programlamasında yardımcı olmalıdır. Bu programı yaparken ders, rehber ve sınıf öğretmeninden yardım almalıdır.” diye ekledi. Sonuç olarak da; öğrenci başarısının arttırılması için okul, aile, öğrenci diyalogunun iyi kurulması gerektiğine karar verildi.

 

10-Proje konularının tespiti ve değerlendirme ölçütleri

Proje Görev konularının seçilmesi konusunda zümre başkanı Ali DOĞAN İlköğretim Okulları Yönetmeliği’nin görev vermede dikkate alınması gereken maddelerini okudu. Proje Ödevi konularının titizlikle seçilip sınırlandırılmasına, öğrenciyi gerek zaman ve gerek seviye, hatta kapasite açısından onu sıkıntıya sokmayacak bir çerçevede, öğrencinin gelişimine ve bilgisine katkı sağlayacak bir yapıda, en önemlisi de ödevin fonksiyonel yani öğrenciye bir yarar sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilmesi gereğinin önemini vurguladı.

 

İngilizce öğretmeni Uğur DEMİRCİ, öğrencilerin konuyu nasıl ve ne şekilde hazırlayacaklarının, ne kadar sürede hazırlamaları gerektiğinin ve değerlendirme ölçütlerinin anlatılması gerektiğini vurguladı.

Aşağıda belirtilen ödev konularını öğrencilere slayt, poster, kart ya da bir aktivite şeklinde yapmaları söylenebilir;

 

5.Sınıf Proje Konuları:

-Describing what people do regularly
-Making a maket city by writing the names of buildings in a town
-Expressing likes/dislikes/ability/inability in an interview with your friends or celebrity
-Making a countries and flags poster
-Describing abilities
-Expressing their feelings in a video
-Preparing a movie poster
-Preparing a video showing fitness movements.

-Making animal makets and writing their names.

6.Sınıf Proje Konuları

-Describing people’s work routines
-Preparing puzzles with jobs and their activities
-Making a maket clock and writing the time
-Preparing a big poster for body parts
-Making a Powerpoint Slide telling the jobs

 1. Sınıf Proje Konuları

  -Past Tense-Irregular Verbs (Chart)

-Famous People and Their Achievements, Discoveries, Statements

-Touristic and historical Places of a City

-Short Movie

-Prepositions of Place

-Writing Letter

-Book report

8.Sınıf Proje konuları

Personality Types
Personal Care
The room in your dreams
Writing a detective story
Preparing a personal questionnaire
Comparing the two pictures given and finding the differences  by saying what the pe
rson has or hasn’t done
Preparing a poster to nominate the ideal language language learner in their class
Book report/summary
Short Movie
Analyzing SBS questions

 

İNGİLİZCE DERSİ PROJE ÖDEVLERİ  DERECELİ  PUANLAMA ANAHTARI

A- Dil bilgisi                                                    : 20 puan

B- İmla ve noktalama kurallarına uygunluk    : 15 puan

C- İçerik                                                          : 15 puan

D- Ödevin özgünlüğü                                                 : 15 puan

E- Materyal kullanımı                          : 10 puan

F- Düzen                                                          : 15 puan

G- Zamanında teslim                                       : 10 puan

 

 

11.Ölçme- değerlendirme ile ilgili kararlar alınması ve sınav tarihlerinin belirlenmesi

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili genel esasları İngilizce Öğretmeni Uğur DEMİRCİ tarafından okundu.

 

Ölçme ve Değerlendirmenin 100 puan üzerinden puanlamanın yapılması ve Ölçme ve Değerlendirme işleminin önemi üzerinde durularak objektif olunması gerektiği, öğrencilerin başarıya ulaşmasında ve istenilen davranışların ve bilgilerin kazanılıp kazanılmadığı hususunda, başarı düzeylerinin belirlenmesinde Ölçme ve Değerlendirmenin önemli bir yere sahip olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.

 

Zümre Başkanı Ali DOĞAN öğrencinin, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilip değerlendirildiğini; ilköğretimin, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, programda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

 

Her iki dönemde de İngilizce dersi için 5-6-7 ve 8.  sınıflara 2 yazılı yapılmasına karar verildi.

