3-9 Aralık Vakıflar Haftası

3-9 Aralık Vakıflar Haftası günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

……………… İLKOKULU

VAKIFLAR HAFTASI

KUTLAMA PROGRAMI

 

 

 

  1. 1. Günün anlamı ve önemi ile ilgili konuşma.
  2. Şiir (Vakıflar)
  3. Atatürk ve Vakıflar
  4. Şiir (Vakıf Haftası)
  5. Vakıfların Önemi, İşlevleri, Yararları, faydaları
  6. Şiir (Bir Buğday Tanesi)
  7. Kapanış.

 

 

 

 

………………………….

2/B SINIF ÖĞRETMENİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygundur.

 

12/05/2020

………………

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-KIZ SUNUCU:

 

Sayın müdürüm,

Değerli öğretmenlerim,

Sevgili arkadaşlar,

 

Bugün burada, Vakıflar Haftasını kutlamak için toplanmış bulunmaktayız.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı yapmak üzere okulumuz 2/B  sınıfından Burak YÜKSEL ‘ ı kürsüye davet ediyorum.

 

2-ERKEK SUNUCU:

                                  Geçmişten bugüne ve bugün bile,
En güzel bir sosyal kurumdur vakıf…

               4/B sınıfından Enes ARSLANHAN  arkadaşımızı “Vakıflar”  şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum.

3-KIZ SUNUCU:

 

 Yapanlar dünyayı yaşamış, doymuş
Onlar ki varlıklı paşaymış, beymiş
         

                      

4/A sınıfından Sena GÖRGÜLÜ  arkadaşımızıAtatürk ve Vakıflar ” yazısını okuması için kürsüye davet ediyorum.

 

4-ERKEK SUNUCU:

 

                             Bizim tarihimiz dolu şeref, şan
Dünyada olmayan bize yakışan,
Vakıflar her yeri eylemiş vatan,

2/A Muhammed ATEŞ  sınıfından  arkadaşımızıVakıf Haftası”  şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum.  

 

5-KIZ SUNUCU:

 

                        Her fakir, her müşkül hatta her hane,
Görüp gideceği varmış bir tane,
İmaret, zaviye ve hastane,
Üç kıt’a, Balkanlar, Kırımdır vakıf…
 

                                

3/B sınıfından Bayram İMRE arkadaşımızıVakıfların Önemi, İşlevleri, Yararları, Faydaları ” konulu yazıyı okuması için kürsüye davet ediyorum.

 

 

 

6-ERKEK SUNUCU:

 

                                  Bugünde hizmeti olan vakıflar,
Sanmayalım yalnız dört sade duvar,
Orada hasenat, hayır dua var
Düzendir, sistemdir forumdur vakıf…

                              

                    4/C  sınıfından Ela EROĞLU  arkadaşımızıBir Buğday Tanesi ”  şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum.

 

 7-KIZ SUNUCU:

                           

                Programımız burada sona ermiştir. Programımıza katıldığınız ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNÜN ANLAM ÖNEMİ

(VAKIFLAR HAFTASI )

 

Sayın müdürüm,

Değerli öğretmenlerim,

Sevgili arkadaşlar,

 

        Her yıl mayıs ayının 2.haftası vakıflar haftası olarak  kutlanmaktadır.

Vakıf; kişinin taşınır veya taşınmaz maIIarının hiçbir dış tesir aItında kaImaksızın sırf kendi rıza ve isteği iIe şahsi müIkiyetinden çıkarıp hayır ve hasenat gayesi iIe yine kendisi tarafından beIirtiIen şart ve hizmetIerin yerine getiriImesi için ebedi oIarak tahsis etmesidir. Bu durumda vakıf kuran kişi iIe vakıf (Vakfeden) kişi arasında vakfın hangi şartIara göre yürütüIeceğini beIirten yazıIı beIgeIere de VAKFİYE deniImektedir.

VakfiyeIer, mahkemeIerde HakimIer ve şahitIer huzurunda tanzim ediIen beIgeIer oImaIarından doIayı tarihi kıymeti haiz güveniIir beIgeIerdir. Sadece vakıf hizmetIerinin nasıI yapıIması gerektiğini değiI, aynı zamanda; hukuki, tarihi, coğrafi, topIumsaI, iktisadi, dini vb. yönIerden küItürümüzü yansıtan biIgiIer açısından da çok önemIi bir hazinedir.

