Ana Sayfa / Genel / 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (ORTAOKUL)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (ORTAOKUL)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İngilizce Zümre (ORTAOKUL) günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

2017-2018 EĞİTİM …………….. OKULU İNGİLİZCE DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi: …../02/2018

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

Toplantıda Bulunanlar: Müdür Yard. …………………….., İngilizce Öğr. ……………………..

 

GÜNDEM:    http://www.ingilizcekampus.com

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

 1. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması,
 2. İngilizce dersinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda işlenmesi, (2504 sayılı Tebliğler Dergisi)
 3. I. dönem başı zümre toplantısında alınan kararların ve uygulamaların aşağıdaki esaslar dahilinde gözden geçirilmesi;
 4. a) Yapılan ünitelendirilmiş planlamaya göre konuların zamanında işlenip işlenmediğinin tespiti, varsa aksaklıkların sebeplerinin belirlenmesi ve giderilmesi için alınacak önlemlerin kararlaştırılması,
 5. b) Uygulanan yöntem ve tekniklerdeki isabet ve aksaklıkların tespiti, ilave yöntem ve tekniklere gerek olup olmadığının belirlenmesi,
 6. c) Yeni malzeme alımına gerek olup olmadığının belirlenmesi,
 7. d) Diğer zümre ve ders öğretmenleriyle yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yararlı ve uygun olup olmadığı,
 8. e) Proje görevleri ile ilgili kararların uygulanması. Yazılı, uygulamalı sınav, proje ve performansa dayalı sınavların sayı ve zamanlarının düzenli yürüyüp yürümediğinin tespiti,
 9. f) 1. dönem idareden istenen katkıların hangilerinin sağlanıp sağlanamadığının tespiti,
 10. I. dönem başarı ve başarısızlık oranlarının sınıf ve şube bazında tespit edilmesi, ulaşılmak istenen başarıya ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi, başarının yükseltilmesi için alınacak yeni tedbirlerin kararlaştırılması ve yeni hedef başarı yüzdesinin belirlenmesi,
 11. 1-8. sınıf şubelerindeki öğrencilerimizin derslerdeki başarının artırılması için ve Ordu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı “Başarı İçin Elele” projesi kapsamında 6-8. sını şubelirndeki öğrencilerimizn başarısının arttırılabilmesi için neler yapılabileceğinin tespitinin yapılarak; idarenin ve velilerin alması gereken tedbirlerin tespiti ve ilgililere bildirilmek üzere karara bağlanması,
 12. Diğer konularda 2. dönem yapılacak uygulamaların kararlaştırılması,
 13. İdareden 2. dönem istenecek katkıların belirlenmesi,
 14. Varsa diğer hususlar, dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Müdür yardımcısı …………………….. başkanlığındaki toplantıda İngilizce Öğretmeni ……………………..’ın hazır olduğu görüldü. Şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı söylendi.

Yeni gelen emir, genelge ve tebliğler okundu ve incelendi.

 