 

 

 

12.Diğer zümrelerle işbirliği yapılması

 

Zümre başkanı Ali DOĞAN diğer branş öğretmenleriyle işbirliği yapılmasının

faydalarından bahsetti.

 

a)Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, okuma güçlüğü gibi vb. konular için Türkçe dersi zümre öğretmeniyle,

b)Şekil, şema, düzlem, doğru, grafik, çizim, koordinat, yer belirtme, istatistik, açılar, çokgenler, çember, daire, silindir, prizmalar, kümeler vb. gibi yeteneklerin geliştirilmesi için; matematik zümre öğretmeniyle,

c)Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar sosyal bilgiler dersi zümre öğretmeniyle işbirliği yapılabileceği belirtildi.

Zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı.

13.Adım Adım Başarı Projesinin etkin bir şekilde kullanılması

 

İngilizce Öğretmeni Uğur DEMİRCİ, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Maarif Hareketi Projesi kapsamındaki samsunmem.com internet sitesinin temel dersler başta olmak üzere ortaokul ve lise düzeyindeki bütün sınıflar için güncellendiğini ve bu platformun öğrenciler tarafından etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

İngilizce Öğretmeni Uğur DEMİRCİ, geçen yıl platformu çok etkin bir şekilde kullandıklarını ve öğrenci başarılarının artmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

İngilizce Öğretmeni Uğur DEMİRCİ, samsunmem.com’daki etkinliklerin derslerde hem ünite öncesinde hem de ünite sonrasında etkili bir şekilde kullanılmasının gerekliliğinden bahsetti.

 

 1. Okul Politikalarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi(Ek 3) Raporu

 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında rehberlik ve diğer branşlarda başarılı bir yıl geçirildiğine karar verildi. Okulumuzda acil çözüm bekleyen temel sorunun okulun fiziki şartlarının düzeltilmesi olduğuna karar verildi. Öğretmenlerin okulda daha mutlu olabilmesi için öğretmenlerin uyum içinde çalışması gerektiğine karar verildi. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında plan ve programlar doğrultusunda kazanımların başarıyla işlenmesine karar verildi.

 

 1. Dilek ve Temenniler

 

Alınan kararların uygulanmasına, bu konuda koordineli bir şekilde çalışılmasına ve gerektiğinde tekrar toplanmak üzere 2019-2020 eğitim-öğretim yılının daha verimli bir yıl olması dilek ve temennileriyle toplantı sona ermiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLANTI NO: 1

TOPLANTI TARİHİ:  04.09.2019

TOPLANTI SAATİ: 15:30

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

KATILAN ÖĞRETMENLER:

 

İngilizce Öğretmeni: Uğur DEMİRCİ, Müdür Yardımcısı: Ali DOĞAN

 

ALINAN KARARLAR:

1-Gerek görüldüğü zamanlarda diğer zümre öğretmenlerle iş birliği yapılacağına,

2-Derslerin işlenişinde özellikle de belirli gün ve haftalarda Atatürk İlke ve İnkılaplarının konulara dahil edileceğine,

3-Proje ödevlerinin belirlenen çerçeve konuları dahilinde öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarına uygun bir şekilde verileceğine,

4-Her kanaat dönemi için 5,6,7 ve 8. Sınıflara 2 adet yazılı yapılmasına karar verildi.

5-İngilizce dersinden öğrencilerin başarılı olmaları için velileriyle sık sık görüşmeler yapılarak bilgilendirme yapılacağına,

6. Maarif Hareketi Projesi kapsamındaki samsunmem.com sitesinin hem derslerde hem de hafta sonu yetiştirme kurslarında etkin bir şekilde kullanılacağına karar verildi.

 

 1. İngilizce dersini işlerken güncel yaklaşımların takip edilmesi ve uygulanmasına karar verildi.

 

 1. 8. Sınıf öğrencilerinin LGS sınavında üstün başarılar sağlamasına yönelik çalışmalar yapılmasına karar verildi.

 

9- Okul Politikalarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi(Ek 3) Raporunun göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretimin planlanmasına karar verildi.

 

 

 

Uğur DEMİRCİ                                                                                          Ali DOĞAN

İngilizce Öğretmeni                                                                                   Müdür Yardımcısı

 

UYGUNDUR
Serdar VURUŞKAN
Okul Müdürü