Tarihe baktığımız zaman ataIarımızın sayısız hayır müesseseIeri kurmuş oIdukIarını görürüz. CamiIer, medreseIer, darüşşafakaIar, yetimhaneIer, güçsüzIeri koruma yurtIarı, kervansarayIar, tersaneIer, yoIIar, köprüIer, hanIar, hamamIar, aş evIeri gibi vakıf ve hayır kurumIarı hep AIIah inancı ve ibadet amacıyIa yapmışIardır. AtaIarımız bu hayırIı işIeri yapmakIa kaImamış, onIarı ayakta tutacak, devamIarını sağIayacak, harap oIup yıkıImaIarını önIeyecek tedbirIeri de aImışIardır. Bu suretIe muazzam bir evkaf müessesesi doğmuştur. VakıfIar, Hz. Muhammet (SAV) ve ashabı kiram’ın fiiIIeriyIe vücut buImuş, hayır kurumIarı oIarak başIamış ataIarımızın bu manevi mirasa sahip çıkmaIarıyIa da günümüze kadar uzanmış geImiştir.

Yukarda saydığımız hayır kurumIarı oIdukça yaygın oIup, insanIar bu hayır kurumIarından bedava yararIanırIardı. KöyIerde köy odaIarı, evIerde hariciye adı veriIen misafir odaIarı buIunurdu. AtaIarımız, dedeIerimiz bir yoIcu, bir fakir veya bir yabancı buIup sofrasına oturtmak için can atardı. Ne yazık ki bu gün üst katta oturan aIt kattakini tanımayacak şekiIde kaIabaIıkIar içinde yaInız yaşamaktayız.

Bir hizmetin geIecekte de hizmet oIarak devamını sağIamak amacıyIa kendi istekIeri iIe resmi yoIIarIa bağışIanan müIk ve paraIara vakıf denir. Türk topIumunda vakıfIarın çok eski bir geçmişi vardır. Eskiden bağışIanan hanIar, hamamIar, yapıIan köprüIer, çeşmeIer, okuIIar ve camiIer buna örnek oIarak veriIebiIir. BağışIanan bu eserIerin geIeceğe sağIıkIı kaIabiImeIeri korunmaIarına bağIıdır. Geçmişin geIecekte yaşatıIması da vakıfIarın görevIeri arasındadır.
Bu eserIerin korunması ve veriIen hizmetin devamını sağIamak için VakıfIar GeneI MüdürIüğü kuruImuştur. Bütün bu eserIer, VakıfIar GeneI MüdürIüğü tarafından onarıIır, kiraya veriIir, geIirIeri topIanır. TopIanan bu geIirIer eserIerin korunması, kimsesizIere yardım ve çaIışanIarın maaş aIacakIarı oIarak harcanır. Türkiye’de VakıfIar GeneI MüdürIüğü’nün malı olan birçok dükkân ve iş yeri bulunmaktadır.

VakıfIar GeneI MüdürIüğüne bağIı vakıf eserIeri sayısı 7500 civarındadır. VakıfIar  GeneI MüdürIüğü bu geIirIer dışında devIet tarafından da destekIenmektedir. Bunun için her yıI bütçeden beIirIi bir miktarda ödenek ayrıImaktadır.
VakıfIara bağIı öğrenci yurtIarında öğrenciIerin barınma, yiyecek ve giyecek ihtiyaçIarı karşıIık bekIemeden sağIanır. DüşkümIer ve yoksuIIar için aş evIeri açıp onIarın daha sağIıkIı yaşamaIarına katkıda buIunuIur. SağIık hizmetIeri veren vakıfIar da aynı hizmetIeri insanIara sunarIar. VakıfIar GeneI MüdürIüğü ve vakıfIarın hizmetIerini anIatmak amacıyIa her yıI VakıfIar Haftası kutIanır.

