2017-2018 İngilizce Sene Sonu Zümre

2017-2018 İngilizce Sene Sonu Zümre günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

2017-2018 DERS YILI II. DÖNEM

                                                  ATATÜRK  ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI SENE SONU RAPORU

 

 

ZÜMRE NO:2

 

TARİH: 08.06.2017

YER: ÖĞRETMENLER ODASI

 

SAAT: 15:30

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLER:Uğur DEMİRCİ, Müd..Yrd. Ümit VAKTİYOK

 

1.GEÇMİŞ ZÜMRE KARARLARI VE UYGULANIŞI- 2016-2017 Öğretim yılının her iki döneminde zümrelerde alınan kararlar gerçekleştirilmiş ve istenen başarıya ulaşılmıştır. Yabancı Dil Öğretiminde hedeflenen dört temel dil becerisinin ( dinleme, konuşma, okuma, yazma ) yerleşmesine çalışılmıştır. Alıştırmalar, Aktiviteler, verildikten sonra gerekli denetimleri bizzat öğretmen tarafından yapılmıştır.

2. DERS PROGRAMI, DERS ARAÇ GERECİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER, OKUL VE DERSLERDEKİ FİZİKİ DURUMLAR: Müfredat tamamıyla bütün sınıflarda yıllık planlara göre işlenmiş, bütün konular yetiştirilmiştir. Derslerimizde Worksheetlerden, flashcardlardan, presentationlardan faydalanılmıştır. Metotlar öğrenci merkezli yapılmış, öğrencinin aktif katılımı sağlanmıştır. Öğretim metotlarında seçmeci bir yaklaşımla hareket edilmiştir. Dinleme – Konuşma- okuma ve yazma gibi bu dört temel beceriyi kazandıracak çalışmalar yapılmıştır.

Yıllık planlarımızda belirtildiği gibi yerine göre derslerimizde Communicative Approach Eclectic, Approach (Natural Approach) İnteraktif, Gösteri (Demonstration), Okuma ve Anlatım, Yazma ve Yazdırma (Writing), Resim yorumlatma (Teacher shows pictures and asks questions) Soru cevap metodu ( Student listen/ answer questions) ile yeri geldikçe diğer metotlarla da konular işlenmiştir.

Derslerde çoklu zekaya hitap edecek şekilde “Matching pictures to the numbers, what is in the Picture, memorazing the Picture, Picture cover up, double sided chunks, hot potato game, Simon says, Picture envelope, who am I?, feeling jar, ready made pictures, mixed words or letters, weather, what is in my hand, what is in your hand, acting out ( who am I) repeated questions, that’s me,, expressing feeling, sequence in cards, speed up, dicto gloss, chain drills (back chaining), subtitution drill, cross-questions, eliticing, coloured words, writing free of pen, the fastest win, chasing cat, memory game, completing clothes parts, muppet shows” gibi aktiviteler yeri geldikçe uygulanmıştır.

Her iki dönemde de ‘Classroom Expressions’ ları sürekli kullanılmıştır. Yine Role-plays, dialogues, Projects, games, İngilizce şarkı (songs), dramas, reading text, listening passages, chants, stories, poems, writing, internet, video films vb. etkinliklere ağırlık verilmiştir. Bunlar, öğrenci başarısını yansıtan araç ve teknikler olmuştur. Özellikle tekrarlara (revision and consolidation) büyük önem verilmiştir. Her vesileyle tekrara zaman ayrılmış,d erse başlarken bir önceki dersi tekrar edilmiş, ilk saatlerde ve haftanın ilk günlerinde tekrara yer verilmiştir.

3. BAŞARI DURUMLARI:Yıl sonu itibariyle hedeflenen başarıya ulaşılmıştır. 2. dönem sonunda, 1. dönemden daha ileri düzeyde bir başarıya ulaşıldığı gözlenmiştir. Öğrenciler SBS sınavlarına hazırlık açısından örnek test uygulamaları ile sınavlara hazırlanmış ve ortak sınavlarla bu sınav tecrübeleri pekiştirilmiştir.

4. DEVAMI İSTENEN OLUMLU UYGULAMALAR: Bu öğretim yılında takip edilen metot ve tekniklere gelecek öğretim yılında da devam edilecek, müfredatımızda yapılan olumlu değişiklerle daha çok aktivitelere zaman ayrılacaktır. Gelecek yıl da başarının daha da arttırılması için, öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve ödevlerini zamanında yapmaları ve derse aktif olarak katılımları yine sağlanacaktır.