 1. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Müdür Yard. …………………….. tarafından okundu. 1739 sayılı Milli eğitimin temel kanununda belirtildiği gibi öğrencilerimizin hepsinin iyi birer vatandaş olarak Milli birlik ve bütünlüğe yönelik sosyal ve kültürel yönleri zengin olan çağdaş uygarlığın yapıcı seçkin bir ortağı olarak yetiştirilmesi yolunda gayret gösterilmesi gerektiği konusunda bazı açıklamalarda bulundu. İngilizce öğretmeni …………………….. Milli Eğitimin temel ilkeleri olan genellik ve eşitlik ferdin ve toplumun ihtiyaçları yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği süreklilik, Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, Bilimsellik, planlılık, okul aile işbirliği ve her yerde eğitim konusunda derslerde sık sık yer verilmesini ve özenle uygulanmasının önemine değindi. Bu konulara derslerde özenle yer verilmesine karar verildi.
 2. 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. Müdür Yardımcısı …………………….. yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı. Atatürkçülük konusunda  söz alan İngilizce öğretmeni …………………….. I. Dönemde  2488 ve 2504 S.T.D  sinde yer alan hususlara dikkat edildiğini ve  gerekli zamanlarda Atatürk ilke ve inkılaplarının derslerde anlatıldığını belirtti. Müdür Yardımcısı Teslime Kaya I.dönemde olduğu gibi  II. Dönemde de  Atatürkçülük konuları hususunda dikkatli bir şekilde hareket edilmesinin  faydalarını anlattı.
 3. I. dönem başı zümre toplantısında alınan kararlar ve uygulamalar aşağıdaki esaslar dahilinde gözden geçirilmiştir.
 4. a) Yapılan ünitelendirilmiş planlamaya göre konuların zamanında işlenmiş olup, konuların gidişatında aksaklık olmadığı belirtilmiştir.  Öğrenci seviyesine göre bazı zor konuların kolaylaştırılarak öğrenciye verilmesi gerektiği, öğrenci seviyesine inilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 5. b) Uygulanan yöntem ve tekniklerin İngilizce dersinin işlenişine olumlu katkı sağladığı belirtilmiş ve ilave yöntem ve teknik olarak 6 şapka tekniğinin de derste kullanılmasının faydalı olacağı saptanmıştır.
 6. c) İngilizce dersi için okula bir adet İngilizce Öğretim setinin alınmasının öğrencilerin İngilizce’yi görerek ve dinleyerek öğrenebilmeleri açısından çok iyi olacağı vurgulandı ve imkanlar dahilinde okula kazandırılması istendi.
 7. d) Diğer zümre öğretmenleriyle yapılan işbirliğinin faydalı olduğuna kanaat getirildi. Özellikle Türkçe dersi öğretmeni ile daha fazla işbirliğine gidilerek yabancı dil ile Türkçe etkileşiminin öğrencilere kazandırılması gerektiği belirtildi.
 8. e) Proje ödevlerinin öğretmenin de gözetimi dahilinde öğrenciler tarafanıdan yapıcı ve yaratıcı bir şekilde tamamlanması gerektiği belirtildi. Bu ödevlerin değerlendirilmesindeki kıstasların öğrenciyle paylaşılmasının daha faydalı olacağı vurgulandı. Performans ödevlerinin de öğrecilerin işbirliği ve grup çalışması ile yapmasının başarıyı artıracağı belirtildi. İlk dönem olduğu gibi bu dönemde 3 saatlik ders için 2 yazılı sınav ve 1 sözlü notu; 4 saatlik ders için ise 3 yazılı sınav ve 2 sözlü notu verilmesi kararlaştırıldı. Bu uygulamarın zamanında yürütüldüğü tespit edildi.
 9. f) İlk dönem idareden istene İngilizce Eğitim setinin sağlanamaması haricinde öğretmenine gerekli yardımın gösterildiği saptandı.

 

 1. I. dönem İngilizce dersinde başarı oranı 4. sınıfta % 82, 5. sınıfta % 100, 6.sınıfta % 86, 7. sınıfta % 65 ve 8. sınıfta % 80 olarak tespit edilmiştir. Başarı oranın bazı sınıflarda düşmesinin nedeni olarak öğrencinin önceki konuları unutması olduğu belirtildi. İngilizce’nin çabuk unutulan bir dil olduğu, öğrencilerin tatillerde yabancı dile yönelik çalışması yapması ve buna velilerin de katkı sağlaması gerektiği belirtildi. Derslerde sık sık geriye dönük çalışmalara ağırlık verilmesinin öğrencinin eski konuları unutmasını önleyeceğine, yeni konuların ise mümkün olduğunca öğrenci seviyesine indirgenerek işlenmesine karar verildi.
 2. İngilizce öğretmeni …………………….., bazı öğrencilerin; kitap ,defter ve konu ile ilgili araç  getirmediğini, derse öğrencinin hazırlıklı gelmediğini ve dolayısıyla davranış kazanmada güçlük çektiğini söyledi ve konunun sıkı takip edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle bu konuda velilerden de yardım istenmesine karar verildi. Ayrıca başarıyı arttırmak için öğrencilerin Dyned İngilizce öğretim programından mümkün olduğunca yararlanmasına olanak sağlanması gerektiği belirtildi. Öğrencilerin sadece İngilizce dersinde değil fırsat bulduklarında okulda bilgisayar odasını kullanmaları gerektiği belirtildi. www.kademeliegitim.com