Hafta boyunca vakıfların çaIışmaIarı hakkında bilgi verilir. Radyo ve teIevizyonIarda, okuIIarda konu ile iIgiIi konuşmalar yapılır. OkuIIarda vakıf eserlerini tanıtıcı duvar gazeteleri düzenlenir. GidiIebiIecek vakıflar ve vakıf eserlerine geziler düzenlenir.
Tarihin izlerinin yaşandığı bu eserlere sahip çıkalım. Yaşamaları için yardım edelim. Vakıf eserlerini korumak için yardımcı oIaIım. HayırIı iş yapmanın en emin yolu vakıflara yapılan bağışlardır. Mehmetçik Vakfı, MiIIi Eğitim Vakfı, KaIp Vakfı gibi vakıflar kendi aIanIarı iIe iIgiIi hizmet vermektedirler.

Vakfın tarihçesi çok eskilere dayanır. Dinimiz yardımlaşmayı ve ihtiyacı oIanIara destek olmayı dini temeli saymıştır. Vakıflar OsmanIıIar zamanında daha da yaygınlaşmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da etkinliğini aynı ölçüde sürdürmüştür. 5 Haziran 1935’te çıkan bir kanunla “VakıfIar GeneI MüdürIüğü” kuruIdu. ÜIkemizdeki vakıfIarın hepsinin yönetimi, bu teşkiIata veriIdi.
Vakıflar eğitime, öğretime, beIediyeIere, sağlık işlerine, yoksuIIara hizmet ederler. Vakıf tarafından yardım aIan kişilerin adları, kurum tarafından açıklanmaz.
Ülkemizin sosyal, ekonomik, küItüreI ve yurt savunmasında vakıfların yardımlar büyüktür. Bu kadar güzeI bir hizmetin sürekIiIiğini sağlamak hepimizin görevidir. Vakıflara yardım ederek geIirIerini çoğaltmak ve çaIışmaIarını desteklememiz gerekir.

İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile 1985 yılından beri “Vakıf Haftası” kutlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK VE VAKIFLAR

 

 

            1 Mart 1922’de T.B.M.M.’ni Açış Nutkundan

“Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer’iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.

Efendiler;
Vakıfların varoluş esprisi göz önüne alınınca; bunun dinî müesseseler ile beraber hizmet ve sosyal dayanışmayı hedeflediği ortaya çıkar.

Vakıfların imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler, ve diğer irfan müesseselerini kapsamış olması, vakıflara ait konuların çözümünde uyulması zorunlu olan esasları göstermektedir.”
K. ATATÜRK

1 Mart 1339 (1923) T.B.M.M.’nin 4.Toplantı Yılını Açarken

Efendiler,

Geçen sene zarfında Evkaf Vekâleti; dînî ve hayrî yapıların tamir ve inşaatında oldukça mühim bir faaliyet göstermiştir. Yapılan tamirler, yurdun çeşitli yerlerinde olmak üzere toplam;
126 cami ve mescit ile 31 medrese ve mektep,
22 su yolu ve çeşme, 175 akar ve 26 hamama ulaşmıştır.

339 senesinde İstanbul’a ait olup, şimdiye kadar teşkilâtsızlık yüzünden ihmal edilen bentlerin tamiratı ciddiyetle göz önüne alınarak; bu hususta bir kanun tasarısı hazırlanıp, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir ve adı geçen Kanunun Yüce Meclis tarafından kabulü halinde İstanbul’da susuzluk tehlikesine maruz kalan halk ve dinî yapıların su ihtiyacı mümkün olduğu kadar azaltılacaktır.

Toplamı önemli bir miktara ulaşan vakıflar giderlerinin hiçbir denetime tutulmadan harcanması uygun olmadığı gibi, devamlı olarak halk tarafından yapılan şikâyetlerin bir an önce tetkiki mümkün olmadığından,
yeniden Teftiş Kurulu oluşturulması
bütçeye konmuştur.
Aylık yirmibeş, elli kuruş gibi küçük bir ücretle hizmetlerini yürütmekte olan din görevlilerinden 487 kişinin maaşlarına şimdiye kadar 13006 lira zam yapılmış ve bu sene içinde bir o kadar lira zam kararlaştırılmıştır.
Efendiler !
Geçen sene arz etmiştim. Bu sene de tekrara mecburum ki, vakıflar konusu mühimdir. Memleket ve milletin hakiki menfaati yönünden tetkik ve günün gereklerine uygun bir şekilde çözülmesi lâzımdır, çok gereklidir.”
                                                                                                                                                         K. ATATÜRK

Telgraf
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine

Son inceleme gezilerimde çeşitli yerlerdeki müzeleri ve eski sanat ve medeniyet eserlerini de gözden geçirdim.

