Ana Sayfa / Tests / 8th Grade Tests / LGS COMMON QUESTIONS – Lgs’de Çıkan En Yaygın Soru Kalıpları 2 (Kelime)

LGS COMMON QUESTIONS – Lgs’de Çıkan En Yaygın Soru Kalıpları 2 (Kelime)

LGS COMMON QUESTIONS – Lgs’de Çıkan En Yaygın Soru Kalıpları 2 (Kelime) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

LGS-QUESTION STRUCTURES-WORD/PHRASE BASED

What: Ne? Choose: Seçmek/seç  
What …is/was like: Ne gibi(ydi)?Nasıl(dı)? Suitable: Uygun, münasip  
What time: Saat kaç(ta)? Not suitable: Uygun olmayan/uygun değil  
What type of: Ne tür, ne çeşit? Choose the best…: En iyi …. seç  
What sort of: Ne tür, ne çeşit? Choose the suitable…: En uygun ….seç  
What kind of: Ne tür, ne çeşit? Say kindly: Kibarca söyle, nazikçe söyle  
What…for: Ne için? But: Fakat, ama  
What …about: Ne hakkında? Need: İhtiyaç (duymak)  
Who: Kim? Title: Başlık  
Who …with: Kiminle? Table: tablo  
Who…for: Kim için? Chart: çizelge, şema  
When: Ne zaman? Graph:grafik, diyagram  
Where: Nere, nereye, nereden? Invite:Davet etmek  
Whom: Kimi? Invitation: Davet-davetiye  
Which…: Hangi? Make an invitation: Davet yapmak  
Which of the following…: Aşağıdakilerden hangi(si)…? Make an offer: Teklif-öneri yapmak  
Why: Niçin, neden? Intention: Niyet-maksat  
How: Nasıl? Want: İstemek  
How many: Kaç tane? Place: Yer-mekan  
How much: 1 Ne kadar? 2 Kaç para? Date: Tarih  
How far: Ne kadar uzak? Excuse: Özür-mazeret  
How often: Ne sıklıkta? Ne kadar sık? Excuse me! Afedersin-beni bağışla  
How tall: Ne uzunlukta? Ne kadar uzun? Attend: Katılmak  
How long: Ne uzunlukta? (boyut?) Express: İfade etmek  
How long: Ne uzunlukta? (süre) Expression: İfade  
How old: Kaç yaşında? Concern:İlgi-kaygı-endişe  
Because: Çünkü, ………için Recipe: Tarif  
So:1- bu yüzden 2-böylece 3-böylelikle Describe: Tarif etmek-tanımlamak  
Call and ask: Ara ve sor! Description: Tarif-tanımlama  
Occasion: Etkinlik Sentence: Cümle  
Text: Metin, parça. Help offer: Yardım teklifi  
According to….:….’e göre Dialogue: Konuşma-diyalog  
According to the text: Metne göre Use: Kullanmak  
According to the message: Mesaja göre Think about:..ile igili-hakkında düşünmek  
According to the story: Hikayeye göre Box: Kutu  
Which one: Hangisi? Activity:Etkinlik  
True: Doğru Sympathy: Sempati  
Not true: Doğru olmayan Try-tried: Denemek-denedi  
False: Yanlış Fill: Doldurmak  
Not false: Yanlış değil Fill in the blanks: Boşlukları doldur  
Correct: Doğru Gap: boşluk  
Not correct: Doğru olmayan Fill in the gaps: boşlukları doldur  
Find: Bulmak Good at: İyi olmak (bir alanda)  
Find the sentence: Cümleyi bul! Bad at: Kötü olmak (bir alanda)  
Show: Göstermek/Göster Happen: Olmak, meydana gelmek  
Accept: Kabul etmek What happened to…: ……’ya ne oldu?  
Refuse: Reddetmek, geri çevirmek Question: Soru  
Offer: Teklif etmek, önermek 2 sunmak Visit: Ziyaret etmek  
Ask: Sormak Where…located: Nerede konumlu?  
Ask for: İstemek Prepare:Hazırlamak  
Answer: Cevaplamak Conversation:Konuşma-sohbet  
