Ana Sayfa / Genel / 8. Sınıf İngilizce LGS Soru Tipleri- Soru Kökleri (MÜKEMMEL İÇERİK)

8. Sınıf İngilizce LGS Soru Tipleri- Soru Kökleri (MÜKEMMEL İÇERİK)

8. Sınıf İngilizce LGS Soru Tipleri- Soru Kökleri (MÜKEMMEL İÇERİK) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

Which one is TRUE about…..? ….. hakkında DOĞRU olan seçenek hangisidir?
Which one is FALSE about…..?.….. hakkında YANLIŞ olan seçenek hangisidir?
Which one is NOT TRUE about……? ……hakkında DOĞRU OLMAYAN seçenek hangisidir?
Which one is NOT FALSE about……?…….hakkında YANLIŞ OLMAYAN seçenek hangisidir?
Read the text and find the who does…. Metni okuyunuz ve ……yapan kişiyi bulunuz.
Read the text. What does …..think about…..? Metni okuyunuz. …… /……hakkında ne düşünüyor?
Read the text. Which one is the most suitable title for it? Metni okuyunuz. Hangisi metin için en uygun başlıktır.
Which of the following can not be a reply to……….? Aşağıdakilerden hangisinin…….’nin mesajına yanıt olamaz?
Which can be the best title? Hangisi metnin en iyi başlığı olabilir?
Find the sentence in the text that shows…….   Paragrafta…………gösteren cümleyi bulunuz.
What would you suggest for…..? Böyle bir durumda nasıl bir tavsiye verirdiniz?
What should you say to………..? …….’na ne demelisiniz?
What do you say to support him/her? Onu desteklemek için ne dersiniz?
What do you say to encourage him/her? Onu cesaretlendirmek için ne dersiniz?
What is the purpose of the text? Metnin amacı nedir?
What is the purpose of the author? Yazarın amacı nedir?
What is his/her reason for writing the text? Onun metni yazmasının sebebi nedir?
What can we say about……..?.…….hakkında ne diyebiliriz?
Find the sentence in the messages that shows he/she makes an offer. Mesajların içinde onun teklif yaptığını gösteren cümleyi bulunuz.
Find the sentence in the messages that shows he/she refuses the offer. Mesajların içinde onun teklifi reddettiğini gösteren cümleyi bulunuz.

 

 

 

 

Find the sentence in the messages that shows he/she accepts the offer.  Mesajların içinde onun teklifi kabul ettiğini gösteren cümleyi bulunuz.
Find the sentence in the messages that shows he/she makes an excuse for refusing the offer. Mesajların içinde onun teklifi reddederken mazeret belirttiğini gösteren cümleyi bulunuz.
Find the sentence that shows she is keen on extreme sports. Onun uç sporlara hevesli olduğunu gösteren cümleyi bulunuz.
Find the sentence in the text that shows his/her reason for accepting/refusing the offer. Metnin içinde onun teklifi kabul etme/reddetme sebebini gösteren cümleyi bulunuz.
Find the sentence in the dialogue that shows  he/she apologizes for refusing the offer. Diyalogda onun teklifi reddederken özür dilediğini gösteren ifadeyi bulunuz.
Which sentence shows his/her concern for him/her? Hangi cümle onun endişesini gösteriyor?
Find the sentence in the dialogue that shows his/her sympathy. Diyalogda onun ilgisini(alakasını)gösteren ifadeyi bulunuz.
How does he/she express his/her concern and sympathy? O ilgi ve endişesini nasıl ifade ediyor?
According the text which household chores doesn’t he/she do at home? Metne göre o evde hangi işlerini yapmaz?
Find the sentence in the dialogue that shows expressing request. Diyalogda rica etme ifadesini gösteren cümleyi bulunuz.
Who is responsible for doing that at home? Evde onu yapmakla kim sorumlu?
Whose responsibility is doing that? Onu yapmak kimin sorumluluğu?
What is his/her responsibility at home? Onun evdeki sorumluluğu nedir?
Find the sentence that shows expressing obligation. Zorunluluk ifade eden cümleyi bulunuz.
Read the text above/below and find the sport that he/she would like/wants to do. Aşağıdaki/yukarıdaki metni okuyunuz ve onun yapmak istediği sporu bulunuz.
Read the text and what do you advise these people? Metni okuyunuz ve bu kişilere ne tavsiye edersiniz?
Read the answers above and find the question that they are answering. Yukarıdaki cevapları okuyunuz ve onların cevap verdiği soruyu bulunuz.
The text above is a/an…. Yukarıdaki metin bir…..

 

The text above is from a/an…. Yukarıdaki metin bir……….den alınmıştır.
This is a/an………….about……….. Bu ……hakkında bir bir………….dır.
He/she is responsible for……………… O…………..yapmakla yükümlü(sorumlu)dür.
Which of the following is not suitable for the list above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki listeye uygun değildir?
What is the main content of the email/text? Metnin/email’in ana içeriği nedir?
Which statement is false according to the chart? Tabloya göre hangi ifade yanlıştır?
  Find the sentence in the dialogue that shows he/she makes prediction. Diyalogda onun tahminde bulunduğunu gösteren cümleyi bulunuz.
Find the sentence in the dialogue that expresses suggestion. Diyalogda öneri ifade eden cümleyi bulunuz.
What do you say to express your concern? Endişeni ifade etmek için ne dersin?
Which of the following isn’t mentioned in the email? Aşağıdakilerden hangisinden emailde bahsedilmemektedir?
What do you say to express your sympathy? İlgini(umursadığını) ifade etmek için ne dersin?
Why does he/she refuse the offer? Teklifi neden reddediyor?
Find the sentence that shows he/she didn’t understand. Anlamadığını gösteren ifadeyi bulunuz.

 

 

 

 

TO BE CONTINUED…

                                                                      

http://www.ingilizcekampus.com