1.İstanbul’dan başka Bursa, İzmir, Antalya, Adana ve Konya’da bulunan müzeleri gördüm. Bunlarda şimdiye kadar bulunabilen bazı eserler muhafaza olunmakta ve kısmen de yabancı uzmanların yardımıyla tasnif edilmektedir. Ancak memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz hazineler halinde yatmakta olan eski uygarlık eserlerinin ilerde tarafımızdan ortaya çıkarılarak ilmî bir şekilde koruma ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden çok harap bir halde olan âbidelerin korunmaları için Müze Müdürlüklerine ve kazı işlerinde kullanılmak üzere (arkeoloji) uzmanlarına şiddetle ihtiyaç vardır. Bunun için Maarifçe yurt dışına öğrenime gönderilecek öğrencilerden bir kısmının bu konuya ayrılmasının uygun olacağını düşünmekteyim.

2.Konya’da asırlarca devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir tahribat içinde bulunmalarına rağmen, sekiz asır evvelki Türk medeniyetinin gerçek mimarî şaheserleri sayılacak kıymette bazı binalar vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Alâeddin Câmii, Sahip Atâ Medrese Cami ve Türbesi, Sırçalı Mescit ve İnce Minareli Cami derhal ve acele olarak onarıma muhtaç bir durumdadırlar. Bu tamirin gecikmesi ve abidelerin tamamen ortadan kalkmasına sebep olacağından, öncelikle asker tarafından kullanılanlarının boşaltılmasını ve tamamının uzman kişiler kontrolünde onarımının temin edilmesini rica ederim

 

 

 

 

 

VAKIFLARIN ÖNEMİ, İŞLEVLERİ, YARARLARI, FAYDALARI

 

Tarihe baktığımız zaman atalarımızın sayısız hayır müesseseleri kurmuş olduklarını görürüz. Camiler, medreseler, darüşşafakalar, yetimhaneler, güçsüzleri koruma yurtları, kervansaraylar, tersaneler, yollar, köprüler, hanlar, hamamlar, aş evleri gibi vakıf ve hayır kurumları hep Allah inancı ve ibadet amacıyla yapmışlardır.

 

Atalarımız bu hayırlı işleri yapmakla kalmamış, onları ayakta tutacak, devamlarını sağlayacak, harap olup yıkılmalarını önleyecek tedbirleri de almışlardır. Bu suretle muazzam bir evkaf müessesesi doğmuştur.

 

Vakıflar, Hz. Muhammet (SAV) ve ashabı kiram’ın fiilleriyle vücut bulmuş, hayır kurumları olarak başlamış atalarımızın bu manevi mirasa sahip çıkmalarıyla da günümüze kadar uzanmış gelmiştir.

 

Yukarda saydığımız hayır kurumları oldukça yaygın olup, insanlar bu hayır kurumlarından bedava yararlanırlardı. Köylerde köy odaları, evlerde hariciye adı verilen misafir odaları bulunurdu.

 

Atalarımız, dedelerimiz bir yolcu, bir fakir veya bir yabancı bulup sofrasına oturtmak için can atardı. Ne yazık ki bu gün üst katta oturan alt kattakini tanımayacak şekilde kalabalıklar içinde yalnız yaşamaktayız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKIFLAR HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

 

 

 

    VAKIFLAR
Sayısız yaraya merhem oldunuz,
Yuvasız yavruya yuva kurdunuz,
Her hizmeti önlerine serdiniz,
İnsan abidesi yüce vakıflar.

Hastalara ilaç alıp koştunuz,
Düşkünlere siz her zaman dostsunuz.
Hem kazaya, hem kültüre koştunuz,
Hizmet abidesi yüce vakıflar.