5. EKSİK VE TAMAMLANMASI GEREKEN UYGULAMALAR: Yabancı dile ayrılan zamanın daha fazla olması ve aktivitelere ve pratik uygulamalara daha fazla zaman ayrılması yararlı olacaktır. Bundan dolayı ders saati sayısının arttırılması gerekmektedir. Gerçi gelecek yıl 4. ve 5. sınıflarda haftalık ders programında Y. Dil dersi 2 saatten 3 saate çıkarılmıştır. Ancak diğer sınıflarda da arttırılmasına ihtiyaç vardır. Müfredatın değişmesiyle birlikte ders saatlerinin de paralel olarak artması zaten genelgeyle belirtilmiştir. Bakanlığımızın wall charts, CD , DVD, Story Books gibi materyallerle ve görsel malzemelerle destek vermesi, yine bakanlığımızın DYNED gibi interaktif bir öğretim içeren bir siteyi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullanımına açması çok yararlı olacaktır. Ayrıca derslik sistemine göre bir dershanenin Y. Dilin gerektirdiği bütün donanıma sahip olması dil öğretiminde etkili olacaktır. Gramer konularının verilmesinde Türkçe dilbilgisi müfredatıyla paralellik arzetmesi, bu müfredatın yıllara göre dağılımına dikkat edilmesi istendi.

 

  1. PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLERİ: Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerden istekli olanlara bütün ders yılında bir proje verilmiş, Tüm öğrencilere yine her iki dönemde bir performans ödevi verilmiştir. Bu yıl ilk defa uygulanmasından dolayı ilk zamanlar biraz basit çalışmalar yapılsa da daha sonra oldukça düzeyli performans ödevleri yapıldığı gözlenmiş, ileriki yıllara çok önemli numuneler ve örneklemeler kazandırılmıştır. Öğrencilerin seviyelerine uymayan, bıktırmayacak, altından kalkılmayacak ödevler verilmemiştir. Yapılan bu ödevlerden bir kısmı sınıf ortamında sunulmuş, bir kısmı da okulumuzda dersimizle ilgili panoda sergilenmiştir. Yapılan Proje ve Performans ödevleri zümrelerimizdeki kararlaştırılan değerlendirme ve tutum öçlüklerine göre değerlendirilmiştir.

    7. YAZILI VE DERS İÇİ PERFORMANS UYGULAMALARI: 02.05.2006 tarih ve 26156 sayılı Resmi gazetede yayınlanan İlköğretim Kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre her iki dönemde de 3 er yazılı uygulanmıştır. Yazılı Soruları cevap anahtarı ile birlikte hazırlanmıştır ve bu cevap anahtarında müştereken belirlenen kriterler esas alınarak sınav soruları değerlendirilmiştir. Yazılı sınav tarihi en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmuştur. Yazılı sorularının doğru cevapları veya cevap anahtarının bir nüshası öğrencilerin göreceği bir panoya asılmıştır. .Ayrıca, yazılı sınavlardan önce verilen genel değerlendirme konulu WORKSHEET’ lerin yazılı sınavlarda çıkacak soru tiplerini ve tekniklerini, yazılı sınavlarda her bölüm için kullandığımız INSTRUCTION’ ları öğrencilere tanıtma fırsatı vermiş ve aynı zamanda yazılı sınavlar içinde zengin bir kaynak oluşturması bakımından çok önemli bir araç olduğu görülmüştür. Ders içi Performans notları sözlü yerine değerlendirilerek, sınıf içi aktivitelerine, alıştırmaları yapmalarına, derse katılımlarına göre öğrenciler değerlendirilmiştir. Ayrıca Öğrencilerin davranışları dersimizin istediği özelliklere göre notla değerlendirilmiş ve davranış notları olarak kayda geçirilmiştir.

    8. DİĞER ZÜMRELERLE İLİŞKİLER: Özellikle Türkçe ve Sosyal B. öğretmenleri ile Dolaylı anlatım ile edilgen Cümleler ve Turistik Yerler konularında işbirliğine gidilmiştir. Bu konularda öğrencilere daha önceden bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.

    ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ Müdür Yardımcısı

Uğur DEMİRCİ                                                                                           Ümit VAKTİYOK

08/06/2016
Yusuf ÖNTÜRKLER

 

Okul Müdürü