Before: Önce Phone conversation:Telefon sohbeti  
After: Sonra Express concern:İlgi-endişe ifade etmek  
Read:Okumak/oku Understand:Anlamak  
Read the dialogue: Diyaloğu oku    
We understand from the passage that: Metinden anlıyoruz ki …. Main idea: Ana fikir
Letter: 1-mektup 2-harf Wrong idea: Yanlış fikir
Post-card: Kart-postal Choice: Seçim-tercih
Web site: İnternet sitesi Best choice: En iyi seçim-tercih
Story: Hikaye-öykü Description: Tarif-tanımlama
Novel:Roman Opinion: Fikir-kanaat-görüş
Poem:Şiir Recommend: Tavsiye etmek-önermek
Cover: kapak 2- örtmek-kaplamak Suitable:Uygun-münasip
How do you ask: Nasıl sorarsın? Not suitable:Uygun omayan
First: Birinci/ilk olarak State: 1 ifade etmek 2 durum 3 devlet
Second: İkinci (olarak) Statement: ifade
Third: Üçüncü (olarak) Advise: Tavsiye-nasihat etmek
Fourth: Dördüncü (olarak) Advice:Tavsiye-nasihat
Fifth: Beşinci (olarak) Look at the table/chart/comparison: Tabloya/grafiğe/karşılaştırmaya bakın
Sixth: Altıncı (olarak) Imagine that: Hayal edin ki..
Seventh: Yedinci olarak Difference: Fark
Ingredients: İçindekiler-malzemeler What is the difference: Fark nedir?
Anymore:Artık-bundan sonra Writer of the text/story/poem/diary: Metnin-hikayenin-şiirin-günlüğün yazarı
Order: Sıra(lamak) 2-sipariş etmek 3-emir Response: Yanıt-karşılık-cevap
Correct order: Doğru sıralama Expert: Uzman
Put into correct order: Doğru sıralamaya koyun Option: Seçenek-şık
Order the sentences: Cümleleri sıralayın Choose the … option:….şıkkı seçin
Above: Yukarıda(ki) Word: kelime, sözcük
Below:Aşağıda(ki) Which person? Hangi kişi?
Best title:En iyi başlık Which picture? Hangi resim?
With: …İle.. Incorrect: Doğru olmayan
Without:…olmadan/olmaksızın Explain: Açıklamak-anlatmak
Against….:……’a karşı Comparison: Karşılaştırma
Refusal: Ret Line: 1 Satır 2 hat 3 sıra
Mention: Bahsetmek-anlatmak Online: Çevrim içi-sanal
Mentioned in the text: Parçada bahsedilen On the line: Hatta
Not mentioned in the text: Parçada bahsedilmeyen Busy line: meşgul hat
Look at the…: ….’a bakın Refer to: ….a karşılık gelmek-işaret etmek
Look for: Aramak Agreement: anlaşma, uzlaşma
Refuse kindly: Kibarca reddet Disagreement: zıtlaşma, anlaşmazlık
Most: En çok-en fazla-çoğu… Similar: benzer
Complete: Tamam(lamak) Same: aynı
Complete the dialogue: Diyaloğu tamamlayın Different: farklı, değişik
Add: Eklemek Meaning: anlam
Add to the list: Listeye ekleyin Underlined: Altı çizili
Phrase: İfade-cümlecik Choice: seçim-tercih
Request: Rica Belong to: …ait olmak
That’s why: (İşte) bu yüzden Feature: özellik-nitelik
Agree with: …İle hemfikir olmak-anlaşmak Remember: hatırlamak
Disagree with:…ile zıtlaşmak-farklı fikirde olmak Forget: Unutmak
Want help: Yardım isteği/yardım iste Order the dialogue: Konuşmayı sırala
Suit: Uymak 2-yakışmak 3-takım elbise  
Don’t/doesn’t suit: Uymaz-uymayan  
Where ..should go/visit? Nereyi ziyaret etmeli?  
Overall meaning: tam-bütün anlam  
Idea: Fikir  
Support: Desteklemek http://www.ingilizcekampus.com
Support the idea: Fikri destekle