Sarılamayan yara kalmaz sayende
Çıkar gözetmeksizin sen bu gayende,
Kimsesizi güldürdük biz sayende,
Hizmet abidesi yüce vakıflar.

Amacın hep hizmet etmek insana,
Yardımını esirgemedin bana,
Nice saygı, nice hürmet hep sana,
Hizmet abidesi yüce vakıflar.
Hakkı ÇEBİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKIF HAFTASI

Vakıf sözü ne demek,
Bunu herkes öğrensin;
Vakıf kuruluşların,
Ne olduğunu bilsin.

Hayır sever bir zengin,
Ya da devlet adamı,
Bir çeşme yaptırmışsa,
Suyu her an akmalı.

Şehirleri süsleyen,
Camilere iyi bak;
Yeni kuşak korursa,
Topluma yarar sağlar.

İnsanlık hazinesidir.
Vakıf ise bir hizmet,
Bizler hizmet edersek,
Gelişir medeniyet.

Adı her an anılır,
Yurda hizmet verenin,
Bir de vakıf olursa,
Ölmeden kalır ismin.

Sait KIRKGÖZLÜ

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  BİR BUĞDAY TANESİ
Sultan Süleyman kuşları çağırmıştı,
Bir tanesi zamanında gelemedi.
Sultan Süleyman öfkelendi,
Emrime karşı mı geliyorsun?
Seni cezalandırayım da gör, dedi.

Kuş, Süleyman’a dedi ki;
Sen koca bir sultansın,
Cinler, rüzgârlar emrinde senin,
Benim gibi bir kuştan ne istersin?
Dilersem yıkarım saltanatını senin.

Sultan Süleyman dedi ki;
Ey kuş, bu küçücük halinle,
Nasıl yıkacakmışsın saltanatımı?
Kuş dedi, ey sultan kendine güvenme,
Tacına, tahtına, gücüne güvenme.

Yakın şehirde bir vakıf var,
Kimsesizlere yardımı var,
Yolda kalmışa, garibe, yoksula,
Öksüze, yetime yardımı var,
Vakıf için ekilmiş bir tarlası var.

Uzatma ey kuş dedi Süleyman,
Bunun bizimle ne ilgisi var?
Ey Süleyman dedi kuş, beni dinle,
Şimdi uçup gider, vakıf malı tarladan,
Bir buğday tanesi, kapıp gelirim.

Ne olacak ki, bir buğday tanesinden?
Diye sordu sultan Süleyman.
Ey sultan, dedi kuş,
Bu buğday tanesi vakıf malıdır,
Senin malının içine atarım.

Bu buğday tanesi vakıf malıdır,
Bunda kurdun kuşun hakkı var,
Fakirin, yoksulun, kimsesizin hakkı var,
Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var,
Bu buğday tanesi saltanatını yıkar.

Ahmet YÜCEL

 

                             VAKIFLAR HAFTASI İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

 

*Vakıflar; en güzel bir sosyal hizmet tesisidir.

*Vakfa saygı, tarihe saygıdır.

*Vakıf; iman, sevgi ve manevi olgunluğun mahsulüdür.

*Vakıf; sevgi sembolü, insanlık dolu bir fazilet yoludur.

*Vakfa hizmet; halka hizmet, halka hizmet ise; hakka hizmettir.

*Vakıf; diriye şefkat, ölüye rahmet vesilesidir.

*İyiliklerin en güzeli ve en mükemmeli, sadakayı cariye olan vakıftır.

*Vakıflar; varlıklarını vatan ve milletine armağan edenlerin eserleridir.

*Vakfa hizmet kültür ve sanata hizmettir.

*Vakıflar; geçmişe saygı, geleceğe teminattır.

*Vakıf; yorgunu dinlendiren misafirhane, yetimi barındıran yurt, yoksulu güldüren yuvadır.

*Vakıf; cahili öğreten okul, açı doyuran aşevi, hastayı tedavi eden hastanedir.

*Vakıf; mutluluğa götüren kapsamlı ve görkemli bir yoldur.

*Vakıf kurumu; insanın insana, hatta insanın tüm canlılara sunabileceği hizmetin tümüdür.

 

www.ingilizcekampus.com