LGS COMMON QUESTIONS – Lgs’de Çıkan En Yaygın Soru Kalıpları (57 Soru)

LGS COMMON QUESTIONS – Lgs’de Çıkan En Yaygın Soru Kalıpları (57 Soru) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

-LGS-COMMON QUESTIONS

 

1.How many of these sentences can you use to accept an invitation? Cümlelerden kaç tanesini daveti kabul etmek için kullanabilirsiniz?

2.Which one is suitable for Jack?     Jack için uygun olan hangisidir?

3.Which sentence tells us that Mr. Black is not avaliable?  Bay Black’in müsait olmadığını anlatan cümle hangisidir?

4.Which sentence expresses preference?   Hangi cümle tercih bildirir?

5.What can be the title?    Başlık ne olabilir?

6.Which one can’t be used to complete the sentence? Cümleyi tamamlamak için hangisi kullanılamaz?

7.Which question doesnt have an answer in the text? Metinde hangi sorunun cevabı yoktur?

8.Read the dialogue and find out why John prefers visiting Dolmabahçe palace? Diyaloğu okuyun ve John’un Dolmabahçe sarayını niçin ziyaret ettiğini bulun

9.What is the email about?          E mail ne hakkındadır?

10.Read the email. Which sentence shows Mark is enjoying his holiday? Emaili okuyun. Hangi cümle Markın tatilden hoşlandığını gösteriyor?

11.Which statement is false according to the chart above? Yukardaki tabloya göre hangi ifade yanlıştır?

12.Which of the kitchen tools above does she need? Kızın yukardaki mutfak gereçlerinden hangisine ihtiyacı vardır?

13.Find the option that best completes the dialogue. Diyaloğu en iyi tamamlayan seçeneği bulun.

14.Find the sentence that shows refuse. Reddetme ifadesini gösteren cümleyi bulun.

15.Find the word that shows offer. Teklif gösteren kelimeyi bulun.

16.Find the incorrect sentence according to poster. Postere göre yanlış olan cümleyi bulun.

17.Find the sentence that Ayşe explains her excuse. Ayşenin mazeretini bildiren cümleyi bulun.

18.This text is a/an ………. (memo, poem, e mail.. etc)  Bu metin bir ……not, şiir, mail vb dir.

19.How do you show your admiration?   Hayranlığını nasıl gösterirsin?

20.Which sentence shows comparison?   Hangi cümle karşılaştırma bildirir?

21.Find the sentence that shows apologize.    Özür bildiren cümleyi bulun.

22.Find the sentence that shows sympathy.    Sempati bildiren cümleyi bulun.

23.Find the sentence that shows acceptance.    Kabul etme bildiren cümleyi bulun.

24.Which attraction do you suggest/ should she prefer? Ona Hangi turistik yeri tercih etmesini önerirsin?

25.Find the sentence that shows concern.     İlgi gösteren cümleyi bulun.

26.Which is not a part of process of this meal/ recipe?    Hangisi Bu yemeğin/tarifin aşamalarından biri değildir?

27.What is his/her dream?     Onun hayali nedir?

28.What is his/her opinion about……….. sport? Onun …………. sporu hakkında fikri nedir?

29.Find the sentence that shows internet habits. İnternet alışkanlığını gösteren cümleyi bulun.

30.What does ‘they’ refer to in line 7 ?         7. satırdaki ‘onlar’ neye işaret eder?

31.Odd one out.     Farklı olanı seçin

32.Choose the correct phrase to fill in the blanks. Boşluğu dolduran doğru ifadeyi seçin.

33.What is this text about?   Metin ne hakkında?

34.Find the sentence that shows Tom’s reason to refuse the offer. Tom’un teklifi reddetme nedenini gösteren cümleyi bulun.

35.Find the sentence that shows Tom’s disagrement with Jack.   Tom’un Jack ile aynı fikirde olmadığını gösteren cümleyi bulun.

36.Find the sentence below that has similar meaning with the underlined sentence above.    Altı çizili cümleyle aynı anlama gelen cümleyi bulun.

37.Find the sentence that shows accommodation choices.  Konaklama seçeneğini gösteren cümleyi bulun.

38.Find the sentence in the message that shows Tom’s invitation to Jack. Tom’un Jack’i davet ettiğini gösteren cümleyi bulun

39.Find the sentence that shows why Tom doesn’t like rap music. Tom’un neden rap müzik sevmediğini gösteren cümleyi bulun.

40.Find the sentence that shows Tom’s advice. Tom’un tavsiye verdiği cümleyi bulun.

41.Which one is true/correct? Hangisi doğrudur?

42.Which one is false/wrong? Hangisi yanlıştır?

43.What is Tom’s reason for writing this e mail? Tom’un bu maili yazma nedeni nedir?

44.What is Bill’s intention?  Bill’in niyeti nedir?

45.What does Sam say when he doesn’t understand?  Sam anlamadığında ne söyler?

46.What is the purpose/aim/intention/goal of the text?   Metnin amacı nedir?

47.What is the underlined sentence about?  Altı çizili cümle ne hakkındadır?

48.Which one shows the correct order to make a dialogue/conversation? Hangisi diyalog oluşturmak için doğru sıralanışı gösterir?

49.Which one isn’t mentioned?   Hangisine değinilmemiştir?

50.Which one is belong to the text?   Hangisi metne aittir?

  1. What does Tom say when he doesn’t remember something? Tom bir şeyi hatırlayamadığında ne söyler?
  2. What are the common features of these sports? Bu sporların ortak özellikleri nelerdir?
  3. What does Bill use the computer for? Bill bilgisayarı ne için kullanır?
  4. Why can’t Marry attend the organization? Mary neden organizasyona katılamıyor?

 

  1. What is the next holiday destination for Tom? Tom’un bir sonraki tatil güzergahı neresidir?

 

  1. Ashley is not into water sports because – – – – Ashley su sporlarına ilgili değil çünkü………….

 

  1. Find the sentence in the messages that shows Paul backs Robert up. Paul’un Robert’i desteklediğini gösteren cümleyi bulun.