Müdür Yardımcısı ……………………..: İngilizce dersi öğrenciye sevdirilmeli, ders anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda İngilizcenin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır. Bir hafta içinde her öğrenci muhakkak tahtaya kaldırılmalıdır. Öğrencilere İngilizce dersinin çalışma yöntemleri anlatılmalıdır. Öğrencilere günlük ve planlı çalışma alışkanlıkları öğretilmelidir. Sınıf içinde dersler çok iyi şekilde dinlenmelidir. Öğrencilerin grup halinde çalışmasına imkân verilmelidir. Ders işlenirken tahtaya kalkma alışkanlığı olmayan öğrenciler seçilmelidir. Bu öğrencilere sorular basitten zora doğru olmalıdır dedi.

İngilizce öğretmeni ……………………..: Ders konularına öğrenciler önceden hazırlanmalıdır. Hiç olmazsa birer defa okumalıdır. Bu öğrencilerin kendilerine anlatılacak konu hakkında bir fikir edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilere her dersten sonra muhakkak ödev verilmelidir. Bu ödevler bıktırıcı, usandırıcı olmamalıdır. Aksine teşvik edici olmalıdır. Verilen ödevler öğretmen tarafından kontrol edilmelidir.

İngilizce öğretmeni ……………………..: çalışamayan, çalışmayı bilmeyen öğrencilerin velileri ile sık sık görüşülmelidir. İngilizce’ye nasıl çalışılması gerektiği hususu iyi anlatılmalıdır.    Aile çocuğunun 1 gününü nasıl geçireceğini programlamasında yardımcı olmalıdır. Bu programı yaparken ders, rehber ve sınıf öğretmeninden yardım almalıdır. Öğrenci başarısının arttırılmasında okul, aile, öğrenci diyalogunun iyi kurulmasına karar verildi.

İngilizce Öğretmeni ……………………..: çok sık,ezbere dayanmayan, pekiştirme alıştırmalarına yer verilmeli. Dili kullanmaya yönelik alıştırmalar(iletişimci yaklaşım-örn:pair-work)uygulanmalı. Geniş zamanın çok iyi oturtulması diğer bilgilerin çabuk kavranmasını ve dilin pratikliğini sağlayacaktır. Gerekli konularda Türkçe zümresiyle işbirliği yapılması, gerekli olduğunda Türkçe Çeviri Yönteminin kullanılmasına karar verildi.

 1. dönem başarı yüzdesi % 100 olarak hedeflendi. Bu orana ulaşmak için öğretmen-öğrenci- idare-veli işbirliğine daha fazla ağırlık verilmesi uygun görüldü.
 2. Yeni dönemde uygulanan tekniklere 6 şapka tekniğinin eklenmesinin de çocukların öğrenimine katkı sağlayacağı belirtildi. Ayrıca İlk dönem başarılı durumu giderek kötüleşen öğrencilerin ailelerinin ziyaret edilmesi gerektiğinin önemi vurgulandı. Bu durumun idarenin bilgisiyle yapılması kararlaştırıldı.
 3. II. Dönem İngilizce dersi için İngilizce Öğretim setinin ve çeşitli İngilizce hikaye romanların okula alınması gerektiği ve bu konuda çalışmaların yapılmasının öğrencilere faydalı olacağı belirtildi.

 

 1. II. Dönemin sağlıklı, mutlu ve başarılı bir şekilde geçmesi dileğiyle toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Bu habere de bakabilirisiniz

8. Sınıf LGS Sınavına Girecek Öğrenciler Dikkat !

Sevgili öğrenciler sınava sayılı günlerin kaldığı bu dönemde İngilizce Kampüs sitemize yoğun bir şekilde tıklayıp …