1. Dönem İngilizce İlçe zümresi

1. Dönem İngilizce İlçe zümresi günceldir. Word dosyasını indirmek için Tıkla İndir.

 

2017 -2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇARŞAMBA İLÇESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ SENEBAŞI ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO: 1

TOPLANTI TARİHİ:  13.09.2017

TOPLANTI SAATİ: 13:00

TOPLANTI YERİ: Çarşamba Atatürk Ortaokulu

 

TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

 

1.Açılış ve yoklama

 1. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nden Yabancı Dil dersinin amaçlarının okunması ve değerlendirilmesi,
 2. İngilizce dersinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda işlenmesi (2504 sayılı Tebliğler Dergisi)
 3. 2016-2017 Zümre toplantı tutanaklarının okunup incelenmesi,

  5. Yıllık ders planlarının görüşülmesi

 

6.Geçen öğretim yılının başarı ve başarısızlık yönünden değerlendirilmesi,

 

7.Ders araç-gereçlerinin etkin kullanımı, derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin görüşülmesi,

 

 1. Değişen müfredatın ve ders kitaplarının değerlendirilmesi

 

 1. İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler

 

10.Maarif Hareketi Projesinin etkin bir şekilde ders içi etkinliklerinde kullanılması

 

 1. Dilek ve temenniler, kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.Açılış ve Yoklama

Toplantı açılışı geçen yıllarda zümre başkanlığı yapan Fatih Ortaokul İngilizce Öğretmeni Şenol Oruç ve Değirmenbaşı Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Erdem ÖZCAN tarafından yapıldı. Toplantı başkanı olarak Cumhuriyet Ortaokulu Mustafa Erdinç GÜL, toplantı yazmanı olarak Erdem ÖZCAN oy birliği ile seçildi. Yapılan yoklamada 25 okulun İngilizce öğretmenin toplantıda hazır olduğu görüldü.

 1. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nden Yabancı Dil dersinin amaçlarının okunması ve değerlendirilmesi,

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği’nden Yabancı Dil Dersinin Amaçları okunarak, değerlendirilmesi yapıldı.

 

Yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı

 

MADDE 5 – (1) Örgün, yaygın ve uzaktan öğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi ve öğretiminin amacı, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak okul ve kurumların amaç ve seviyeleri de göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretimi yapılan yabancı dilde bireylerin;

 1. a) Dinleme-anlama,
 2. b) Okuma-anlama,
 3. c) Konuşma,

ç) Yazma

 

becerileri kazanmalarını, öğrendiği dille iletişim kurmalarını ve yabancı dil öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

 

 1. İngilizce dersinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda işlenmesi (2504 sayılı Tebliğler Dergisi)

 

Atatürk İlke ve İnkılaplarının 2504 Sayılı Tebliğler Dergisi doğrultusunda çağdaş bir

anlayış içinde kavratılmasına, derslerde bu konulara yer verilmesine ve gerektiğinde Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmeniyle işbirliğine gidilmesine karar verildi.

İngilizce ders kitaplarının da  bu doğrultuda hazırlandığı dile getirilerek, belirli gün ve haftalarda bu konuların kitapla uyumlu olduğu ifade edildi.

 

 

 1. 2016-2017 Zümre toplantı tutanaklarının okunup incelenmesi

2016-2017 Zümre toplantı tutanakları incelenmiştir. Toplantıda karara bağlanan

hususların yerine getirilmiş olduğu görülmüştür.

 

 1. Yıllık ders planlarının görüşülmesi

 

Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak

plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre

plânda gösterilmelidir.

 1. b) Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınır.
 2. c) Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için

plânlama, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır,

 1. d) Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.
 2. e) İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır.
 3. f) Ünitelendirilmiş Yıllık Plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır.
 4. g) Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir.

Yıllık ve günlük planların müfredat programlarına uygun olarak 2551 sayılı Tebliğler Dergisi, sayfa 439’da yayımlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.07.2003 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilen ‘MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’ doğrultusunda, öğrenci ve çevre şartlarına uygun olarak hazırlanmasına karar verildi.

2575 sayılı Tebliğler Dergisin’de belirtilen ‘Öğretmen Kılavuz Kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap ders planı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması halinde okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir.’ ibaresi doğrultusunda Öğretmen kitaplarının ders planı olarak takip edilebileceği, gerekli görüldüğünde okul ve öğrenci şartlarına göre günlük plan hazırlanabileceği belirtildi.

6.Geçen öğretim yılının başarı ve başarısızlık yönünden değerlendirilmesi

 

Geçen yıl her sınıf kademesinde bütün öğretmen arkadaşlarının müfredata uygun bir şekilde bütün üniteleri bitirdiğini gözlemlediği dile getirildi. 8. Sınıflarda seçmeli dersin olduğu okullarda öğretmenler, öğrencilere daha fazla TEOG’a hazırlık etkinliklerini yaptıklarını belirtti.

İlçe genelinde İngilizce dersi başarısının Türkiye geneli başarı oranının üstünde olduğu gözlemlendi.

7.Ders araç-gereçlerinin etkin kullanımı, derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin görüşülmesi

 

Başarıyı arttırmak için ders işlenişinde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğini vurgulanarak “Bireysel farklılıklar göz önüne alınarak farklı yöntem ve tekniklerin uygulanabileceği” belirtildi. Bu doğrultuda;

 

-Dilin temelinin kelime olduğu fikrinden hareketle kelime bilgisine ağırlık verilmesine,

-Jest ve mimiklerin mutlaka kullanılmasına,

-Ders işlenişinde görsel ve işitsel materyallerden yararlanılmasına,

-Daha ilk günden başlayarak Classroom Expressions kullanımını öğretmeye başlamaya ve bizzat kullanmaya,

-Öğrencilere yıl içinde uygun zamanlarda, İngilizce dersini destekleyen uygun konulu filmler izletip, şarkılar dinletilmesine,

-İngilizce şiir veya hikâye kitabı okutulmasına,

-Eğitimde çok önemli bir yeri olan tekrara (revision) ağırlık verilmesine karar verildi.

 

Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler öncelikle sınıfın seviyesine, öğrencinin algılama yeteneğine, konuya göre seçilip seçilmediğine önemle dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine karar verildi. Bunun yanı sıra İngilizce öğretiminde iletişimsel yaklaşımın (Communicative Approach) benimsenmesi ve dilin iletişimi sağlamak için bir bütün olarak ele alınması gerektiği (Whole Language Approach) vurgulandı. Bu amaçla derslerde dört temel dil becerisinin dinleme, okuma, konuşma, yazma (listening, reading, speaking, writing) geliştirilmesinin hedeflenmesi gerektiği vurgulanarak, öğrenciyi merkeze alan ve işbirlikçi öğrenmeye dayalı aşağıdaki tekniklerin kullanılmasına karar verilmiştir;

-Karşılıklı Diyaloglar, Canlandırmalar (Conversation dialogues, role-plays)

-Soru- Cevap Tekniği (Question-Answer)

-Grup Çalışması (Group-Work)

-Eşli Çalışma Etkinlikleri (Pair-Work)

-Drama

 

 1. Değişen müfredatın ve ders kitaplarının değerlendirilmesi

 

2017-2018 Eğitim öğretim-döneminde uygulanacak müfredat incelendi. 5. Ve 8. Sınıf ders kitaplarının değiştiği görüldü. Değişen kitapların ünitelerinde yeni kelimelerin eklendiğini ve bazı kelimelerin çıkarıldığı görülmüştür.

Genel olarak 5. Ve 8. Sınıf müfradatında köklü değişikliklerin olmadığı görülmüştür. Yapılan değişiklikler göz önüne alınarak ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması gerektiği dile getirildi.

 

 1. İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler

 

İngilizce dersi öğrenciye sevdirilmeli, ders  anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda İngilizcenin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır. Bir hafta içinde her öğrenci muhakkak tahtaya kaldırılmalıdır. Öğrencilere İngilizce dersinin çalışma yöntemleri anlatılmalıdır. Öğrencilere günlük ve planlı çalışma alışkanlıkları öğretilmelidir.

 

Öğrenciler dersleri çok iyi dinlenmelidir. Öğrencilerin grup halinde çalışmasına imkân verilmelidir. Ders işlenirken tahtaya kalkma alışkanlığı olmayan öğrenciler seçilmelidir. Sorular ise bu öğrencilere basitten zora doğru sorulmalıdır.” dedi. “Ders konularına öğrenciler önceden hazırlanmalıdır. Hiç olmazsa birer defa okumalıdır. Bu öğrencilerin kendilerine anlatılacak konu hakkında bir fikir edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilerin her dersten sonra tekrar yapması sağlanmalı bunun için sık sık ödev verilmelidir. Verilen ödevler öğretmen tarafından kontrol edilmelidir. Daha çok ezbere dayanmayan, pekiştirme alıştırmaları uygulanmalıdır. Çalışmayan, çalışmayı bilmeyen öğrencilerin velileri ile sık sık görüşülmelidir. İngilizceye nasıl çalışılması gerektiği hususu iyi anlatılmalıdır. Aile çocuğunun bir gününü nasıl geçireceğini programlamasında yardımcı olmalıdır. Bu programı yaparken ders, rehber ve sınıf öğretmeninden yardım almalıdır.” diye ekledi. Sonuç olarak da; öğrenci başarısının arttırılması için okul, aile, öğrenci diyalogunun iyi kurulması gerektiğine karar verildi.

 

 1. Maarif Hareketi Projesinin etkin bir şekilde kullanılması

 

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Maarif Hareketi Projesi kapsamındaki samsunmem.com internet sitesinin temel dersler başta olmak üzere ortaokul ve lise düzeyindeki bütün sınıflar için güncellendiğini ve bu platformun öğrenciler tarafından etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade edildi.

Geçen yıl platformu çok etkin bir şekilde kullandıklarını ve öğrenci başarılarının artmasında önemli rol oynadığını ifade edildi.

 1. Dilek ve Temenniler

 

Alınan kararların uygulanmasına, bu konuda koordineli bir şekilde çalışılmasına ve gerektiğinde tekrar toplanmak üzere 2017-2018 eğitim-öğretim yılının daha verimli bir yıl olması dilek ve temennileriyle toplantı sona ermiştir.